Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 10.5.2012

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 10.5.2012 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava,
                Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra Svatopluk
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                 4.Finanční zpráva
                 5.Oprava objektů na cvičné louce SDH
                 6.Kontejnery na barevné sklo – obměna
                 7.Prodej obecního pozemku p.č. 267/13 v k.ú. Dolní Přím, lokalita Jehlice
                 8.Čištění koupaliště – termín
                 9.Škola Probluz – okna, doskočiště
              10.Ostatní
              11.Závěr

              10/1.Žádost o převod pozemku p.č.272/11 v k.ú. Horní Přím o výměře 1136 m2
              10/2.Sekačka Nový Přím
              10/3.VAK a.s.HK – valná hromada
              10/4.Neinvestiční náklady na žáky (Hradec Králové)
              10/5.Kontejner na hřiště – nákup
              10/6.Dětský den

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil v 19.10 hod starosta obce. Po konstatování, že jednání je usnášeníschopné, předložil návrh na složení návrhové komise která by měla pracovat ve složení Blažej Josef a Vejman Vladislav. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo výše jmenované jako členy návrhové komise schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise předložila zastupitelům ke schválení návrh na rozšíření programu a to o 6 bodů na celkových 17. Členové zastupitelstva rozšíření programu schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi Fišerová Ilona a Ševčík Vratislav, jako zapisovatel zápisu je navržena Rajnltová Ladislava. Zastupitelé návrh schvalují.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 15.4.2012 do 9.5.2012 přednesl starosta obce Petr Švasta. Finanční zpráva za výše uvedené období byla schválena bez výhrad.

Bod č.5
Stavební výbor doporučil zastupitelům ke zvážení provést opravy buňky a plechového skladu na cvičné louce SDH Dolní Přím za spolupráce s členy SDH. Obec by uhradila náklady za materiál a práce by byly vykonány na dohodu o provedení práce. Celková částka za výše uvedené práce by neměla přesáhnout 10.000,-Kč. Zastupitelstvo tento návrh schvaluje.
Bod č.6
Starosta informoval zastupitele o stavu kontejnerů na barevné sklo a problémy s jejich výsypem u kterého je nutné, aby obsluha při nakládce odjistila výsypnou pojistku až nad vozem a hrozí tudíž možnost úrazu. Z tohoto důvodu odmítají pracovníci svozové firmy tyto kontejnery vysypávat. Starosta proto kontaktoval společnost EKOKOM s dotazem, zda by bylo možné si od této firmy bezplatně pronajmout plastové zvony na barevné sklo. Dále je zde možnost nákupu repasovaných kontejnerů od firmy Hradecké služby za cenu 5.000,-Kč včetně DPH. Zastupitelstvo doporučuje počkat na vyjádření od EKOKOMU a pokud se svojí žádostí neuspějeme, tak potom postupně obměňovat plechové kontejnery za repasované plastové zvony.
Bod č.7
Obec obdržela žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 267/13 o výměře 189 m2 v k.ú. Dolní Přím, lokalita Jehlice. Obecní zastupitelstvo žádost projednalo a vzhledem k tomu, že pozemek nemá pro obec zásadní význam, prodej výše uvedeného pozemku v ceně 150,-Kč za 1 m2 schvaluje. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce.
Bod č.8
Po dohodě s SDH Dolní Přím byl stanoven termín na čištění koupaliště a to na sobotu 19.5.2012 od 8.00 hod. Vypuštění zajistí p. M. Kroupa. Nákup materiálu pro opravu prasklin zajistí p. Fejfar Roman.
Bod č.9
Členové zastupitelstva prostudovali a projednali obdržené cenové nabídky na výměnu oken v budově školy na Probluzi, které byly doručeny od následujících firem :
1. DOOOREG s.r.o. Hradec Králové                            700.307,-Kč
2. SAMAT s.r.o. Hradec Králové                                   683.586,-Kč
3. EXIMET PLST s.r.o. Žatec                                        724.994,-Kč
4. K PLASTY s.r.o. Nové Město n/M                             713.946,-Kč
5. KOBLA s.r.o. Pečky                                                  711.140,-Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH, zednického začištění a likvidace starých oken.
Na základě doporučení hodnotící komise, která zasedala 3.5.2012, byla zastupitelstvem obce jako zhotovitel vybrána firma SAMAT s.r.o. Hradec Králové za nabídkovou cenu 683.586,-Kč včetně DPH v provedení plast, bílé barvy. Práce budou provedeny v měsíci červenci 2012. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo, která bude následně zveřejněna na webových stránkách obce.
Bod č.10/1
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 272/11 o výměře 1136 m2 v k.ú. Horní Přím od Královéhradeckého kraje. Zajistí starosta obce.
Bod č.10/2
Starosta seznámil zastupitele s potřebou obnovy travní sekačky pro Nový Přím. Ta dosavadní je již značně opotřebovaná a v současné době je mimo provoz. Na základě sdělení odborné firmy by oprava stála cca 4.000,-Kč. Z tohoto důvodu starosta navrhuje stávající sekačku neopravovat a nakoupit novou v ceně 8.500,-Kč. Zastupitelstvo s nákupem nové sekačky souhlasí. Zajistí starosta obce.
Bod č.10/3
Společnost VAK a.s. Hradec Králové oznamuje konání valné hromady této společnosti a to dne 13.6.2012. Zastupitelstvo deleguje jako zástupce obce starostu Petra Švastu.
Bod č.10/4
Magistrát města Hradec Králové doručil soupis žáků s trvalým pobytem v obci Dolní Přím nebo v jejích místních částech a současně předložil celkovou částku na neinvestiční náklady na tyto žáky, které byly vyčísleny na 35.320,-Kč. Jelikož platba úhrady za neinvestiční náklady na žáky vyplývá ze zákona č.561/2004 Sb. v platném znění, zastupitelé úhradu nákladů ve výši 35.320,-Kč schvaluje. Zajistí účetní a starosta obce.
Bod č.10/5
Sportovní komise předložila návrh na zajištění lepšího pořádku na hřišti na Probluzi, který spočívá v posouzení nákupu nového plastového kontejneru na směsný komunální odpad. Tento kontejner by nahradil popelnici, která nedostačuje. Kontejner je obsahově mnohem větší než popelnice a jeho vývoz by byl nastaven na výzvu, přičemž náklady na jeden výsyp jsou ve výši 260,-Kč. Zastupitelé nákup kontejneru ve výši 6.500,-Kč schvalují s podmínkou, že bude na hřišti umístěn na vhodném místě, bude uzamčen a v jeho okolí bude udržován pořádek. Zajistí sportovní výbor spolu s vedením AFK Probluz.
Bod č.10/6
Kulturní a sociální výbor informoval zastupitelstvo o pokračování přípravných prací v souvislosti s pořádáním dětského dne. Je zajištěno zdokumentování celé akce na DVD, byly osloveny jednotlivé zájmové organizace s žádostí o zajištění ukázek svých činností. Na nákup cen pro děti zastupitelstvo schvaluje částku ve výši 5.000,-Kč.

Usnesení č.6/2012
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                     0 proti
                                                     0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení Blažej Josef, Vejman Vladislav

rozšíření programu o 6.bodů na celkových 17

Fišerovou Ilonu, Ševčíka Vratislava jako ověřovatele zápisu

Rajnltovou Ladislavu jako zapisovatele zápisu

finanční zprávu za období od 15.4.2012 do 9.5.2012 bez výhrad

opravy buňky a plechového skladu na cvičné louce SDH v ceně do 10.000,-Kč

prodej obecního pozemku p.č. 267/13 v k.ú. Dolní Přím (lokalita Jehlice) o výměře 189 m2 v ceně 150,-Kč za 1 m2

jako zhotovitele výměny oken na budově školy na Probluzi firmu SAMAT s.r.o. Hradec Králové za nabídkovou cenu 683.586,-Kč včetně DPH, zednického zapravení a likvidace starých oken


podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 272/11 v k.ú. Horní Přím o výměře 1136m2 z vlastnictví Královéhradeckého kraje do vlastnictví Obce Dolní Přím

starostu obce Petra Švastu jako zástupce obce na valné hromadě společnosti VAK a.s. Hradec Králové

nákup nové travní sekačky v ceně 8.500,-Kč

úhradu neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky do škol v Hradci Králové ve výši 35.320,-Kč ve prospěch města Hradce Králové

nákup nového plastového kontejneru na směsný komunální odpad v ceně 6.500,-Kč

podání žádosti o bezúplatný pronájem 9 ks plastových kontejnerů na barevné sklo od společnosti EKOKOM


V Dolním Přímu : 10.5.2012

Zapsala : Rajnltová Ladislava

Ověřovatelé zápisu : Fišerová Ilona
Ševčík Vratislav
Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f