Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 1.9.2008

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím
konaného dne 1.9.2008 od 20.oo hod v zasedací místnosti
obecního úřadu Dolní Přím.

Přítomni : Ing. Benda L., ing. Bílek J., Adamíra S., Blažej J., Kroupa M., Rajnltová L.,
                  Špačková J., Vejman V., Švasta P.
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0

Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Žádost o příspěvek na žáka ( Daneta )
                   4. Chodníky Dolní Přím
                   5. Úpravy veřejného prostranství ( nynější zařízení stavby )
                   6. Různé
                   7. Závěr


Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce. Přivítal přítomné zastupitele a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Dále podal návrh na ověřovatele zápisu p. Adamíru a
ing. Bendu a zapisovatelku zápisu sl. Rajnltovou. Všichni jmenovaní s navržením souhlasili a v následné volbě byli zvoleni.
Bod č. 2
Finanční zprávu za období od 11.8. do 31.8.2008 přednesl starosta obce. Po prostudování zastupitelstvo tuto zprávu schválilo bez výhrad.
Bod č. 3
V tomto bodě jednání starosta seznámil členy zastupitelstva s žádostí Základní a praktické
školy Daneta z Hradce Králové o příspěvek pro rok 2009 na docházejícího žáka ( A. Krejzar). Zastupitelstvo žádost projednalo a schválilo finanční výpomoc na neinvestiční náklady na výše jmenovaného žáka ve výši 5.000,- Kč a pověřilo starostu podpisem dohody o poskytnutí
finančního příspěvku.
Bod č. 4
Zastupitelstvo si vyslechlo zprávu o průběhu prací souvisejících s opravou chodníků na Dolním Přímě. Bylo konstatováno, že práce probíhají podle plánu, i když v některých úsecích by bylo potřeba lépe práci organizovat, aby nedocházelo k tomu, že se vytěží část podkladu, a
ostatní práce jako např. usazování obrubníků se provádějí s časovou prodlevou. Občané tak velmi často musejí překonávat různé překážky a komplikovaně se dostávají do svých domů.
Chodníky se budují v šířce 150 cm a v místech kde vznikne mezi obrubou chodníku a oplocením prostor,bude dosypán praný tříděný kačírek. Práce budou nadále starostou a stavebním dozorem kontrolovány tak, aby byly dokončeny včas.
Bod č.5
Starosta spolu se stavební komisí navrhl, aby se v předstihu začalo zastupitelstvo zabývat využítím pozemku, který v současné době slouží jako zařízení staveniště pro firmu SOVIS.
Jako jedno z možných využití se nabízí například vybudování parku s dětským hřištěm. Definitivní podobu pozemku určí zastupitelstvo na svém některém příštím zasedání.
Bod č. 6/6a
Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem od České pošty, ve kterém tento státní podnik obci
oznamuje, že od 1.1.2009 bude pošta na Dolním Přímě uzavřena. Zastupitelstvo jednohlasně
tento krok odsuzuje a bude požadovat, aby Česká pošta tento svůj špatný krok změnila.
Zastupitelstvo se neztotožňuje s tvrzením, že nijak nebudou omezeny služby pro občany, které
má provádět mobilní poštovní služba a rozhodlo se zaslat písemný nesouhlas na vedení tohoto státního podniku s tím, že by jako vstřícný krok obec změnila nájemní smlouvu a to za symbolickou cenu nájemného. Dopis bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a na internetových stránkách obce.
Bod č. 6/6b
Zastupitelstvo bylo informováno o žádosti na odkoupení vozíku po hasičské stříkačce. Tento vozík se již nepoužívá a navíc obec vlastní ještě jeden kus.. Z tohoto důvodu nebyla vznesena žádná námitka proti případnému prodeji. Cena byla stanovena a odsouhlasena na
3000,-- Kč.
Bod č. 6/6c
Stavební komise seznámila zastupitele s návrhem žádosti p. Macháně z Horního Přímu o odkoupení části obecního pozemku p.p.č. 290 v k.ú. Horní Přím, využití ostatní komunikace.
Zastupitelstvo by se prodeji nebránilo, ale jelikož za tímto pozemkem má svůj pozemek ještě
pan Dostál z Horního Přímu, zastupitelstvo požaduje jeho vyjádření. Navíc by v případě prodeje obecní zastupitelstvo požadovalo vybudování přístupové cesty na pozemek pana Dostála od pana Macháně, který by tento přístup musel zajistit přes svůj pozemek.
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu sdělením podmínek prodeje části obecního pozemku jak panu Macháňovi tak panu Dostálovi.
Bod č. 6/6d
Kulturní komise požaduje, aby pomětní deska, která byla umístěna na budově sálu u hospody na Probluzi byla předána obci. Při opravě tohoto soukromého objektu již nebyla zpět zasazena na svoje původní místo. Na některém příštím jednání obecního zastupitelstva bude
rozhodnuto o jejím umístění.
Bod č. 6/6e
Starosta předložil návrh na změnu při směně pozemku v k.ú. Dolní Přím. Jedná se pozemek
p.p. č. 632/3 díl b o výměře 179 m2, který je ve vlastnictví obce a pozemek st. p .č. 7 díl c
o výměře 66 m2, který je ve vlastnictví paní Kotlářové, pana Ságnera a paní Ságnerové.
Směňovaný pozemek, který je ve vlastnictví obce Dolní Přím je o 113 m2 větší než směňovaný
pozemek výše jmenovaných majitelů. Při výstavbě komunikace došlo k určitým změnám /šířka vozovky/ , které vedly k návrhu na rozšíření směňovaných pozemků pro budoucí výstavbu chodníků tak, aby se chodníky budovaly na pozemku ve vlastnictví obce.
Zastupitelstvo pověřuje starostu projednáním změny s vlastníky dotčených pozemků.
Bod č. 7
Po všeobecné diskuzi starosta jednání ve 22.15 hod. ukončil.

Usnesení č. 11/2008

Obecní zastupitelstvo volí: 9 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
ověřovatelé zápisu ing. L. Bendu, Sv. Adamíru
zapisovatelku zápisu sl. L. Rajnltovou


Obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                            0 proti
                                                            0 se zdržel
finanční zprávu a období od 11.8. do 31.8.2008 bez výhrad

finanční příspěvek na neinvestiční náklady na žáka Základní a praktické školy DANETA
Hradec Králové pro rok 2009 ve výši 5.000,- Kč

prodej hašičského vozíku za cenu 3.000,- Kč

Obecní zastupitelstvo neschvaluje : 0 hlasy pro
                                                                 9 proti
                                                                 0 se zdržel
návrh České pošty s.p. na uzavření pošty na Dolním Přímě

Obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce sepsáním nesouhlasného stanoviska České poště s.p. s uzavřením pošty na
Dolním Přímě

starostu obce informováním p. Macháně a p. Dostála z Horního Přímu o podmínkách pro případný prodej části obecního pozemku p.p.č. 290 v k.ú. Horní Přím

starostu obce informováním dotčených vlastníků pozemku st.p.č. 7 v k.ú. Dolní Přím o návrhu změny při směně pozemků

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
zprávu o postupu prací na opravě chodníků na Dolním Přímě

návrh žádosti p. Macháně o prodej části obecního pozemku p.p.č. 290 v k.ú. Horní Přím


Dolní Přím dne 1.9.2008

zapsala : Rajnltová L.

Ověřovatelé zápisu : Ing. Benda L. 
                                             Adamíra S.

starosta obce : Švasta P.


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f