Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 10.5.2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 10.5.2021 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,

               Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : Rajnltová Ladislava

Hosté : 0

 

Program :               1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Víceúčelové hřiště Probluz – projekt

                               6.Vodovod Nový Přím – dotace MZ

                               7.Škola – oprava fasády

                               8.Pozemek p.č. 174/62 v k.ú. Horní Přím – prodej

                               9.Odkup části pozemku – Probluz (p. Koubová)

                            10.PC – volební místnost Horní Přím

                            11.Pomníky – kostel Probluz (výběr zhotovitele)

                            12.Ostatní

                            13.Závěr

 

                            12/1.Rozpočtové opatření č.3/2021

                            12/2.Spolek přátel dětí DD Nechanice žádost o dar

                            12/3.Odkup pozemku p.č. 632/47 v k.ú. Dolní Přím

                            12/4.AFK Probluz – notebook

                            12/5.ZŠ a MŠ Probluz – čerpání provozních nákladů

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.05 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Vratislav Ševčík a Vítězslav Třebeška. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :                                8 pro

                                                               0 proti

                                                               0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 5. bodů na celkových 18 jednacích bodů. Přítomní zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :                                8 pro

                                                               0 proti

                                                               0 se zdržel

 

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Romana Fejfara a Mgr. Marka Vlastníka. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :                                8 pro

                                                               0 proti

                                                               0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu : Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :                                8 pro

                                                               0 proti

                                                               0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil k projednání finanční zprávu za období od 6.4.2021 do 5.5.2021. V tomto daném období činily příjmy na bankovním účtu 652.147,-Kč a výdaje 1.315.417,-Kč. Zastupitelé si finanční zprávu podrobně prostudovali a následně dokument schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :                                8 pro

                                                               0 proti

                                                               0 se zdržel

Bod č.5

Místostarosta obce seznámil přítomné zastupitele s obdrženými cenovými nabídkami na zpracování projektové dokumentace na připravovaný sportovní areál na Probluzi pod fotbalovým hřištěm. Svoje nabídky doručily společnosti :

ADONIS PROJEKT s.r.o. Hradec Králové                                                      401.580,-Kč bez DPH

SPORTOVNÍ PODLAHY Zlín                                                                          412.000,-Kč bez DPH

MAJAG s.r.o. Brno                                                                                         710.500,-Kč bez DPH

Eva Palová Zlín                                                                                              471.500,-Kčbez DPH

Zastupitelstvo vybralo jako zhotovitele projektových prací společnost ADONIS PROJEKT s.r.o. Hradec Králové v nabídkové ceně 401.580,-Kč bez DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Veřejné hlasování .                                8 pro

                                                               0 proti

                                                               0 se zdržel

Bod č.6

Obecní zastupitelstvo projednalo a následně schválilo podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Vodovod Nový Přím“ z programu Ministerstva zemědělství ČR. Zároveň schvaluje její přijetí. Zajistí starosta obce.

Veřejné hlasování :                                8 pro

                                                               0 proti

                                                               0 se zdržel

Bod č.7

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem seznámil přítomné zastupitele s průběhem prací, které souvisejí s opravou fasády na budově školy na Probluzi. Dle zjištěného stavu byla úplně zrekonstruována část objektu na severozápadní straně (odstraněna původní dřevěná konstrukce) a nahrazena vyzdívkou z porobetonu včetně krovu a krytiny. Nad rámec opravy fasády bylo provedeno zpevnění soklu objektu perlinkou a část, ve které je sociální zařízení byla zateplena. Náklady na tyto vícepráce byly vyčísleny na 368.112,-Kč. Dle smlouvy o dílo je termín dokončení prací na opravě fasády do 31.7.2021. Pokračují také práce na nové herně pro družinu, je hotová litá podlaha, připraveno je vedení pro radiátory a kuchyňský kout. Začnou práce na montáži sádrokartonu a el. instalace. Tady by měly být veškeré práce ukončeny k 31.8.2021. Zastupitelé průběh prací a úhradu víceprací schvalují.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.8

Pan Satori z HK podal žádost o odkup obecního pozemku p.č. 174/62 v k.ú. Horní Přím. Obecní zastupitelstvo prodej tohoto pozemku neschvaluje.

Veřejné hlasování :                 0 pro

                                               8 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.9

Starosta spolu se stavebním výborem seznámili zastupitelstvo se stavem pozemků pod obecní účelovou komunikací na Probluzi (ulička k p. Koubové). Komunikace se částečně nachází na pozemku právě p. Koubové. Starosta obce o případném odkupu pozemku s p. Koubovou jednal, ta není proti a pozemek by prodala. Jelikož je ale obec ustanovena rozhodnutím soudu jako opatrovník p. Koubové, musí být soudem stanoven, ale jen k této věci jiný opatrovník. Obec požádá advokátní kancelář Mgr. Bendové o právní zastupování obce v této věci. Zastupitelstvo s tímto postupem vyslovuje souhlas a schvaluje jej.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.10

Starosta obce informoval přítomné zastupitele s potřebou vybavit všechny volební okrsky v obvodu obce výpočetní technikou a to z důvodu možnosti zpracovávat volební výsledky elektronicky. Volební okrsek č. 1 Dolní Přím má k dispozici PC v kanceláři obecního úřadu, volební okrsek č.2 Probluz má k dispozici PC v obecní knihovně na Probluzi a volební okrsek č.3 Horní Přím zatím vybavení k dispozici nemá. Starosta navrhuje poskytnout stávající notebook a dokoupit tiskárnu, nový notebook by byl k dispozici obecnímu úřadu, jako dosud. Kompletní pořizovací hodnota zařízení je stanovena na 28.000,-Kč bez DPH. Zastupitelé navrhované řešení schvalují.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.11

Obecní zastupitelstvo se v tomto bodě jednání zabývalo výběrem zhotovitele na opravu pomníků z války 1866, které se nacházejí na hřbitově v okolí kostela na Probluzi. Na tyto opravy obec obdržela dotaci ve výši 168.000,-Kč. Svoje nabídky zaslaly tyto firmy :

Mgr. Tereza Bartošová                                    211.100,-Kč

          Bohuslav Man                                       224.300,-Kč

          Jiří Soukup                                            206.800,-Kč

Jako zhotovitel opravy pomníků byla zastupitelstvem vybrána a schválena firma Jiří Soukup v nabídkové ceně 206.800,-Kč. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.12/1

Finanční výbor předložil k projednání rozpočtové opatření č. 3/2021. Zastupitelé předložený dokument po projednání schvalují bez výhrad.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.12/2

Spolek přátel dětí DD Nechanice požádal obec o finanční dar. Zastupitelé po diskuzi, ve které bylo konstatováno, že žádost nepodal samotný DD Nechanice, poskytnutí finančního daru neschvalují.

Veřejné hlasování :                0 pro

                                               8 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.12/3

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem seznámili přítomné zastupitele s návrhem na odkup pozemku p.č. 632/47 v k.ú. Dolní Přím o výměře 191 m2. Pozemek v současné době vlastní p. Pavlíková. Ta s prodejem tohoto pozemku souhlasí za cenu 180,-Kčm2. Celková cena pozemku činí 34.380,-Kč. Pozemek by byl využit na stavbu chodníku. Zastupitelé odkup pozemku schvalují.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.12/4

Fotbalový oddíl AFK Probluz požádal o finanční příspěvek na rok 2021 ve výši 26.000,-Kč. Finance budou použity na nákup nového notebooku. Zastupitelstvo po projednání poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 26.000,-Kč schvalují. Starosta obce je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Veřejné hlasování :                 8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.12/5

ZŠ a MŠ Probluz žádá o čerpání finančních prostředků na dohody o provedení práce z provozních nákladů v částce 50.000,-Kč. Zastupitelé čerpání částky ve výši 50.000,-Kč z provozních prostředků schvalují.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.13

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 21.00 hod. ukončil.

 

Dolní Přím dne : 10.5.2021

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu :  Mgr. Marek Vlastník

                                           Roman Fejfar  

Starosta obce : Petr Švasta     

                                       

 

                                              

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f