Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 12.1.2009

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím
konaného dne 12.1.2009 od 19.oo hod v zasedací
místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Ing. Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Kroupa Milan, Rajnltová Lada,
                  Špačková Jana, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Omluveni : Adamíra Svatopluk
Nepřítomni : 0

Program : 1. Úvod, volba návrhové komise
                   2. Volba ověřovatů a zapisovatele zápisu
                   3. Finanční zpráva
                   4. Výběr akcí na r. 2009
                   5. Směna pozemků
                   6. Byt ( zámek přízemí )
                   7. Různé
                   8. Závěr
Zápis :
Bod č.1
Jednání zahájil starosta obce v 19.10 hod přivítáním přítomných zastupitelů a jejich seznámením s programem jednání. Následně byl podán návrh na členy návrhové komise ve složení Ing. Bílek a p. Špačková. Jelikož nebyl podán jiný návrh byli oba jmenovaní následně
zvoleni.
Bod č.2
Návrhová komise podala návrh na volbu ověřovatelů zápisu ve složení p. Kroupa a p.Blažej,
jako zapisovatelka byla navržena sl. Rajnltová. Všichni navržení byli do svých funkcí zvoleni.
Bod č.3
Finanční zprávu za období od 14.12.2008 do 11.1.2009 přednesl starosta obce. Tato zpráva byla zastupitelstvem schválena bez výhrad.
Bod č.4
V tomto bodě programu se členové zastupitelstva zabývali výběrem akcí souvisejících s úpravou nebo modernizací obecního majetku a obecních prostranství. Po posouzení a zvážení
byly stanoveny tyto priority. Oprava chodníku na Probluzi od konce parku po obecní knihovnu, úpravy vstupu a uliček na hřbitově, úpravy prostranství okolo kostela na Probluzi,
modernizace místního rozhlasu na Horním Přímě, opravy zvoniček na Novém Přímě a v Jehlici,dětské hřiště na Dolním Přímě, rybník Dolní Přím ( pokračování v řízení okolo směn
pozemků a vydání územního rozhodnutí).Zajištěním potřebných podkladů a vlastní realizací byl pověřen starosta spolu se stavební komisí. Do výhledu byly zařazeny tyto akce : výstavba chodníku od obecní knihovny směrem ke hřbitovu na Probluzi, výstavba chodníku ve směru od kostela ke Střezeticím, oprava schodiště u koslela na Probluzi, oprava chodníků ve Sluneční ulici na Dolním Přímě, průběžná modernizace veřejného osvětlení a místního rozhlasu.V případě potřeby bude seznam akcí doplněn nebo změněn.
Bod č.5
Zastupitelstvo schválilo změnu ve výměře směňovaných pozemků mezi obcí Dolní Přím a
p. Kotlářovou, p. Ságnerovou a p. Ságnerem. Podle geometrického plánu č. 221-4269/2008
byly zaměřeny oba směňované pozemky ve shodné výměře a to 179m2. Změna zpočívá ve
zvětšení směňovaného pozemku který je ve vlastnictví p. Kotlářové, p. Ságnerové a
p. Ságnera a to z původních 66m2 na již zmiňovaných 179m2.
Bod č.6
Starosta připoměl zastupitelstvu potřebu dokončovacích prací v bytě na zámku tak, aby bylo
možno tento byt nabídnout k pronajmutí. Jedná se o instalaci vodovodních baterií a umyvadla, dokoupení 3 ks dveří a montáž 7 ks přímotopných konvektorů. Zastupitelstvo s dokončovacími pracemi souhlasí a pověřuje starostu jejich zajištěním.
Bod č.7/7a
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Boniše z Dolního Přímu o příspěvek na vybudování vjezdu a schválilo příspěvek poskytnout ve výši 3.500,- Kč. Jelikož obec obdržela veškeré potřebné podklady bude žadatel vyzván k převzetí schválené finanční částky. Zajistí starosta obce.
Bod č.7/7b
Vzhledem k tomu, že počet obyvatel v obci a jejích místních částech překročil číslo 600, navrhuje starosta spolu s finančním výborem navýšení odměny pro místostarostku podle tabulkových výpočtů o 1.254 Kč na celkových 15.998 Kč hrubého. Zastupitelstvo navýšení schvaluje.
Bod č.7/7c
Při aplikaci nového počítačového programu ve školní jídelně a napojení stávajícího počítače na bezdrátový internet bylo zjištěno, že počítač je zastaralý a neumožňuje v plné míře využívat nainstalovaný program. Z tohoto důvodu byl vznesen požadavek vedoucího školní jídelny na modernizaci počítačového vybavení ve školní jídelně. Zastupitelstvo žádost zvážilo a schvaluje obnovu počítače pro školní jídelnu ve výši do 13.000 Kč včetně DPH. Zajistí starosta obce.
Bod č.7/7d
Kulturní komise seznámila členy zastupitelstva s termínem konání obecního plesu, který se bude konat 7. března od 20.oo hod v obecním hostinci. Zastupitelstvo schválilo nákup cen do tomboly ve výši 4.000 Kč. Nákupem cen byl pověřen starosta obce.
Bod č.7/7e
Starosta navrhl aby v případě pozitivního vývoje rozpočtu ( kapitola příjmů z daní ) obec přispěla větší částkou na opravu varhan v kostele na Probluzi. Pro tento případ ale zastupitelstvo požaduje zřízení zvláštního účtu spolu s farností Nechanice tak, aby tyto finanční prostředky byly použity jen pro opravu varhan. Starosta navrhuje pozvat na příští jednání zastupitelstva p. Pátera Benka z Nechanic k dojednání podrobností této záležitosti.
Bod č.8
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání zastupitelstva v 21.30 hod ukončil.

V Dolním Přímě dne : 12.1.2009                                                                  zapsala : Rajnltová Lada


ověřovatelé zápisu : Kroupa Milan
                                     Blažej Josef
starosta obce : Švasta Petr

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f