Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 11.4.2016

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 11.4.2016 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc.Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, ing.Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk

Hosté : Hanka Petr

 

Program :

 

1.Úvod, volba návrhové komise

2.Schválení programu

3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

4.Finanční zpráva

5.Závěrečný účet obce za rok 2015 (návrh)

6.Účetní závěrka obce za rok 2015, účetní závěrka ZŠ a MŠ Probluz za rok 2015 (návrh)

7.Darování pozemků (silnice II/324)

8.Pronájem prodejny Probluz – výběr nájemce

9.Pronájem bytu v č.p. 27 – výběr nájemce

10.Babybox – žádost o příspěvek

11.Festiválek 2016 (žádost o příspěvek)

12.Rybník Dolní Přím – návrhy na vyčištění a opravu

13.Vodovod Jehlice

14.Plato Probluz

15.Ostatní

16.Závěr

 

15/1.Rozpočtové opatření č.3/2016

15/2.Nová travní sekačka (traktor) – AFK Probluz

15/3.Zeleň – schválení přijetí dotace na ošetření památných stromů

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.08 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl přítomným zastupitelům návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat ing.Hana Vycpálková a Roman Fejfar. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 3 body na celkových 19 jednacích bodů. Zastupitelstvo takto rozšířený program schvaluje.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Bc.Ladislau Tichou a Vratislava Ševčíka. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.4

Starosta přednesl přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 20.3.2016 do 10.4.2016. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 791 112,-Kč a výdaje 431 726,-Kč. Zůstatek na běžném účtu je ke dni 10.4.2016 4 542 761,-Kč. Zastupitelé po podrobném projednání finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5

Finanční výbor spolu s účetní obce seznámili zastupitelstvo s návrhem Závěrečného účtu obce Dolní Přím za rok 2015. Členové zastupitelstva po podrobném projednání návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 schválili bez výhrad a pověřili starostu obce jeho řádným zveřejněním.

Bod č.6

Finanční výbor spolu s účetní obce předložili zastupitelstvu návrh účetní závěrky obce za rok 2015 a účetní závěrky ZŠ a MŠ Probluz. Přítomní zastupitelé po projednání návrh účetní závěrky obce za rok 2015 a účetní závěrky ZŠ a MŠ Probluz schválili bez výhrad.

Bod č.7

Obecní zastupitelstvo po řádném zveřejnění a projednání schválilo bezúplatný převod (darování) pozemků pod tělesem silnice II/234 z majetku Obce Dolní Přím do majetku Královéhradeckého kraje (s právem hospodaření pro SÚS Královéhradeckého kraje), jedná se o pozemky v k.ú. Dolní Přím:

p.č. 632/28                 o výměře 269 m2

p.č. 632/67                 o výměře 12 045 m2

p.č. 632/70                 o výměře 67 m2

p.č. 632/72                 o výměře 1935 m2

o pozemek v k.ú. Horní Přím :

p.č. 301/11                 o výměře 5 m2

Starosta obce je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Bod č.8

Do výběrového řízení na pronájem prostor bývalé prodejny na Probluzi se přihlásil jediný zájemce a to p. P.Kuštan, který nabídl měsíční nájemné ve výši 1.600,-Kč bez DPH, služeb a energií. Zastupitelé pronájem p. Kuštanovi schvalují a pověřují starostu obce podpisem nájemní smlouvy.

Bod č.9

Do výběrového řízení na pronájem obecního bytu v č.p. 27 na Dolním Přímě, které bylo zvoleno formou obálkové metody se v řádném termínu a se všemi požadovanými doklady přihlásili jediní zájemci a to manželé Majerníkovi, kteří nabízejí platbu měsíčního nájemného ve výši 6.720,-Kč bez služeb a energií. Zastupitelé schvalují pronájem bytu v č.p. 27 na Dolním Přímě pro manžele Majerníkovi s platbou měsíčního nájemného ve výši 6.720,-Kč bez služeb a energií. Starosta obce je pověřen podpisem nájemní smlouvy.

Bod č.10

Pan Ludvík Hess, zakladatel Babyboxů v ČR, zaslal obci Dolní Přím žádost o příspěvek na zřízení a provoz Babyboxu. Přítomní zastupitelé po rozpravě poskytnutí příspěvku neschválili.

Bod č.11

Mgr.Petr Semerák(sbormistr) a Miriam Bendová(předseda spolku) za spolek ARS VIVA Nechanice zaslali na adresu obce žádost o finanční příspěvek, který by částečně hradil náklady spojené s pořádáním jubilejního XX. Setkání pěveckých sborů pod názvem Festiválek 2016. Zastupitelé se po projednání dohodli, že nejprve se bude hlasovat, zda se příspěvek poskytne, či nikoliv. V tomto následném hlasování bylo pro 5, proti 3, nikdo se nezdržel. Jelikož byla pro nadpoloviční většina zastupitelů, hlasovalo se v druhém kole o výši částky. Navrženo bylo 2.500,-Kč. 5 zastupitelů hlasovalo pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Z provedeného hlasování vyplývá, že pro výše uvedený spolek bude poskytnut finanční příspěvek ve výši 2.500,-Kč. Starosta obce je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Bod č.12

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem předložili obecnímu zastupitelstvu návrh na vyčištění a úpravu rybníka na Dolním Přímě. Zastupitelé se shodli na tom, že jsou tyto práce potřebné. Z tohoto důvodu  budou poptány firmy, které by odtěžení bahna a zpevnění břehů, včetně výměny stavidla (požeráku). Pokud obec obdrží potřebné cenové kalkulace, bude se o případném zhotoviteli jednat na příštím zasedání zastupitelstva.

Bod č.13

V jednacím bodě č.13 zastupitelé schválili přijetí dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 2 500 000,-Kč která bude použita na realizaci výstavby vodovodu do místní části Jehlice. Starosta obec je pověřen podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Stavební výbor seznámil členy zastupitelstva s plánovaným průběhem prací, zastupitelé berou informaci na vědomí.

Bod č.14

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s úmyslem statku Dlouhé Dvory o odprodeji bývalého hnojného plata, které se nachází pod Probluzí ve směru na Střezetice. Vedení statku si připraví návrh ceny a na jeho základě bude pokračovat další jednání o případném odkupu. Zastupitelé berou informaci na vědomí.

Bod č.15/1

Finanční výbor předložil návrh rozpočtového opatření č.3/2016. Toto opatření by navýšilo rozpočtové příjmy o 177 100,-Kč a rozpočtové výdaje o 367 200,-Kč. Rozdíl ve výši 190 100,-Kč bude hrazen z přebytku hospodaření z roku 2015. Zastupitelstvo rozpočtové opatření č.3/2016 schvaluje bez výhrad.

Bod č.15/2

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s nutností zakoupit novou travní sekačku (traktůrek) pro potřeby AFK Probluz (sekání fotbalového hřiště). Cenovou nabídku dodala firma Vital Tech Rozběřice, konkrétně se jedná o typ Starjet UJ 102-21 (P4) v ceně 109 600,-Kč včetně DPH. Dosluhující traktůrek bude za cenu cca 21.000,-Kč prodán. Zastupitelé pořízení nového traktůrku schvalují. Nákup zajistí starosta obce.

Bod č.15/3

Obec Dolní Přím byla úspěšná s žádostí o poskytnutí dotace z Programu péče o krajinu na realizaci akcí : „Ošetření památného javoru babyky“ (Dolní Přím u ČOV) a „Ošetření památného dubu“ (Probluz). Získaná dotace je ve výši 100 % uznatelných nákladů, které činí (Dolní Přím – 5 200,-Kč) a (Probluz – 7 560,-Kč). Vlastní realizaci zajistí firma Bc.Antonín Přibyl – aforistika,rizikové kácení, stromolezectví z Hradce Králové. Přítomní zastupitelé přijetí dotace v souhrnné výši 12 760,-Kč schvalují.

Bod č.16

Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání obecního zastupitelstva ve 20.33 hod. ukončil.

Usnesení č.5/2016

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      8 hlasy pro

                                                     0 proti

                                                     0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : ing. Hana Vycpálková a Roman Fejfar

 

rozšíření programu o 3 body na celkových 19 jednacích bodů

 

jako ověřovatele zápisu : Bc.Ladislavu Tichou a Vratislava Ševčíka

jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 20.3.2016 do 10.4.2016 bez výhrad

 

návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015

 

návrh Účetní závěrky obce za rok 2016

návrh Účetní závěrky ZŠ a MŠ Probluz za rok 2016

 

záměr o darování pozemků pod silnicí II/324

p.č. 632/28 o výměře             269 m2

p.č. 632/67 o výměře             12 045 m2

p.č. 632/70 o výměře             67 m2

p.č. 632/72 o výměře             1935 m2

v k.ú. Dolní Přím

p.č. 301/11 o výměře             5 m2

v k.ú. Horní Přím

 

jako nájemce objektu bývalé prodejny na Probluzi p. P. Kuštana s měsíčním nájmem

1 600,-Kč bez DPH, služeb a energií a to od 1.5.2016

 

jako nájemce obecního bytu v č.p. 16 na Dolním Přímě manžele Majerníkovi s měsíčním nájmem 6 720,-Kč bez služeb a energií

 

přijetí dotace na akci „Vodovod Jehlice“ ve výši 2 500 000,-Kč od Královéhradeckého kraje

 

rozpočtové opatření č.3/2016 bez výhrad

 

nákup nové travní sekačky (traktůrek) v ceně 109 600,-Kč

 

přijetí dotace na ošetření památných stromů v katastru obce ve výši 12 760,-Kč z Programu péče o krajinu

 

obecní zastupitelstvo schvaluje :       5 hlasy pro

                                                      3 proti

                                                      0 se zdržel

 

finanční příspěvek ve výši 2 500,-Kč pro spolek ART VIVA Nechanice u příležitosti pořádání akce Festiválek 2016

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :               8 hlasy proti

                                                                 0 pro

                                                                 0 se zdržel

 

poskytnutí finančního příspěvku na zřízení Babyboxu

 

V Dolním Přímě dne : 11.4.2016

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

Ověřovatelé zápisu : Bc. Ladislava Tichá

                                     Vratislav Ševčík

 

Starosta obce : Petr Švasta

Místostarosta obce : Roman Fejfar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f