Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 11.3.2013

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 11.3.2013 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing.Jiří Bílek, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav,
                Švasta Petr
Nepřítomni : 0
Omluveni : Blažej Josef, Rajnltová Ladislava , Vejman Vladislav
Hosté : 0

Program :

   1.Úvod, volba návrhové komise
   2.Schválení programu
   3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
   4.Finanční zpráva
   5.Souhlasné prohlášení
   6.Obecní knihovna Probluz
   7.Vyčištění svodnice pod Probluzí
   8.ZKO Probluz-žádost o příspěvek
   9.Volný byt-č.p.1 na Dolním Přímě
 10.Účet u ČNB
 11.Vyčištění svodnice na Dolním Přímě
 12.Jezdecký klub Dolní Přím-žádost o příspěvek
 13.Úklid příkopů-termín
 14.Darování pozemků
 15.Prodej pozemku st.p.č.148 v k.ú. Dolní Přím (obec vlastní 1/3)
 16.Ostatní
 17.Závěr

 16/1.Hřiště u školy na Probluzi
 16/2.Smlouva o zřízení věcného břemene

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně seznámil zastupitele s návrhem na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Ševčík Vratislav a Švasta Petr. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise předkládá návrh na rozšíření programu o 2 body na celkových 19. Členové zastupitelstva rozšíření programu schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje za ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Bílka a Romana Fejfara. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 17.2. do 8.3.2013 přednesl starosta obce Petr Švasta. Zastupitelstvo po projednání finanční zprávu schvaluje bez výhrad.
Bod č.5
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva se zněním souhlasného prohlášení na základě, kterého budou pozemky z LV 1MNV Dolní Přím přepsány na LV 10001 Obec Dolní Přím. Jedná se o následující pozemky v katastrálním území Dolní Přím:
p.č.          druh pozemku                   výměra m2                 vlastník                        právo hospodaření
147/4       orná půda                        422                            ČR                                MNV Dolní Přím
289          orná půda                        4748                          ČR                                MNV Dolní Přím
323/9       orná půda                        276                            ČR                                MNV Dolní Přím
399/2       orná půda                        2452                          ČR                                MNV Dolní Přím
476/20     orná půda                        1374                          ČR                                MNV Dolní Přím
476/21     orná půda                        1061                          ČR                                MNV Dolní Přím
556/2       vodní plocha                    392                            ČR                                MNV Dolní Přím
619/2       zahrada                            233                            ČR                               MNV Dolní Přím
619/3       ostatní plocha                  108                            ČR                                MNV Dolní Přím
667/39     vodní plocha                     6                               ČR                                MNV Dolní Přím
Zastupitelstvo znění souhlasného prohlášení schvaluje.
Bod č.6
Přítomní členové zastupitelstva obce posoudili cenové nabídky na opravu střechy na budově obecní knihovny na Probluzi. Do poptávkového řízení se přihlásily tyto firmy :
Střechy HK s.r.o. HK            183.253,-Kč včetně DPH
Alfa CZ s.r.o. HK                  201.423,-Kč včetně DPH
Milan Halíř Nový Přím          174.565,-Kč včetně DPH
Po podrobném prostudování cenových nabídek byla pro realizaci výše uvedené zakázky vybrána firma Milan Halíř Nový Přím v nabídkové ceně 174.565,-Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo a spolu se stavebním výborem dozorem nad vlastní realizací díla.
Bod č.7
Zastupitelstvo obce projednalo a posoudilo předložené nabídky na realizaci vyčištění svodnice pod Probluzí ve směru k lokalitě Do Dubiny. Svoje kalkulace dodaly firmy :
Sovis s.r.o. HK                        10.800,-Kč včetně DPH
Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš        9.500,-Kč včetně DPH
Jako zhotovitel díla byla vybrána firma Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v poptávkové ceně 9.500,-Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.8
Zastupitelstvo obce projednalo žádost ZKO Probluz o finanční příspěvek na činnost na rok 2013. Žádost se skládá ze dvou položek a to :
žádost o příspěvek ve výši 20.000,-Kč na akce spojené s 20. výročím založení ZKO, RTW cup,
žádost o příspěvek ve výši 15.000,-Kč na celoroční provoz cvičiště,
zastupitelé schvalují finanční příspěvek v souhrnné výši 35.000,-Kč. Finance budou poskytnuty na základě dodaných faktur a pokladních deníků.
V souvislosti s činností ZKO Probluz byla ještě řešena otázka odvozu komunálního odpadu z prostor cvičiště na Probluzi a to konkrétně ve věci pořízení nového kontejneru na směsný odpad, který by nahradil jeden kus popelnice. Pořizovací cena jednoho kontejneru je 7.600,-Kč včetně DPH. Odvoz by se řešil na výzvu, kdy jeden výsyp je zpoplatněn částkou 270,-Kč. Zastupitelé nákup nového kontejneru schvalují. Zajistí starosta obce.
Bod č.9
V tomto bodu programu projednávalo zastupitelstvo otázku uvolněného bytu v budově zámku č.p.1 na Dolním Přímě. Tento byt se na základě rozhodnutí zastupitelů nabídne k dalšímu pronájmu. Výběr nového nájemce se uskuteční obálkovou metodou, kde minimální nájemné bylo stanoveno na 3.200,-Kč bez služeb a energií s tím, že nájemní smlouva bude podepsána na zkušební dobu 6. měsíců s možností jejího prodloužení. Zalepené obálky s nápisem „Neotvírat“ a poznámkou „Nájemné byt – Dolní Přím“ je možné doručovat na obecní úřad, poštou nebo do poštovní schránky umístěné v suterénu budovy č.p. 1 na Dolním Přímě a označené nápisem „Obecní úřad“ do pondělka 8.4.2013 a 12.00 hod. Samotný výběr nájemce se uskuteční na jednání zastupitelstva obce dne 8.4.2013.
Bod č.10
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s novelou zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, touto novelou je zákon č.501/2012 Sb., ze dne 18.12.2012. Novelizace výše uvedeného zákona nařizuje mimo jiné všem územně správním celkům zřízení účtu u ČNB, na který budou převáděny všechny státní a evropské dotace, včetně RUD (rozpočtové určení daní). Zastupitelstvo po krátkém seznámení s výše uvedeným zákonem č.510/2012 Sb., konstatuje, že i když s novelou nesouhlasí, tak jelikož se jedná o zákonné nařízení, toto musí respektovat a zřízení účtu u ČNB schvaluje. Zajistí starosta obce.
Bod č.11
Výbor pro životní prostředí a rozvoj obce předložil zastupitelům k posouzení a případnému schválení nabídku na vyčištění svodnice pod Dolním Přímem v lokalitě pod bývalou drůbežárnou na pozemku p.č. 556/2. Provést práce spojené s vyčištěním vodního koryta nabízí firma Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v poptávkové ceně 16.000,-Kč včetně DPH. Firmy, které byly také osloveny svoje nabídky nezaslaly a proto byla vyčištěním vodního toku v majetku obce pověřena firma Jiří Neuman s.r.o. V poptávkové ceně 16.000,-Kč včetně DPH.
Bod č.12
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Jezdeckého klubu Dolní Přím o příspěvek na činnost pro rok 2013. Zastupitelé schválili příspěvek ve výši 6.000,-Kč, který bude použit na akce „Dopoledne her a soutěží na koních pro děti“, které se budou konat ve dnech 16.6. a 8.9.2013 v areálu Jezdeckého klubu na Dolním Přímě. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.13
Obec Dolní Přím ve spolupráci s SDH Dolní Přím, AFK Probluz a občany obce zajistí každoroční pravidelný úklid příkopů v katastru obce. Termín úklidu bude stanoven po jednání výborové schůze SDH Dolní Přím. Na základě rozhodnutí tohoto orgánu bude objednán velkoobjemový kontejner a malé občerstvení v obecním hostinci. Zajistí starosta obce.
Bod č.14
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem na darování pozemků p.č.701/1 a 701/5 oba v k.ú. Dolní Přím a nacházející se pod silnicí II/324 „Průtah obcí dolní Přím“ Královéhradeckému kraji. Návrh daru byl zastupitelstvem schválen. Záměr darování bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu. Zajistí starosta obce.
Bod č.15
Zastupitelstvo se v tomto bodu programu zabývalo věcí okolo vlastnického práva k pozemku st.p.č. 148 o výměře 1229 m2 v k.ú. Dolní Přím. Tento pozemek z 1/3 vlastní Obec Dolní Přím, zbylé 2/3 jsou v majetku p. Slámy. Na tomto pozemku je vybudován objekt odchovny prasat, který vlastní ZD Nechanice. Na jednání se zástupcem družstva bylo konstatováno, že by o pozemek měly zájem. Starosta je pověřen jednáním se zástupci ZD o možnosti směny, nebo odprodeje pozemku se zjištěním případné nabízené ceny za výše uvedenou část pozemku. Dále je starosta pověřen zasláním dopisu p. Slámovi, ve kterém bude i jemu sděleno, že o pozemek má ZD Nechanice zájem. O výsledku jednání bude starosta zastupitelstvo informovat na příštím jednání, které je stanoveno na 8.4.2013.
Bod č.16/1
Stavební výbor předložil k projednání návrh na vícepráce spojené s výstavbou dětského hřiště u školy na Probluzi. Navýšení hodnoty díla je zapříčiněno zvýšeným počtem ztraceného bednění, nutností většího počtu armovacího železa a většího objemu betonu do základových pasů a do základového zdiva. Souhrnná hodnota všech prací nad rámec nabídkové ceny byla vypočtena na 37.930,-Kč bez DPH. Veškeré vícepráce nebyly součástí poptávky. Zastupitelstvo navýšení ceny díla o 37.930,-Kč bez DPH schvaluje.
Bod č.16/2
Starosta seznámil zastupitele se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 278/13 o výměře 148 m2 spočívající v právu chůze a jízdy pro p. Ševčíka Rostislava. Zastupitelstvo znění smlouvy o zřízení věcného břemene schvaluje.
Bod č.17
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.15 hod ukončil.

Usnesení č.4/2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 6 hlasy pro
                                                     0 proti
                                                     0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení Švasta Petr, Ševčík Vratislav

rozšíření programu o 2. body na celkových 19

Ing. Jiřího Bílka a Romana Fejfara jako ověřovatele zápisu

Ilonu Fišerovou jako zapisovatele zápisu

finanční zprávu za období od 17.2. do 8.3.2013 bez výhrad

znění souhlasného prohlášení na zápis nemovitostí z LV 1 MNV Dolní Přím na LV 10001 Obec Dolní Přím do katastru nemovitostí

jako zhotovitele opravy střechy na budově obecní knihovny na Probluzi firmu Milan Halíř Nový Přím v poptávkové ceně 174.565,-Kč včetně DPH

jako zhotovitele akce „Vyčištění vodního koryta“ v lokalitě „V rybníčkách“ firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v poptávkové ceně 9.500,-Kč včetně DPH

finanční příspěvek pro ZKO Probluz na rok 2013 v celkové výši 35.000,-Kč

nákup nového kontejneru na SKO ve výši 7.623,-Kč včetně DPH
minimální výši nájemného na volný byt v budově č.p.1 na Dolním Přímě na 3.200,-Kč bez služeb a energií

zřízení účtu u ČNB

jako zhotovitele akce „Vyčištění vodního koryta“ v lokalitě pod bývalou drůbežárnou na Dolním Přímě firmu Jiří Neuman s.r.o. Probluz v poptávkové ceně 16.000,-Kč včetně DPH

finanční příspěvek pro Jezdecký klub dolní Přím na rok 2013 ve výši 6.000,-Kč

záměr darovat pozemky p.č. 701/1 a 701/5, oba v k.ú. Dolní Přím Královéhradeckému kraji

záměr směny, nebo prodeje 1/3 pozemku st.p.č. 148 o celkové výměře 1229 m2, v k.ú. Dolní Přím

vícepráce ve výši 37.930,-Kč bez DPH v souvislosti s výstavbou hřiště u školy na Probluzi

znění smlouvy o zřízení věcného břemene pro p.Ševčíka na pozemek p.č. 278/13 o výměře 148 m2 pro účely chůze a jízdy

V Dolním Přímě dne : 11.3.2013

Zapsala : Fišerová Ilona

Ověřovatelé zápisu : Ing. Bílek Jiří
                                        Fejfar Roman
Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f