Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 12.10.2009

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím ze dne 12.10.2009 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu Dolní Přím

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef,
               Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Špačková Jana, Švasta Petr
Nepřítomni : o
Omluveni : Vejman Vladislav
Host : Hanka Jiří

Program : 1. Úvod, volba návrhové komise
               2. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               3. Finanční zpráva
               4. Směnná smlouva ( Obec – Niva )
               5. Hřbitov Probluz
               6. Koncerty kaple ( vánoce )
               7. Chodníky Probluz
               8. Mikroregion ( dotace – technika )
               9. Ostatní
             10. Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zahájil starosta obce v 19.15 hod. Přivítal přítomné zastupitele a hosta zasedání
p. Jiřího Hanku. Poté byl předložen návrh na členy návrhové komise ve složení Špačková Jana a Ing. Bílek Jiří. Návrhová komise byla následně v tomto složení zvolena.
Bod č. 2
Návrhová komise předložila zastupitelstvu návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé byli zvoleni Blažej Josef a Kroupa Milan, zapisovatelkou byla zvolena Rajnltová Ladislava.
Bod č. 3
Finanční zpráva za období od 21.9 do 12.10.2009 kterou přednesl starosta obce byla schválena bez výhrad.
Bod č. 4
Členové zastupitelstva se podrobně seznámili se zněním směnné smlouvy mezi obcí Dolní Přím a Nivou s.r.o. Dolní Přím, která narovnává majetkové vztahy mezi vlastníky pozemků. Předmětem této směnné smlouvy jsou pozemky v celkové výměře 921 m2 přičemž 406 m2 se mezi oběma vlastníky směňuje a 515 m2 si Niva s.r.o. Dolní Přím dokupuje a to za cenu 92 700,- Kč ( 180 Kč/ m2 ). Jelikož se jedná o pozemky určené podle schváleného Územního plánu obce Dolní Přím jako pozemky zeleně v sídle, byly zástupci Niva s.r.o. Dolní Přím upozorněni na to, že tyto pozemky nelze použít jako pozemky stavební. Směnnou smlouvu následně zastupitelstvo schválilo a pověřilo starostu obce podpisem této smlouvy.
Bod č. 5
Starosta navrhl zastupitelstvu aby byly hroby na hřbitově označeny čísly pro lepší orientaci jak majitelů hrobů, tak provozovatele pohřebiště ( obec Dolní Přím ). Z tohoto důvodu byly poptány firmy, které se výrobou označení hrobových míst zabývají. Jelikož některé nabídkydo termínu zasedání zastupitelstva obec neobdržela, bylo rozhodnuto počkat s rozhodnutím, komu zakázku přidělit, do příštího zasedání zastupitelstva ( 2.11.2009 ).
Bod č. 6
Kulturní komise seznámila členy zastupitelstva s termínem konání vánočního koncertu v kapli na Dolním Přímě a to 11.12.2009 od 18.oo hod kdy vystoupí Královédvorský pěvecký sbor za doprovodu Trutnovského komorního souboru. Termín druhého koncertu, který tradičně zakončuje uplynulý rok ( Gybon HK ) bude ještě upřesněn a bude sdělen na příštím jednání zastupitelstva. Zajistí kulturní komise.
Bod č. 7
Stavební komise informovala o prováděném zaměřování chodníků na Probluzi, tak aby obec Dolní Přím mohla požádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje o zpětné darování pozemků pod těmito stavbami. Geometrický oddělovací plán bude předložen na jednání zastupitelstva dne 2.11.2009. Zajistí starosta a stavební komise.
Bod č. 8
Starosta informoval o přidělení finanční dotace Mikroregionu Nechanicko od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na pořízení základní techniky. Jelikož výše dotace je pod hranicí žádané částky ( žádáno bylo 200 000,- Kč a přiděleno bylo 120 000,- Kč pro 20 členských obcí mikroregionu ), starosta navrhl upustit od žádosti obce Dolní Přím, které měla požadavek na pořízení drtiče větví v celkové částce 26 000,- Kč. ( 13 000,-Kč dotace a 13 000,- Kč podíl obce ). Zastupitelstvo s návrhem nesouhlasí a dopořučuje nechat rozhodnutí o přidělení dotace na správní radě Mikroregionu Nechanicko.
Bod č. 9/9a
Zastupitelstvo obce po předchozím prostudování schválilo Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy na Probluzi.
Bod č. 9/9b
Starosta seznámil zastupitelstvo s probíhajícím řízením okolo převodu pozemků, které jsou ve vlastnictví ČR – MNV Dolní Přím a které je nutno zapsat na list vlastnictví 10001, tedy na obec Dolní Přím. Jedná se o pozemek p.č. 272/7 v k.ú. Horní Přím o výměře 1 971 m2, způsob využití ostaní plocha- ostatní komunikace a pozemek p.č. 523 v k.ú. Hrádek o výměře 624 m2, způsob využití ostatní plocha – ostatní komunikace. Jelikož se jedná o historický majetek obce bude podána žádost na Katastrální úřad, katastrální pracoviště Hradec Králové o zapsání těchto pozemků na LV 10001, tedy do majetku obce Dolní Přím. Zajistí starosta obce.
Bod č. 9/9c
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy na Probluzi upozornila obec Dolní Přím, jakožto vlastníka budovy Základní školy a Mateřské školy na Probluzi, že plynové kotle které zajišťují vytápění budovy jsou podle revizního technika zastaralé a dosluhují. Je proto potřeba pro případ havárie tohoto zařízení počítat s jeho výměnou. Zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním cenových nabídek na obměnu kotlů. Finanční výbor zařadí nejvýhodnější nabídku do připravovaného rozpočtu na rok 2010. V případě nenadálé havárie bude nutné výměnu kotlů uhradit ještě z rezervy rozpočtu letošního.
Bod č. 9/9d
Starosta požádal p. J. Hanku o spolupráci v oblasti fotodokumentace týkající se přípravy PF 2009. Pan Hanka předložil své návrhy, které zastupitelstvo posoudí a vybere případný námět k vlastní realizaci. Starosta poděkoval p. Hankovi za předložené návrhy a protože se všeobecně ví, že p. Jiří Hanka je zapálený fotograf , nebyla vyloučena další spolupráce v oblasti fotodokumentaristiky.
Dod č. 10
Ve 22.05 hod starosta jednání zastupitelstva ukončil.

 

Usnesení č 13/2009
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
p.Špačkovou Janu a p. Ing. Bílka Jiřího jako členy návrhové komise
p. Blažeje Josefa a p. Kroupu Milana jako ověřovatele zápisu a sl. Rajnltovou Ladislavu jako
zapisovatelku zápisu

finanční zprávu za období od 21.9. do 12.10.2009 bez výhrad

směnnou smlouvu mezi obcí Dolní Přím a Nivou s.r.o. Dolní Přím

zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy na Probluzi

převod pozemků p.č. 272 v k.ú. Horní Přím a p.č. 523 v k.ú. Hrádek z vlastnictví ČR – MNV
Dolní Přím do vlastnictví obce Dolní Přím

Obecní zastupitelstvo neschvaluje : 7 hlasy proti
                                                    1 pro
                                                    0 se zdržel
odstoupení od žádosti na dotaci od Mikroregionu Nechanicko na pořízení základní techniky ( drtič větví )

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
informaci o pracech souvisejících se zaměřením chodníků na Probluzi

informaci o poptávce na dodavatele hrobových čísel pro hřbitov na Probluzi

informaci o konání vánočních koncertů v kapli na Dolním Přímě

zprávu o stavu plynových kotlů v budově školy na Probluzi

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem směnné smlouvy mezi obcí Dolní Přím a Nivou s.r.o. Dolní Přím
starostu obce podáním žádosti o převod pozemků z majetku ČR / MNV Dolní Přím na obec Dolní Přím

V Dolním Přímu dne : 12.10.2009                                                                       Zapsala : Rajnltová Lada
Ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
                              Kroupa Milan
Starosta obce        : Švasta Petr


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f