Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 11.5.2020

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 11.5.2020 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,

               Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : Ševčík Vratislav, Třebeška Vítězslav

Hosté : 0

 

Program :                 1.Úvod, volba návrhové komise

                                2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Záměr č.2/2020 (darování pozemků)

                               6.Záměr č.3/2020 (pronájem obecního bytu)

                               7.Letecké snímky

                               8.Ostatní

                               9.Závěr

 

                               8/1.Rozpočtové opatření č.3/2020

                               8/2.Žádost o dotaci na vjezd

                               8/3.Linka bezpečí

 

Zápis :

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.00 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Milan Kroupa a Petr Švasta. Přítomní zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje ke schválení program jednání rozšířený o 3 body na celkových 12 jednacích bodů. Zastupitelstvo navržený program jednání schvaluje.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Ing. Hanu Vycpálkovou a Ladislavu Rajnltovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta ve spolupráci s finančním výborem předložil k projednání finanční zprávu za období od 15.4.2020 do 5.5.2020. Příjmy za dané období činily 270.849,-Kč a výdaje 1.049.475,-Kč. Zastupitelé si podrobně prostudovali jednotlivé položky předložené zprávy a tento dokument následně schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Záměr č.2/2020

Obecní zastupitelstvo schvaluje po řádném zveřejnění darování pozemků v k.ú. Dolní Přím :

p.č. 632/100 o výměře 6 302 m2

p.č. 632/101 o výměře    432 m2

p.č. 632/45   o výměře    182 m2

Obec Dolní Přím schvaluje po řádném zveřejnění darování pozemku v k.ú. Probluz :

p.č. 466/10 o výměře      187 m2

pro Královéhradecký kraj (právo hospodaření pro Správu silnic Královéhradeckého kraje)

Starosta obce je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6

Záměr č.3/2020

Obecní zastupitelstvo po řádném zveřejnění schvaluje pronájem obecního bytu v budově č.p.1 na Dolním Přímě (I. patro) pro manžele Martina Hubu a Kateřinu Hubovou. Nájemné je stanoveno na základě nabídky manželů Hubových ve výši 8.530,-Kč měsíčně bez služeb a energií. Druhá žádost, která byla na adresu obce také v zalepené obálce doručena, nabízela nájemné ve výši 7.501,-Kč bez služeb a energií. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy s Kateřinou a Martinem Hubovými, která bude podepsána po ukončení oprav v bytě.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7

Starosta seznámil zastupitele s nabídkou leteckých snímků obce. V nabídce je možnost formátu 150 x 100 cm, nebo 180 x 120 cm s tím, že všechny místní části budou na jednom snímku, rozděleném do pěti částí. Zastupitelé schvalují pořízení leteckých snímků obce ve výši do 20.000,-Kč.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8/1

Finanční výbor předložil k projednání rozpočtové opatření č. 3/2020. Jedná se o výšení výdajů v kapitole opravy a udržování chodníků ve výši 500.000,-Kč. Zastupitelstvo rozpočtové opatření č.3/2020 schvaluje bez výhrad.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8/2

Zastupitelé projednali a následně schválili žádost o dotaci na vybudování vjezdu pro p. R. Vodičku, který vlastní nemovitost v místní části Jehlice. Jelikož žádost obsahovala všechny potřebné dokumenty a náležitosti, zastupitelé příspěvek na vjezd ve výší 7.000,-Kč schválili.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8/3

Z.s. Linka bezpečí požádal o příspěvek na provoz krizové linky. Vzhledem k tomu, že s výše uvedeným spolkem obec spolupracovala již v loňském roce, zastupitelé schválili příspěvek ve výši 5.000,-Kč. Starosta obce je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.9

Po vyčerpání všech bodů starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.15 hod. ukončil.

 

Dolní Přím : 11.5.2020

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá                                                       Ověřovatelé zápisu : Ing. Hana Vycpálková

                    Ladislava Rajnltová

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f