Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 11.6.2018

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím, které se konalo dne 11.6.2018 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,

               Ing. Vycpálková hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk, Rajnltová Ladislava, Třebeška Vítězslav

Hosté : 0

 

Program :                 1. Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Prodej pozemků st.p.č. 115 a p.č. 167/24 v k.ú. Probluz (plyn. regulační stanice)

                               6.Rozpočtové opatření č.5/2018

                               7.ZŠ a MŠ Probluz – malování tříd a tabulí, piano

                               8.Oprava márnice

                               9.Dětská hřiště – dopadové plochy

                            10.Ostatní

                            11.Závěr

 

                            10/1.AFK Probluz – žádost o příspěvek

                            10/2.MS Bor Probluz – žádost o příspěvek

                            10/3.Stanovení počtu členů ZO na r. 2018 – 2022

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Bc. Ladislava Tichá a ing. Hana Vycpálková. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové schválili.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu jednání o 3 body na celkových 14 jednacích bodů. Zastupitelstvo takto rozšířený program jednání schvaluje.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Vratislava Ševčíka a Romana Fejfara. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 20.5.2018 do 10.6.2018. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném činily 1 173 120,-Kč a výdaje 428 818,-Kč. Zastupitelstvo si podrobně prostudovalo jednotlivé položky jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a následně finanční zprávu schválilo bez výhrad.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.5

Obec Dolní Přím schvaluje po řádném zveřejnění prodej obecních pozemků  st.p.č. 115 o výměře 10 m2 a p.č. 167/24 o výměře 134 m2 v ceně 200,-Kč/m2. Pozemky budou prodány firmě GasNet s.r.o. Starosta je pověřen podpisem kupní smlouvy.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.6

V jednacím bodě č.6 schválili přítomní zastupitelé rozpočtové opatření č.5/2018. Toto rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů o 30 000,-Kč za prodej obecního mikrobusu a navýšení výdajů v kapitolách nákup materiálu a opravy ve výši 30 000,-Kč.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel  

Bod č.7

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s žádostí ZŠ a MŠ Probluz o vymalování tříd, opravy tabulí a naladění piana. Vymalování tříd zajistí firma Mendy color – Roman Vobejda, opravy tabulí včetně revizí zajistí firma Služby škole Pardubice. Firmu na naladění piana i zajistí škola. Starosta obce je pověřen podpisem smluv o dílo.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.8

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem předložil obecnímu zastupitelstvu návrh na opravu střechy na objektu márnice na hřbitově na Probluzi. Cenové nabídky předložily firmy :

Petr Lacourt Dolní Přím                                                                                                              232 324,-Kč bez DPH

Střechy HK s.r.o.                                                                                                                       265 500,-Kč bez DPH

Milan Halíř Nový Přím (práce klempířské + práce na položení krytiny)                                         124 781,-Kč s DPH

OBB – stavební materiály (střešní krytina, folie, latě)                                                                  70 164,-Kč s DPH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                             194 945,-Kč s DPH                                                                                                                                                                                    

Zastupitelé schválili počtem 6. hlasů jako zhotovitele opravy střechy márnice firmu Milan Halíř Nový Přím a firmu OBB stavební materiály v celkové ceně prací včetně materiálu 194 945,-Kč s DPH. Práce budou hotovy do 25.9.2018. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.9

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem seznámil přítomné zastupitele s návrhem na úpravu dopadových ploch na dětských hřištích. Konkrétně se jedné o hřiště na Horním Přímě a Novém Přímě, kde je okolo hracích prvků pouze trávník. Dopadovou plochu by tvořil tříděný kačírek frakce 0-22 mm, který by byl ohraničen obrubou. Starosta spolu s místostarostou jsou pověřeni výběrem zhotovitele. Na dalších jednáních zastupitelstva bude projednáno přemístění herních prvků dětského hřiště v parku na Probluzi tak, aby bylo situováno v jiném místě parku a nebylo v tak těsné blízkosti pomníku.

Bod č.10/1

AFK Probluz požádal obec o finanční příspěvek na renovaci trávníku na fotbalovém hřišti ve výši 50 000,-Kč. Jedná se o provzdušnění trávníku, dosypem křemičitého písku a výsevem travního semene. Tato údržba se opakuje ve zhruba desetiletých cyklech a je nezbytně nutná pro udržení zdravé travnaté plochy hřiště. Zastupitelé finanční dotaci z rozpočtu obce ve výši 50 000,-Kč schvalují.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.10/2

MS Bor Probluz požádal obec o finanční příspěvek na svoji činnost pro rok 2018 ve výši 20 000,-Kč.

Přítomní zastupitelé finanční dotaci z rozpočtu obce ve výši 20 000,-Kč schvalují.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.10/3

V souladu se zákonem č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů § 27 odst. 3 obecní zastupitelstvo schválilo pro příští volební období (2018- 2022) počet členů obecního zastupitelstva na 9.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.11

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.30 hod. ukončil.

 

V Dolním Přímě dne : 11.6.2018

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

Ověřovatelé zápisu : Vratislav Ševčík

                              Roman Fejfar

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f