Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 10.6.2013

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 10.6.2013 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.
 
Přítomni : Ing. Jiří Bílek, Roman Fejfar, Ilona Fišerová, Vratislav Ševčík, Petr Švasta,
                  Vladislav Vejman
Nepřítomni : 0
Omluveni : Svatopluk Adamíra, Josef Blažej, Ladislava Rajnltová
Hosté : Ing. Hladíková, JUDr. Halamková
 
Program :       1.Úvod, volba návrhové komise
                        2.Schválení programu
                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                        4.Finanční zpráva
                        5.Smlouva o zřízení věcného břemene (plynovod p.Žampa, Horní Přím)
                        6.Koupaliště Probluz – pitná voda
                        7.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (plynovod Fato,
                            Horní Přím)
                        8.Vyjádření ke stavbě účelové komunikace, sjezdů a infrastruktury
                            (výstavba rodinných domů Fato, Horní Přím)
                        9.Nový Přím – oprava chodníků
                      10.ZŠ a MŠ Probluz – sportovní trička
                      11.Zeleň v obci – technika, posouzení stavu stromů,dotace
                      12.Šipkaři Dolní Přím – žádost o příspěvek
                      13.Volný obecní byt
                      14.Ostatní
                      15.Závěr
 
                  14/1.Povodně 2013- finanční pomoc
                  14/2.Žádost firmy Milan Halíř-stavební klempířství o prodloužení termínu (střecha
                            Knihovna Probluz)
                  14/3.Asociace rodičů a přátel postižených dětí ČR – žádost o příspěvek
                  14/4.První soukromá základní škola HK –žádost o příspěvek na žáka
 
Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.08 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně seznámil zastupitele s návrhem na složení návrhové komise, do které byli navrženi Ing. Jiří bílek a Vladislav Vejman. Tento návrh zastupitelé schvalují bez výhrad.
Bod č.2
Návrhová komise předkládá návrh na rozšíření programu o 4. body na celkových 19. Členové zastupitelstva rozšíření programu schvalují. 
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Fejfara Romana Švastu Petra, jako zapisovatelka je navržena Ilona Fišerová. Zastupitelstvo návrh v předložené podobě schvaluje.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 19.5.2013 do 9.6.2013 přednesl starosta obce Petr Švasta. Příjmy v uvedeném období činily 882.748,-Kč a výdaje 469.461,-Kč. Členové zastupitelstva po podrobném prostudování jednotlivých kapitol finanční zprávu schválili bez výhrad.
Bod č.5
V tomto bodě programu mělo zastupitelstvo projednat návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení plynárenského zařízení do obecního pozemku p.č. 314/1 v k.ú. Horní Přím(stavba rodinného domu p.Žampa). Jelikož ale firma EKOPLAN s.r.o. , nedodala doplněný návrh smlouvy, nebyl tento bod programu dále projednáván.
Bod č.6
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s návrhem který by řešil připojení objektu filtrace na koupališti na Probluzi na pitnou vodu z objektu školy. Náklady na připojení v navrhované trase jsou předběžně odhadnuty na 10.000 až 15.000,-Kč. Zastupitelé obce projednali předložený návrh a usnesli se na tom, že budou ještě zváženy jiné možnosti pro toto připojení. Například z areálu ZKO Probluz. Zastupitelstvo pověřuje stavební výbor zjištěním situace a vypracováním technického řešení pro připojení pitné vody do areálu koupaliště.
Bod č.7
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele a hosty se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi obcí Dolní Přím a VČP Net s.r.o.. Konkrétním předmětem výše uvedené smlouvy o smlouvě budoucí je, že nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení uzavřou obec Dolní Přím a VČP Net s.r.o. smlouvu, jejímž předmětem bude souhlas s udělením věcného břemene konkrétně –
a) zřídit a provozovat na cizích nemovitostech plynárenské zařízení (plynovod STL DN 63 o    celkové délce 580 m, hloubka uložení min. 0,80cm a přípojky DN 32 v počtu 32 ks o celkové délce 128m)
b) právo vstupovat a vjíždět na cizí pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek.
Obec po jednání zastupitelstva ze dne 20.5.2013 vyzvala společnost VČP Net s.r.o. k doplnění technických údajů uvedených v odstavci a), které v původním návrhu chyběly. Vzhledem k tomu, že byly tyto údaje do návrhu doplněny, zastupitelé znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby schvalují a pověřují starostu obce podpisem této smlouvy.
Bod č.8
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost fyrmy FATO a.s.(zastoupené ing.arch.Milanem Vojtěchem) o vyjádření ke stavební dokumentaci na stavbu účelové komunikace, sjezdů a infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v místní části Horní Přím (lokality B 14 a B 15 schváleného ÚPO). Všichni přítomní členové zastupitelstva na základě veřejného mínění a vyjádřeného nesouhlasu občanů Horního Přímu (sepsaná petice proti stavbě účelové komunikace na pozemcích p.č. 272/7, 323,282 a 11 v k.ú. Horní Přím) neschvaluje výstavbu účelové komunikace na výše uvedených pozemcích (hlavně po pozemku p.č. 272/7 v k.ú. Horní Přím) a požaduje její výstavbu podle původní zastavovací studie po obecním pozemku p.č. 314/1 v k.ú. Horní Přím.
Bod č.9
Jednání ohledně opravy chodníků v místní části Nový Přím bylo odloženo na některé příští jednání a to z důvodu nepřítomnosti zainteresovaných členů zastupitelstva.
Bod č.10
Starosta obce předložil přítomným zastupitelům návrh na nákup nových sportovních triček pro děti ze ZŠ a MŠ Probluz, které reprezentují naší školu a obec na různých sportovních akcích. Zastupitelstvo schvaluje pořízení triček včetně potisku (znak obce) ve výši do
5.000,-Kč včetně DPH.
Bod č.11
Pro obec Dolní Přím byl odbornou firmou vypracován podrobný projekt na postupnou údržbu zeleně ve vytypovaných lokalitách. V souvislosti s tímto projektem seznámila jeho autorka Ing.Lenka Hladíková přítomné zastupitele s možností čerpání dotace z EU na celkovou obměnu a údržbu zeleně v předem vytypovaných a nejvíce potřebných lokalitách. V současné době existuje dotační titul skládající se ze dvou částí :
1) úprava zeleně v intravilánu obce : kácení dřevin, prořez zeleně, výsadba stromů a keřů,
     frézování pařezů, výsev zeleně
     k této části dotace je povinná spoluúčast obce ve výši 25%
2) úprava zeleně v extravilánu obce : výsadba alejí podél polních cest, v blízkosti a uvnitř
     biokoridorů
     tady je spoluúčast obce ve výši 10%
K případné žádosti o dotaci je třeba vypracovat podrobnou projektovou dokumentaci v celkových nákladech do 100.000,-Kč (včetně podání žádosti a výběrového řízení). Jako referenční zakázky byly zmíněny projekty v obcích a městech Stračov, Kratonohy, Třebechovice pod Orebem, Nový Bydžov. Celkové náklady na projektu pro obec Dolní Přím, včetně všech místních částí byly odhadnuty na 2 000 000,-Kč.
Zastupitelé po projednání potřebných podrobností o možnosti získání dotace z EU na údržbu zeleně ve všech místních částech schvaluje vypracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci od odborné firmy Ing.Lenka Hladíková – zahradní architektka ve výši do 100.000,-Kč. Starosta obce a výbor pro rozvoj obce a životní prostředí jsou pověřeni vytipováním lokalit, které by byly předmětem projektu.
V souvislosti s nezbytnou úpravou zeleně a veřejných prostranství informoval starosta obce zastupitele o možnosti pořízení nové komunální techniky – konkrétně repasovaný traktor John Deere v ceně 230.000,-Kč včetně DPH, který by se používal na zimní údržbu a odvoz posečení trávy a listí a výkonné sekačky Kubota v ceně 340.000,-Kč včetně DPH. Vzhledem k velké výši pořizovací ceny obou zařízení (570.000,-Kč + kartáč na zimní zametání
90.000,-Kč) bylo zastupitelstvem schváleno pořízení traktoru v ceně 230.000,-Kč včetně DPH. Smeták bude pořízen ještě do začátku zimní údržby.
Bod č.12
Šipkařský oddíl Rebelové Dolní Přím požádal obec Dolní Přím o finanční příspěvek na rok 2013 ve výši 6.000,-Kč. Příspěvek bude použit na nákup věcných cen pro vítěze jednotlivých turnajů. Obecní zastupitelstvo finanční příspěvek ve výši 6.000,-Kč schvaluje. Finance budou poukázány na základě předložených pokladních bloků a faktur.
Bod č.13
V tomto bodě programu se zastupitelé zabývali přidělením volného obecního bytu v budově č.p.1 na Dolním Přímě. Na obecní úřad byla doručena jedna žádost v zalepené a řádně nadepsané obálce. Po jejím otevření bylo zjištěno, že žádost o byt podal p.Volf, který nabízí měsíční platbu nájemného ve výši 3.300,-Kč bez služeb a energií. Vzhledem k tomu, že tato nabídka byla jediná, zastupitelstvo přiděluje byt v budově č.p. 1 na Dolním Přímě p. Vojfovi s požadavkem na složení kauce ve výši dvou měsíčních nájmů tj. 6.600,-Kč. Tato částka bude uložena v trezoru na obecním úřadě a bude použita pouze v případě, že by nájemce nebyl schopen nájemné platit ve stanoveném termínu a ve stanovené výši. Nájemné bude splatné k poslednímu dni daného kalendářního měsíce. Nájemní smlouva bude sepsána na zkušební dobu 6. měsíců s možností jejího prodloužení. Zajistí starosta obce.
Bod č.14/1
Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo finanční příspěvek pro vybranou obec postiženou povodní z června letošního roku. Finanční pomoc ve výši 30.000,-Kč bude poskytnuta městu Nový Bydžov formou darovací smlouvy. Zajistí starosta obce.
Bod č.14/2
Zastupitelé projednali žádost firmy Milan Halíř – stavební klempířství o prodloužení termínu dokončení rekonstrukce střechy na budově knihovny na Probluzi o 10. kalendářních dní. Po projednání žádosti zastupitelstvo rozhodlo, termín předání dokončeného díla nad rámec smlouvy o dílo neprodlužovat.
Bod č.14/3
Členové zastupitelstva projednali žádost Asociace rodičů a přátel postižených dětí ČR o finanční příspěvek. Obec v současné době uvolnila finance pro obec postiženou povodní a z důvodu nedostatku finančních prostředků nebude výše uvedené organizaci příspěvek poskytnut.
Bod č.14/4
První soukromá základní škola v Hradci Králové předložila žádost o úhradu neinvestičních nákladů na žáka (M.Koutský). Jelikož po novele zákona o RUD byla povinnost úhrady neinvestičních nákladů na žáky zrušena, obecní zastupitelstvo poskytnutí výše uvedené výhrady neschvaluje.
Bod č.15
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 22.22 hod ukončil.
 
Usnesení č.8/2013
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 6 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
 
návrhovou komisi ve složení : Ing. Jiří Bílek, Vladislav Vejman
 
rozšíření programu o 4. body na celkových 19
 
Fejfara Romana a Švastu Petra jako ověřovatele zápisu, Ilonu Fišerovou jako zapisovatele zápisu
 
finanční zprávu za období od 19.5.2013 do 9.6.2013 bez výhrad
 
znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi obcí Dolní Přím a VČP Net s.r.o. o uložení plynárenského zařízení v souvislosti s výstavbou rodinných domů v místní části Horní Přím (lokality B14 a B 15 ÚPO)
pořízení sportovních triček pro děti ze ZŠ a MŠ Probluz v ceně do 5.000,-Kč
 
vypracování podkladů včetně žádosti o dotaci z EU na obnovu a údržbu zeleně v obci a všech jejích místních částech firmou Ing. Lenka Hladíková – zahradní architekt v ceně do
100.000,-Kč
 
nákup komunální techniky (traktor John Deere) v ceně 230.000,-Kč včetně DPH
 
finanční příspěvek pro šipkařský oddíl Rebelové Dolní Přím ve výši 6.000,-Kč
 
sepsání nájemní smlouvy na obecní byt v budově č.p.1 na Dolním Přímě s p. Volfem
 
finanční pomoc ve výši 30.000,-Kč městu Nový Bydžov na odstraňování následků povodní z června 2013
 
obecní zastupitelstvo neschvaluje : 6 hlasy proti
                                                           0 pro
                                                           0 se zdržel
výstavbu účelové komunikace na přes obecní pozemek p.č. 272/7 v k.ú. Horní přím a požaduje její výstavbu podle původní zastavovací studie po obecním pozemku p.č. 314/1 v k.ú. Horní Přím
 
prodloužení termínu dokončení rekonstrukce opravy střechy na budově obecní knihovny na Probluzi o 10. kalendářních dnů
 
finanční příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel postižených dětí ČR
 
příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů na žáka pro První soukromou základní školu v Hradci Králové
 
 
V Dolním Přímě dne : 10.6.2013
 
Zapsala : Fišerová Ilona
 
ověřovatelé zápisu : Fejfar Roman
                              Švasta Petr
 
starosta obce : Švasta Petr
místostarostka obce : Rajnltová Ladislava
 
 
 
 
                                              
 
 
 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f