Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 12.1.2015

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 12.1.2015 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc.Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Ing.Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk

Hosté : JUDr. Halamková M., Dufek M., Ing.Broulík J., Hanka P., Ságnerová Z., Martinů F.

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Obecní ples

                        6.ZŠ a MŠ Probluz – návrh úprav

                        7.Žádost o stanovisko –FATO, Horní Přím

                        8.Ostatní

                        9.Závěr

Zápis :

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně byl přítomným zastupitelům předložen návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Ing.Hana Vycpálková a Vratislav Ševčík. Jelikož nebyl podá jiný návrh zastupitelé složení návrhové komise schválili.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na schválení programu jednání zastupitelstva v celkovém počtu 9. bodů. Zastupitelstvo předložený program jednání schvaluje.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Bc.Ladislavu Tichou a Vítězslava Třebešku. Zastupitelé návrh schvalují.

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.4

Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům podrobnou finanční zprávu za období od 15.12.2014 do 11.1.2015. V uvedeném období činily příjmy a bankovním účtu 1 150 126,-Kč a výdaje v tom samém období 448 769,-Kč. Stav účtu ke dni 11.1.2015 je 3 527 153,-Kč. Zastupitelé se seznámili s jednotlivými položkami na straně příjmů i výdajů a jelikož nebyly podány žádné připomínky, byla finanční zpráva následně schválena bez výhrad.

Bod č.5

Starosta obce ve spolupráci s kulturním výborem předložili návrh na uspořádání již tradičního Obecního plesu v roce 2015. Jako vhodný termín byl navržen 21. březen 2015. Dále bylo navrženo oslovit hudební skupinu UNISTAR z Hradce Králové, která hrála na obecním plese již v loňském roce. Zastupitelé termín konání plesu i hudbu schvalují.

Bod č.6

Základní a mateřská škola Probluz – úpravy. Tyto úpravy se týkají dveří, které oddělují šatnu mateřské školy od chodby. V rámci zvýšení bezpečnosti dětí a úspory tepla by bylo dobré tyto dveře zavírat. Při vlastní prohlídce na místě samém (kterou si také provedl p. Hanka Petr) bylo zjištěno, že veškeré úpravy lze učinit na stávajících dveřích a tudíž nebude zapotřebí provádět montáž nové příčky včetně nových dveří. Zastupitelstvo schvaluje úpravu dveří ve výši do 5.000,-Kč a montáž nového radiátoru ve výši do 10.000,-Kč. Zajistí starosta obce.

Bod č.7

V tomto bodě jednání se zastupitelé zabývali projednáním stanoviska ohledně výstavby technické infrastruktury spojené s výstavbou tří rodinných domků na pozemcích p.č. 10, 11, 282, 322, 323, 272/1, 272/7 a st.p.č. 10/2 všechny v k.ú. Horní Přím. Stavbu by měla provádět firma FATO a.s. Hradec Králové, která předložila situaci stavby. Zástupci sdružení „Klidná obec Dolní Přím“ s předloženou situací nesouhlasí a požadují co nejvíce minimalizovat zábor obecního pozemku p.č. 272/7 na jehož části by měla být stavba příjezdové komunikace. Zastupitelé se dohodli na následujícím postupu. Jak zástupci sdružení, tak zástupce obce si ověří, zda je navržená situace výstavby příjezdové komunikace plně v souladu s platnými zákony a nařízeními a teprve na základě výsledku tohoto šetření, které bude projednáno na příštím zasedání obecního zastupitelstva, bude vydáno stanovisko obce k navrhované výstavbě.

Bod č.8

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.21 hod. ukončil.

 

Usnesení č.1/2015

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      8 hlasy pro

                                                     0 proti

                                                     0 proti

 

návrhovou komisi ve složení : Vratislav Ševčík a Ing.Hana Vycpálková

 

program jednání v celkovém počtu bodů 9

 

jako ověřovatele zápisu : Vítězslava Třebešku a Bc.Ladislavu Tichou

jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 15.12.2014 do 11.1.2015 bez výhrad

 

termín konání obecního plesu a objednání hudby (21.3.2015, UNISTAR HK)

 

úpravu dveří v budově ZŠ a MŠ Probluz ve výši do 5.000,-Kč a montáž nového radiátoru ÚT v ceně do 10.000,-Kč

 

postup při vydání stanoviska k výstavbě infrastruktury pro 3. rodinné domky (FATO, Horní Přím)

 

V Dolním Přímě dne : 12.1.2015

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Bc. Ladislava Tichá

                                    Vítězslav Třebeška

 

Starosta obce : Petr Švasta

Místostarosta obce : Roman Fejfar

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f