Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 1.7.2019

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 1.7.2019 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,

               Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek

Omluveni : Fejfar Roman, Ing. Vycpálková Hana

Hosté : 0

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Záměr č.7/2019 (pronájem obecních pozemků st.p.č. 3/1 a 3/2 v k.ú. Dolní Přím)

                               6.Rozpočtové opatření č. 6/2019

                               7.Ostatní

                               8.Závěr

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.00 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Ladislava Rajnltová a Vratislav Ševčík. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schválili.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje program jednání o celkovém počtu 8 jednacích bodů. Zastupitelé program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Milana Kroupu a Mgr. Marka Vlastníka. Přítomní zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem seznámil zastupitele s finanční zprávou za období od 10.6.2019 do 30.6.2019. Příjmy v daném období činily 770.818,-Kč a výdaje 321.619,-Kč. Zastupitelé si podrobně prostudovali jednotlivé položky jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a následně finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Zastupitelé po řádném zveřejnění schválili záměr č.7/2019, který se týká pronájmu obecních pozemků st.p.č. 3/1 o výměře 2774 m2 a st.p.č. 3/2 o výměře 320 m2 oba v k.ú. Dolní Přím v ceně 10,-Kč/m2/měsíčně. Starosta obce je pověřen podpisem nájemní smlouvy.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem přednesl návrh na rozpočtové opatření č.6/2019. Zastupitelé si návrh podrobně prostudovali a následně rozpočtové opatření č.6/2019 schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7

Nebyl zařazen žádný doplněný bod programu

Bod č.8

Po vyčerpání všech bodů programu, starosta obce jednání obecního zastupitelstva v 20.40 hod. ukončil.

 

Dolní Přím dne : 1.7.2019

 

Zapsala : Bc. Tichá Ladislava

Ověřovatelé zápisu : Milan Kroupa

                              Mgr. Marek Vlastník

Starosta obce : Petr Švasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f