Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 12.10.2020

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 12.10.2020 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek

Omluveni : Ing. Vycpálková Hana

Hosté : 0

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Rozpočtové opatření č.7/2020

                               6.Záměr č.8/2020 (směna pozemku p.č. 302/5 v k.ú. Horní Přím)

                               7.TJ Sokol Probluz – žádost o dotaci

                               8.Vodovod Nový Přím – smlouva VAK

                               9.DANETA Hradec Králové – žádost o finanční dar

                            10.Ostatní

                            11.Závěr

 

                            10/1.Jednotka JSDH – případné zrušení

                            10/2.ZŠ a MŠ Probluz – čerpání mzdových prostředků

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Ladislava Rajnltová a Milan Kroupa. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje zastupitelstvu ke schválení program jednání, který je rozšířen o 2. body na celkových 13 jednacích bodů. Zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Mgr. Marka Vlastníka a Vítězslava Třebešku. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                   0 proti

                                   0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.4

Starosta ve spolupráci s finančním výborem přednesl finanční zprávu za období od 8.9.2020 do 10.10.2020. Příjmy v daném období činily 1.372.385,-Kč a výdaje 2.186.202,-Kč. Zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými položkami předložené zprávy a po projednání byla finanční zpráva schválena bez výhrad.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                   0 se zdržel

Bod č.5

Finanční výbor předložil zastupitelům k projednání rozpočtové opatření č.7/2020. V  kapitole příjmů se navýšení týká částky ve výši 168.000,-Kč (dotace na opravu válečných hrobů). V kapitole výdajů se navýšení týká částky 168.000,-Kč (dotace ba opravu válečných hrobů) a částky ve výši 20.000,-Kč na nákup grilu. Navýšení v oblasti výdajů ve výši 20.000,-Kč bude hrazeno z přebytku hospodaření z roku 2019. Po projednání zastupitelé rozpočtové opatření č.7/2020 schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                   0 se zdržel

Bod č.6

Po řádném zveřejnění obecní zastupitelstvo schválilo záměr č.8/2020, který spočívá ve směně obecního pozemku p.č. 302/5 v k.ú. Horní přím ve výměře 112 m2 za pozemky p.č. 226/4 o výměře 16 m2 a 226/5 o výměře 96 m2, oba v k.ú. Horní Přím, které jsou ve vlastnictví manželů Cermanových. Směna bude provedena bez finančního vyrovnání. Starosta obce je pověřen podpisem směnné smlouvy.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                   0 se zdržel

Bod č.7

TJ Sokol Probluz požádal o dotaci z rozpočtu obce ve výši 7.533,-Kč. Finance budou použity na tematický turistický výlet do Teplických skal. Zastupitelstvo dotaci ve výši 7.533,m-Kč pro TJ Sokol Probluz schvaluje. Starosta je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                   0 se zdržel

Bod č.8

Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy a pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy o umožnění napojení budoucího vodovodu na Nový Přím na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti VAK Hradec Králové a.s.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                   0 se zdržel

Bod č.9

Mateřská škola, základní škola a střední škola DANETA Hradec Králové podala žádost o finanční dar ve výši 10.000,-Kč. Finance budou použity na částečnou úhradu nákladů na docházku dvou žáků z naší obce (L. Marek a M. Železný). Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč. Starosta obce je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                   0 se zdržel

Bod č.10/1

Starosta obce informoval přítomné zastupitele o průběhu kontroly z HZS Královéhradeckého kraje, která byla zaměřena na jednotku JPO 5. Závěrem kontroly bylo konstatováno, že byly zjištěny nedostatky. Nebyly doloženy zdravotní prohlídky členů jednotky, nebylo doloženo proškolení strojníků jednotky a používaná technika a vybavení jsou nedostatečná. Výsledek kontroly bude zaslán na adresu obce. Pro obec z této kontroly vyplývají dvě možnosti. 1. Doplnit potřebné doklady, dovybavit jednotku technikou a patřičným vybavením, které bude muset být udržováno a posléze obnovováno, 2. Zajistit od některé sousední obce, aby jejich jednotka prováděla činnost na území obce za jednotku obce, která by byla zrušena. Starosta vyvolal jednání v Nechanicích, zda by jejich jednotka plnila úkoly za naši JPO. Starosta obce bude zastupitelstvo informovat o výsledku jednání z Nechanic.

Veřejné hlasování:          8 pro

                                   0 proti

                                   0 se zdržel

Bod č.10/2

ZŠ a MŠ Probluz prostřednictvím ředitelky požádala o převod finančních prostředků z provozních nákladů na prostředky mzdové ve výši 100.000,-Kč. Zastupitelé převod prostředků ve výši 100.000,-Kč schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.11

Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání obecního zastupitelstva ve 20.30 hod. ukončil.

 

Dne : 12.10.2020

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

Ověřovatelé zápisu : Mgr. Marek Vlastník

                                     Vítězslav Třebeška

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f