Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 10.2.2020

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 10.2.2020 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,

               Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : Rajnltová Ladislava

Hosté : Hanka Petr

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.SDH Dolní Přím – žádost o dotaci na hudbu

                               6.SDH Dolní Přím – žádost o dotaci na činnost

                               7.ZŠ a MŠ Probluz – info o činnosti a hospodaření

                               8.SDH Nechanice – Okrsek č.13 : žádost o dotaci

                               9.Ostatní

                            10.Závěr

 

                            9/1.Záměr č.1/2020 (pronájem části pozemku p.č. 291 v k.ú. Horní Přím)

                            9/2.Rozpočtové opatření č. 1/2020

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.09 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že jednání zastupitelstva je usnášeníschopné. Starosta následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Milan Kroupa a Vratislav Ševčík. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 2 body, na celkových 12 jednacích bodů. Zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Romana Fejfara a Mgr. Marka Vlastníka. Přítomní zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil zastupitelstvu finanční zprávu za období od 19.1.2020 do 6.2.2020. Příjmy v daném období činily 281.826,-Kč a výdaje 427.735,-Kč. Po projednání jednotlivých položek zastupitelé finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

SDH Dolní Přím předložil žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2020 ve výši 5.000,-Kč. Účel dotace je příspěvek na úhradu nákladů na hudbu spojených s akcí : „Hasičský ples“. Zastupitelé dotaci ve výši 5.000,-Kč pro SDH Dolní Přím schvalují. Starosta obce je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6

SDH Dolní Přím předložil žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2020 ve výši 20.000,-Kč. Účel dotace je příspěvek na opravu techniky, vybavení pro soutěžní družstva a náklady spojené s pořádáním kulturních akcí. Zastupitelstvo poskytnutí dotace ve výši 20.000,-Kč schvalují. Starosta obce je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil zastupitelům výsledek finanční kontroly ZŠ a MŠ Probluz za druhé pololetí roku 2019, kterou provedl finanční výbor. Z výsledku kontroly je patrné, že příspěvková organizace vrátila na účet obce dne 30.12.2019 částku ve výši 300.000,-Kč a že hospodaření a čerpání finančních prostředků ZŠ a MŠ Probluz je v souladu s platnými účetními standardy. Obecní zastupitelstvo výsledek finanční kontroly ZŠ a MŠ Probluz za rok 2019 schvaluje.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8

SDH Nechanice – Okrsek č.13 předložil prostřednictvím svého starosty p.Válka žádost o finanční dar ve výši 1.000,-Kč. Finance budou použity na nákup pohárů u příležitosti konání okrskové soutěže požárních družstev okrsku č.13. Zastupitelstvo poskytnutí daru ve výši 1.000,-Kč schvaluje. Starosta obce je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.9/1

Obecní zastupitelstvo projednalo návrh na záměr č.1/2020, který se týká pronájmu části obecního pozemku p.č. 291 v k.ú. Horní Přím o výměře 82 m2 v ceně 5,-Kč/m2/rok. Následně byl záměr č.1/2020 schválen. Starosta obce je pověřen řádným zveřejněním na úřední desce obecního úřadu.

Veřejné hlasování :         7 pro     1 proti  0 se zdržel

Bod č.9/2

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil přítomným zastupitelům rozpočtové opatření č.1/2020. Zastupitelé si dokument prostudovali a následně jej v předložené podobě schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.10

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.25 hod. ukončil.

 

V Dolním Přímě dne : 10.2.2020

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Roman Fejfar

                              Mgr. Marek Vlastník

 

Starosta obce : Petr Švasta

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f