Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 11.7.2016

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím, které se konalo dne 11.7.2016 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,
               Třebeška Vítězslav, ing.Vycpálková Hana
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra Svatopluk, Rajnltová Ladislava
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Schválení programu
               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               4.Finanční zpráva
               5.Rozpočtové opatření č.5/2016
               6.Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
                  provést stavbu (pozemek p.č. 627 v k.ú. Dolní Přím- přípojka NN ČEZ pro pozemek
                  p.č. 45/2 v k.ú. Dolní Přím, zahrada p. Klemšové)
               7.Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
                  provést stavbu (pozemky p.č. 435/1, 434/1 a 634/1 v k.ú. Dolní Přím – přípojka NN
                  ČEZ pro pozemek p.č. 267/12 v k.ú. Dolní Přím, p.Zobina Jehlice)
               8.Ostatní
               9.Závěr


              8/1.Opravy v budově ZŠ a MŠ Probluz a na bývalé prodejně na Probluzi 

              8/2.Pořízení grilu


Zápis :

Bod č.1
Starosta obce zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19.01 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že jednání je usnášeníschopné. Následně byl přednesen návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Vratislav Ševčík a ing. Hana Vycpálková. Předložený návrh zastupitelé schvalují.
Bod č.2
Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 2 body na celkových 11 jednacích bodů. Zastupitelstvo takto rozšířený program jednání schvaluje.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Vítězslava Třebešku a Romana Fejfara. Přítomní zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.
Bod č.4
Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 12.6.2016 do 8.7.2016. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 982 907,-Kč a výdaje 2 262 871,-Kč. Zůstatek na běžném účtu ke dni 8.7.2016 činil 6 067 710,-Kč. Zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po projednání finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5
Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložili obecnímu zastupitelstvu rozpočtové opatření č.5/2016. Zastupitelé se seznámili s navýšením příjmů i výdajů tohoto dokumentu a po projednání rozpočtové opatření č.5/2016 schválili bez výhrad.
Bod č.6
Zastupitelé se seznámili se zněním smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu na obecním pozemku p.č. 627 v k.ú. Dolní Přím (přípojka NN ČEZ). Po projednání byla výše uvedená smlouva v předloženém znění schválena. Starosta je pověřen jejím podpisem.
Bod č.7
V tomto jednacím bodě byla projednána smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu na obecních pozemcích p.č. 435/1, 434/1 a 634/1 v k.ú. Dolní Přím (přípojka NN ČEZ). Po projednání byla výše uvedená smlouva v předloženém znění schválena. Starosta obce je pověřen jejím podpisem.
Bod č.8/1
Přítomní zastupitelé projednali nutné opravy a údržbu na obecním majetku. Konkrétně se jedná o opravy na budovách obecní školy a bývalé prodejny na Probluzi. Na budově školy budou provedeny následující práce :
Oprava dveří u šatny (provede firma Jiří Opitz v celkové částce 12. 136,30Kč včetně DPH), zajistí ing.Hana Vycpálková
Oprava dveří v interiéru celé budovy (provede firma Roman Vobejda – Mendy Color v celkové částce 46.710,-Kč včetně DPH), zajistí starosta obce
Na budově bývalé prodejny budou provedeny tyto práce :
Nátěr střechy a oplechování, nátěr zárubní, dveří, schodů a mříže, nátěr dřevěného obložení (provede firma Roman Vobejda – Mendy Color v celkové částce 43.971,-Kč včetně DPH, zajistí Roman Fejfar. Zastupitelé všechny uvedené práce v obou obecních objektech schvalují.
Bod č.8/2
Starosta obce ve spolupráci s kulturním výborem předložili obecnímu zastupitelstvu návrh na pořízení plynového grilu, který by byl využíván na přípravu drobného občerstvení při obecních akcích. Zastupitelé po projednání pořízení grilu v hodnotě 15.000,-Kč bez DPH schvalují. Nákup zajistí starosta obce.
Bod č.9
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.36 hod. ukončil.

Usnesení č.9/2016

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Vratislav Ševčík a ing. Hana Vycpálková

rozšíření programu jednání o 2 body na celkových 11 bodů

jako ověřovatele zápisu : Vítězslava Třebešku a Romana Fejfara
jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

finanční zprávu za období od 12.6.2016 do 8.7.2016 bez výhrad

Rozpočtové opatření č. 5/2016 bez výhrad

znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví obce p.č. 627 v k.ú. Dolní Přím (přípojka NN – ČEZ)


znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu na obecních pozemcích p.č. 435/1, 434/1 a 634/1 v k.ú. Dolní Přím (Jehlice), (přípojka NN – ČEZ)

opravy nátěrů na objektu bývalé prodejny na Probluzi v ceně 43.971,-Kč (provede firma Roman Vobejda – Mendy Color)
opravu dveří v šatně ZŠ a MŠ Probluz v ceně 12.136,30Kč (provede firma Jiří Opitz)
opravy maleb a nátěrů v objektu ZŠ a MŠ Probluz v ceně 46.710,-Kč (provede firma Roman Vobejda – Mendy Color)

nákup plynového grilu v ceně do 15.000,-Kč bez DPH


V Dolním Přímě dne : 11.7.2016


Zapsala : Fišerová Ilona

Ověřovatelé zápisu : Vítězslav Třebeška
                              Roman Fejfar
Starosta obce : Petr Švasta

 


 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f