Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 11.8.2008


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 11.8.2008 od 20.oo hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Přím.

Přítomni : Ing. Benda L., ing. Bílek J., Adamíra S., Blažej J., Kroupa M., Rajnltová L.,
                   Špačková J., Švasta P., Vejman V.
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0


Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Stížnost manželů Hošnových
                   4. Kanalizace Dolní Přím
                   5. Chodníky Dolní Přím
                   6. Zeleň
                   7. AFK Probluz 
                   8. Různé
                   9. Závěr

Zápis :

Bod č.1
Jednání zahájil ve 20.05 hod. starosta obce Petr Švasta. Přivítal přítomné zastupitele a hosty.
Poté podal návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé byli navrženi
p. Kroupa a p. Blažej, jako zapisovatelka byla navržena sl. Rajnltová. Všichni byli do svých funkcí v následné volbě zvoleni.
Bod č.2
Finanční zprávu za období od 30.6. do 11.8.2008 přednesl starosta obce. Bylo konstatováno, že obec hospodaří dobře, bez zbytečných výdajů a to i vzhledem k výši přidělovaných daní od
Finančního úřadu. Zpráva byla schválena bez výhrad.
Bod č.3
Starosta přečetl stížnost manželů Hošnových týkající se provozu obecního hostince. Následně
byl dán prostor pro vyjádření k celému problému jak manželům Hošnovým, tak nájemci obecního hostince p. Gebertovi a samozřejmě i zastupitelům, kteří zastupují obec Dolní Přím
jakožto vlastníka již zmiňovaného hostince. Po místy vypjaté atmosféře diskuze byly všemi
zainteresovanými stranami dohodnuty a schváleny následující podmínky při provozu obecního hostince :
1.Provz venkovní zahrádky bude upraven takto : pondělí až čtvrtek do 22.oo hod., pátek a sobota do 24.oo hod., neděle do 22.oo hod.
2.Reprodukovaná hudba bude na zahrádce vysílána s omezenou hlasitostí.
3.Nájemce bude v rámci svých možností zajišťovat pořádek v okolí hostince
Bod č.4
V tomto bodě starosta informoval zastupitele o již proběhlé kolaudaci kanalizace, která se uskutečnila dne 5.8.2008. Stavba byla zkolaudována bez závad, pouze budou po dokončení rekonstrukce komunikace dokončeny malé nedodělky ( vymazání spár v revizních šachtách,
usazení poklopů na revizních šachtách u Štěpinů a u Pavlíků ). Obec teď již pouze vypracuje závěrečnou zprávu a vyúčtování projektu. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.5
V termínu od 11.8.2008 budou zahájeny práce na opravě chodníků na Dolním Přímě. A to v
úseku od pošty směrem k prodejně HRUŠKA. Dozor nad touto stavbou bude kromě starosty vykonávat i p. Ryba Z. st. Práce budou pokračovat tak, aby občané chodili už po nových chodnících, pouze tam kde ještě nebudou zhotoveny, přejdou plynule do komunikace. Nově budou chodníky vybudovány od autobusové zastávky u Vejmanů směrem ke Štěpinovým a od
rodinného domku Ing. Pavlíka k obecnímu hostinci.
Bod č.6
Vzhledem k potřebě zastřihávat živé ploty a keře vysazené v obci a jejích místních částech a
poměrně vysoké ceně za tyto práce od odborných firem navrhl starosta, aby byly pro obec zakoupeny nůžky na tyto sestřihy. Ty by byly předány vybrannému pracovníkovi obce, který by práce na ošetřování zeleně prováděl. Zastupitelstvo s tímto návrhem souhlasí a stanovuje
nákupní cenu ve výši do 14.000,- Kč a pověřuje starostu obce nákupem tohoto zařízení.
Bod č.7
AFK Probluz podal žádost na obec Dolní Přím o příspěvek na úpravy fotbalového hřiště ve výši 16.500,- Kč. Zastupitelstvo finanční dotaci v požadované výši schvaluje s tím, že bude tato částka odečtena od celkových požadavků AFK na financování v roce 2008. Viz zápis ze zasedání ob. zastupitelstva obce ze dne 4.2.2008 dod č. 5. Finance budou poukázány na základě předložení kopie faktury za provedené práce.
Bod č.8/8a
Místostarostka obce L. Rajnltová tlumočila žádost občanů Nového Přímu o umístění dopravní značky „Slepá ulice“ již k odbočce na Horní Přím tak, aby se zamezilo dopravním komplikacím, které vznikají s otáčením zájezdových autobusů jedoucích na zámek Hrádek u Nechanic. Zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním nápravy tohoto stavu.
Bod č.8/8b
Starosta navrhl, aby se obec pro příští rok zapojila do soutěže Vesnice roku. Důvodem tohoto
návrhu je fakt, že obec je udržovaná v čistotě a pořádku, budou nové chodníky a i občané se snaží, aby v okolí jejich obydlí bylo hezké a upravené ( květinové záhony, balkonové květiny
a řada dalších). Zastupitelstvo s přihláškou do soutěže vyslovilo souhlas.
Bod č.9.
Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce ve 22.25 hod.

Usnesení č. 10/2008

Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro 
                                                 0 proti
                                                 0 se zdržel
ověřovatele zápisu p. Blažeje a p. Kroupu, zapisovatelku zápisu sl. Rajnltovou

obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                           0 proti
                                                           0 se zdržel
finanční zprávu za období od 30.6. do 11.8.2008 bez výhrad

podmínky provozu venkovní zahrádky u obecního hostince takto :
po – čt do 22.oo hod, pá – so do 24.oo hod, ne – do 22.oo hod
reprodukovaná hudba bude na venkovní posezení přehrávána s omezenou hlasitostí


nákup nůžek na stříhání živých plotů v obci za cenu do 14.000,- Kč

finanční příspěvek fotbalovému oddílu AFK Probluz na úpravu hřiště ve výši 16.500,- Kč.
Finance budou poskytnuty proti kopii faktury za provedené práce

přihlášení obce Dolní Přím do soutěže Vesnice roku pro rok 2009

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
žádost občanů Nového Přímu na umístění dopravní značky „ Slepá ulice“ na odbočku k Hornímu Přímu

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce vyřízením žádosti občanů Nového Přímu na umístění dopravní značky „Slepá ulice“ na odbočku k Hornímu Přímu

V Dolním Přímu dne : 11.8.2008
zapsala: Rajnltová Lada

ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
                                    Kroupa Milan

starosta obce : Švasta Petr
Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f