Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 10.6.2019

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 10.6.2019 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Mgr. Vlastník Marek, Třebeška Vítězslav,

Omluveni : Kroupa Milan, Ing. Vycpálková Hana

Hosté : Hanka Petr, Ing. Bederka

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.SMS – občané

                               6.Záměr č.7/2019 (pronájem obecních pozemků st.p.č. 3/1 a 3/2 v k.ú. Dolní Přím)

                               7.Běžný účet obce

                               8.Ostatní

                               9.Závěr

 

                               8/1.OZV – místní poplatek ze psů

                               8/2.OZV – volný pohyb psů

                               8/3.Klub RADOST – žádost o příspěvek

 

Zápis :

Ještě před zahájením jednání představil Ing. Bederka záměr na řešení situace s nedostatkem vody a úspory energií. Požádal zastupitele o posouzení možnosti seznámit se s řešením, které by navrhoval.

Bod č.1

Jednání zahájil starosta obce v 19.05 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise ve které by měli pracovat : Roman Fejfar a Vratislav Ševčík. Zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 3 body na celkových 12 jednacích bodů. Zastupitelstvo takto rozšířený program jednání schvaluje.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Ladislavu Rajnltovou a Vítězslava Třebešku. Přítomní zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem seznámil zastupitele s finanční zprávou za období od 19.5.2019 do 9.6.2019. Příjmy v daném období činily 1.287.127,-Kč a výdaje 880.563,-Kč. Zastupitelé si zprávu podrobně prostudovali a po projednání ji schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Přítomní zastupitelé projednali 6 obdržených nabídek na provozování aplikace zasílání varovných a důležitých SMS zpráv. Jako provozovatel aplikace byla vybrána společnost MATERNA Communications a.s. v nabídkové ceně = měsíční poplatek 300,-Kč a cena jedné odeslané sms 0,70,-Kč bez DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Veřejné hlasování :         6 pro     0 proti  1 se zdržel

Bod č.6

Zastupitelé projednali záměr o pronájmu obecních pozemků st.p.č. 3/1 o výměře 2774 m2 a st.p.č. 3/2 o výměře 320 m2, oba v k.ú. Dolní Přím. Cena pronájmu byla stanovena na 10,-Kč/m2 a měsíc. Celkový měsíční nájem je tedy stanoven na 30.940,-Kč. Záměr č.7/2019 byl následně zastupitelstvem schválen. Starosta obce je pověřen jeho řádným zveřejněním.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7

Zastupitelé se seznámili s nabídkou na zřízení běžného účtu s úrokovou sazbou 0,45% p.a. Účet by byl bez poplatků a případných sankcí za předčasný výběr. Aby byla zajištěna objektivita, tak si obec nechá vypracovat konkurenční nabídky dalších bankovních domů. Rozhodnutí na zřízení běžného účtu bude proto zastupitelstvo řešit na některém příštím jednání. Zastupitelé tento postup schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8/1

Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů. Jedinou změnou je výše poplatku, která byla stanovena na jednotných 50,-Kč za každého psa a rok. Odpadá tedy drobné zvýhodnění pro osoby v důchodovém věku, které bylo ve výši 30,-Kč za každého psa a rok. Vyhláška bude řádně vyvěšena po dobu 15 dní. Po uplynutí této doby nabyde právní moci.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8/2

Obecní zastupitelstvo projednalo a následně schválilo obecně závaznou vyhlášku, která stanový volný pohyb psů na veřejných prostranstvích. Vyhláška stanovuje, že na veřejných prostranstvích v zastavěném území v částech obce Dolní Přím, Probluz a Horní Přím je možný pohyb psů pouze na vodítku. Pes musí být veden na vodítku u nohy fyzické osoby tak, aby se nemohl při míjení jiných osob a jiných zvířat s nimi dostat do konfliktu. Tato vyhláška nabude právní moci 15. dnem po jejích zveřejnění. Zároveň se touto vyhláškou ruší OZV č.1/2008 ze dne 7.4.2008.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8/3

Zastupitelé projednali žádost od Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR z.s. Klub RADOST Prostějov na finanční příspěvek. Vzhledem k tomu, že obec má omezené finanční možnosti a již přispěla na činnost např. Hospice v Červeném Kostelci a nebo na Linku bezpečí, finanční příspěvek pro výše uvedený spolek nebyl schválen.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.9

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 21.08 hod. ukončil.

 

Dolní Přím dne : 10.6.2019

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá                                       Ověřovatelé zápisu : Ladislava Rajnltová

                                                                                                                Vítězslav Třebeška

Starosta obce : Petr Švasta

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f