Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 11.1.2010

 

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím ze dne
11.1.2010 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Kroupa Milan,
               Rajnltová Ladislava, Špačková Jana, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0

Program : 1. Úvod, volba návrhové komise
                2. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                3. Finanční zpráva
                4. Žádost o příspěvek ( Prointepo HK )
                5. Chodník Dolní Přím ( náklady na projekt )
                6. Komunální technika ( smeták na traktůrek )
                7. Ostatní
                8. Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce, přivítal přítomné zastupitele a všem popřál do nového roku hodně zdraví a pohody. Následně byl podán návrh na složení návrhové komise, ve které by měli zasednout p.Josef Blažej a p.Vladislav Vejman. Jelikož nebyl podán jiný návrh byli oba zvoleni.
Bod č. 2
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovate zápisu ve složení : Milan Kroupa, Jana Špačková jako ověřovatelé a Ladislava Rajnltová jako zapisovatelka. A protože ani v tomto případě nebyl podán jiný návrh, byli výše jmenovaní do svých funkcí zvoleni.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 14.12.2009 do 11.1.2010 přednesl starosta obce Petr Švasta. Za toto období převýšily výdaje příjmy o 290.477,- Kč. Tento propad byl zapříčiněn splátkou úvěru ve výši 147.100,- Kč a úhradou 150.000,- Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Probluz na provoz této příspěvkové organizace. Jinak byly příjmy a výdaje za již zmíněné období vyrovnané. Finanční zpráva byla následně schválena bez výhrad.
Bod č. 4
Zastupitelstvo projednalo žádost Základní školy a Mateřské školy Prointepo Hradec Králové, o finanční příspěvek na žáka ( S. Kotusová ) na rok 2010. Příspěvek byl schválen ve výši 5.000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.
Bod č. 5
Starosta předložil členům zastupitelstva k posouzení návrh na propojení chodníku na Dolním Přímě a to v úseku od nemovitosti č.p. 19 ( Štěpinovi ) po nemovitost č.p. 15 ( Ing. I. Pavlík ). A protože se jedná o případný nový chodník, je třeba nejdříve zajistit projekt a stavební povolení. Tyto práce by vyžadovaly investice ve výši cca 30. 000,- Kč. Zastupitelstvo posoudilo tento návrh a vzhledem k tomu, že by dokončení tohoto úseku vedlo k větší bezpečnosti zvláště dětí docházejících do školy ( nemusely by nikde přecházet komunikaci II/324 ), zahájení projektových prací schvaluje a pověřuje starostu zajištěním objednávky na tyto práce ve výši do 30. 000,- Kč včetně DPH. Případná realizace této stavby by měla proběhnout v r. 2011.
Bod č. 6
Starosta informoval přítomné zastupitele o možnosti montáže zametacího kartáče na traktůrek pro potřeby vyhrnování u údržby chodníků v obci. Zařízení dodává a montuje firma RYKOV Libčany.Zařízení je s vlastním motorem, s možností naklánění úhlu zametání z místa řidiče a je zde možnost vyměnit kartáč za provzdušňovač na trávu a jiná zařízení. Cena kartáče včetně upínacího bodu ( ten zůstane namontován stabilně ) je včetně DPH 39.900,- Kč. Zastupitelstvo předložený návrh posoudilo a rozhodlo nákup tohoto zametacího kartáče schválit.
Bod č. 7/7a
Ing. arch. Toman, který pro obec zpracovává projektovou dokumentaci na úpravy v okolí kostela na Probluzi předložil návrh rozpočtu na tyto práce. Celková výše oprav je vyčíslena na 6 802 397,- Kč včetně DPH. Vzhledem k takové výši oprav zastupitelstvo navrhuje učinit úpravy v rozpočtu tak, aby celková výše nákladů nepřesáhla 4 700 000,- Kč včetně DPH. Prioritou při úpravách v okolí kostela na Probluzi by měly být oprava zdi, oprava vstupních schodů, oprava a doplnění vchodových vrat a plotu a vybudování chodníčku po obvodu zdi tak, aby se celkové náklady pohybovaly okolo 4 700 000,- Kč včetně DPH. Při předpokládané výši dotace ( až 85 % ) by obec uhradila ze svého rozpočtu cca 700 000,- Kč. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce dalším jednáním s Ing. arch. Tomanem o úpravě rozpočtu.
Bod č. 7/7b
Starosta informoval členy zastupitelstva o výsledku jednání s p. Truhlářem , které bylo vedeno ohledně pozemků pod chodníkem a pod autobusovou čekárnou na Dolním Přímě ( horní část ). S prodejem pozemku pod chodníkem p. Truhlář souhlasí, pozemek pod čekárnou však prodat nehodlá, navrhuje jeho pronájem. O výši ceny za m2 je ochoten se dohodnout, například 10Kč/m2 a měsíc. To by znamenalo při výměře čekárny 6m2, nájem za 1 rok 720,- Kč. Obecní zastupitelstvo posoudilo oba návrhy a schvaluje odkoupení části pozemku pod chodníkem za cenu 180 Kč / m2 a nájem pozemku pod čekárnou za cenu 720 Kč / rok s výpovědní lhůtou 6. měsíců a pověřuje starostu obce zajištěním zaměření pozemku pod chodníkem a podpisem nájemní smlouvy s p. Truhlářem.
Bod č. 7/7c
Obecní zastupitelstvo se zabývalo návrhem starosty obce, který zpočívá v tom, že občané při výměně první popelnice za druhou, uhradí plnou výši nákupní ceny a ne pouze 50% jako tomu bylo až doposud. První popelnice bude dál přidělována zdarma. Členové zastupitelstva návrh projednali a následně jej schválili, s tim, že bude platit od 12.1.2010.
Bod č. 7/7d
V tomto bodě programu se zastupitelstvo zabývalo žádostí p. Pulce z Dolního Přímu, který žádá o stanovisko obce k instalaci solárních panelů na střechu svého rodinného domku. K žádosti je přiloženo souhlasné stanovisko odboru památkové péče Magistrátu města Hradce Králové. Obecní zastupitelstvo s instalací solárních panelů souhlasí.
Bod č. 8
Po vyčerpnání všech bodů programu a všeobecné rozpravě starosta jednání zastupitelstva
ve 21.25 hod ukončil.

Usnesení č. 1/2010
Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                       0 proti
                                       0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení: Blažej Josef, Vejman Vladislav
ověřovatele zápisu : Kroupu Milana, Špačkovou Janu
zapisovatelku zápisu : Rajnltovou Ladislavu
obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
finanční zprávu za období od 14.12.2009 do 11.1.2010 bez výhrad

finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč pro Základní školu a Mateřskou školu PROINTEPO HK


zahájit projektovou přípravu ( projekt ke stavebnímu povolení ) na propojení chodníků na Dolním Přímě v ceně do 30 000,- Kč včetně DPH

zakoupení zametacího kartáče na traktůrek v ceně 39 900,- Kč včetně DPH

snížení rozpočtu na úpravy v okolí kostela na Probluzi ( max. výše nákladů 4 700 000,- Kč včetně DPH )

odkoupení pozemku pod chodníkem od p. Truhláře za cenu 180 Kč / m2

vyhotovení nájemní smlouvy s p. Truhlářem na nájem pozemku pod autobusovou čekárnou na Dolní Přímě( v horní části ) za cenu 720 Kč / rok

úhradu druhé popelnice od občanů v plné výši ( nákupní cena )

žádost p. Pulce na instalaci solárních panelů na třechu rodinného domku č.p. 80 v Dolním Přímu


V Dolním Přímu dne : 11.1.2010                                                                       zapsala : Rajnltová Ladislava

ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
                             Vejman Vladislava
starosta obce : Švasta Petr
 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f