Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 10.12.2018

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 10.12.2018 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

                Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : 0

Hosté : Hanka Petr

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Záměr č .8/2018

                               6.Rozpočet obce na rok 2019 – schválení

                               7.Rozpočtový výhled obce – schválení

                               8.Rozpočtové opatření č. 9/2018

                               9.Zeleň – traktůrek

                            10.ZŠ a MŠ Probluz – školská rada, odměna ředitelka, oprava budovy

                            11.Obecní byt – určení využití, stanovení nájemného

                            12.Ostatní

                            13.Závěr

 

                            12/1.Obecní hostinec – vybavení

                            12/2.Vodovod Nový Přím

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.07 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Vratislav Ševčík a Vítězslav Třebeška. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje program jednání v počtu 15 bodů, rozšíření o 2 body. Zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Ladislavu Rajnltovou a Ing. Hanu Vycpálkovou.

Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce předložil zastupitelstvu finanční zprávu za období od 18.11.2018 do9.12.2018. Příjmy za dané období činily 989 432,-Kč a výdaje 600 698,-Kč. Přítomní zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po diskuzi předloženou finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Zastupitelstvo po řádném zveřejnění schvaluje záměr č.8/2018, týkající se zřízení smlouvy o věcném břemeni na obecní pozemky p.č. 1 a p.č. 288 oba v k.ú. Horní Přím (uložení vedení NN). Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložili ke schválení rozpočet na rok 2019. Tento rozpočet je navržen jako vyrovnaný, v příjmech 15 232 111,-Kč a ve výdajích 15 232 111,-Kč. Zastupitelstvo takto navržený rozpočet na rok 2019 schvaluje bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7

Finanční výbor předložil ke schválení rozpočtový výhled obce na období 2019 – 2021. Přítomní zastupitelé rozpočtový výhled schvalují bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8

Starosta ve spolupráci s finančním výborem předložil k projednání rozpočtové opatření č.9/2018. Zastupitelé po pečlivém prostudování jednotlivých položek rozpočtové opatření č.9/2018 schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.9

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva se stavem techniky potřebné k údržbě zeleně. Konkrétně se jedná o potřebu pořízení nové travní sekačky (traktůrek a mechanickým výsypem). Tento stroj by podstatně zjednodušil a ulehčil práci při sekání a nakládání posekané trávy. Starý traktůrek již dosluhuje a jeho opravy by byly nerentabilní. Nabídky na nový stroj předložily firmy :

ZE TE PA   Boharyně                                                                      514 250,-Kč s DPH

Merkuria Artes  Hradec Králové                                                        490 050,-Kč s DPH

Vital Tech  Rozběřice                                                                      471 900,-Kč s DPH

Zastupitelé po prostudování předložených cenových nabídek schválili jako dodavatele výše uvedené techniky společnost Vital Tech Rozběřice v ceně 471 900,-Kč včetně DPH.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.10

Zastupitelstvo projednalo a navrhlo na člena školské rady při ZŠ a MŠ Probluz zastupujícího obec Ing. Hanu Vycpálkovou.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje převod financí určených na provoz pro mzdové potřeby. Jedná se o částku ve výši 200 000,-Kč. Bude také rozpuštěn fond odměn ve výši 57 733,42 Kč a fond rezervní ve výši 14 433,35 Kč. Tyto finance budou využity na  pokrytí výplat 12/2018.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na udělení odměny pro ředitelku školy. Po diskuzi k danému tématu byla navržena částka ve výši 5 000,-Kč. Přítomní zastupitelé tuto výši odměny pro ředitelku školy schválili.

Veřejné hlasování :         8 pro     1 proti  0 se zdržel

Zastupitelé po diskuzi také odhlasovali pokračování oprav budovy ZŠ a MŠ Probluz v roce 2019. Konkrétně se jedná o opravu fasády, plotu a terénní úpravy obou vjezdů a přístupů na dvůr. Zastupitelstvo schválilo púodání podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje a z Programu obnovy a rozvoje z Ministerstva pro místní rozvoj.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.11

Starosta ve spolupráci s bytovým výborem předložil návrh na využití opravovaného bytu v přízemí budovy č.p. 1 na Dolním Přímě (zámek). Jednalo by se o obecní služební byt, který by sloužil pro potřeby obce, případně obecních příspěvkových organizací. Například pro zaměstnance školy, případně nájemce obecního hostince. Zastupitelstvo návrh na využití opravovaného bytu na obecní služební byt schvaluje.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Zastupitelé projednali výši nájemného v obecním služebním bytě a následně schválili nájem ve výši 3 000,-Kč bez služeb a energií.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 12 měsíců s možností jejího prodloužení, nejdéle však po dobu výkonu funkce, nebo zaměstnání. Jakmile dotyčný nájemce ukončí pracovní (nájemní) smlouvu, musí byt v dohodnuté výpovědní lhůtě opustit.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.12/1

Starosta obce seznámil zastupitele s potřebou doplnění vybavení v sále obecního hostince na Dolním Přímě. Jedná se o jednotný typ židlí a jednotný typ stolů. Židlí je potřeba 60 ks a stolů pro 6 osob 13 ks. Zastupitelstvo s pořízením výše uvedeného nábytku souhlasí ve výši 100 000,-Kč bez DPH.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.12/2

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem předložil k projednání návrh na zahájení projektových prací v souvislosti s akcí Vodovod Nový Přím. Obec by požádala o dotaci na tyto projektové práce a po získání stavebního povolení by v případě, že bude vypsán dotační titul na realizaci prací, bude požádáno i o tuto dotaci. Zastupitelstvo se zahájením prací na akci „Vodovod Nový Přím“ souhlasí.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.13

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 21.18 hod ukončil.

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu :        Ladislava Rajnltová

                               Ing. Hana Vycpálková

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f