Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 1.2.2010


Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 1.2.2010 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Ing. Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava,
               Špačková Jana, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra Svatopluk, přítomen od 20.05 hod

Program : 1. Úvod, volba návrhové komise
                2. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                3. Finanční zpráva
                4. Prodej pozemku p.č. 2/17 v k.ú. Dolní Přím
                5. Žádost o změnu ÚP ( p. Pavlíček H. Přím )
                6. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 272/8 v k.ú. Horní Přím
                7. Žádost o příspěvek od KVH – historický C.K. Řadový pěší pluk ( výročí bitvy 1866 )
                8. Žádost o převod pozemku p.č. 462/2 v k.ú. Probluz ( pozemek pod chodníkem )
                9. Obecní hostinec ( sociální zařízení )
              10. Stížnost p. Novotného ( Probluz )
              11. Stížnost p. MUDr. Hejzlara ( na f. RUND )
              12. Různé
              13. Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zahájil starosta obce v 19.10 hod. Přivítal přítomné zastupitele a předložil ke schválení program zasedání. Program byl členy zastupitelstva schválen bez pozměňovacích návrhů. Následně byl starostou předložen návrh na členy návrhové komise ve složení Špačková Jana a Ing. Bílek Jiří.
Zastupitelstvo složení návrhové komise schvaluje.
Bod č. 2
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu a to ve složení ověřovatelé: p.Vejman a p. Blažej, zapisovatelka : sl. Rajnltová. Předložený návrh zastupitelstvo schvaluje.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 11.1. do 31.1.2010 přednesl starosta obce. Na základě této zprávy bylo konstatováno, že kapitola příjmů výrazně převyšuje kapitolu výdajů a to o 322 708,- Kč. Tento přebytek byl zapříčiněn mimo jiné příjmem daní z finančního úřadu a to v objemu 462 478,- Kč.
Finanční zpráva byla následně schválena bez výhrad.
Bod č. 4
Prodej obecního pozemku p.č. 2/17 v k.ú. Dolní Přím o výměře 29 m2 za cenu 180,- Kč / m2 + DPH byl schválen p. Adamírovi z Hradce Králové. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Bod č. 5
Starosta seznámil členy zastupitelstva s žádostí p. Pavlíčka z Chvojence o změnu Územního plánu obce Dolní Přím. Tato žádost zpočívala ve změně využití pozemků p.č. 230 a 229/14, oba v k.ú. Horní Přím a oba v současné době vedeny jako orná půda, na pozemky určené k bytové zástavbě. Obec poustoupila žádost na Magistrát města Hradce Králové, jakožto pořizovatele Územního plánu  pro obec Dolní Přím. Na základě vyjádření tohoto orgánu bude následně rozhodnuto, ale podle předešlých vyjádření bude s největší pravděpodobností toto stanovisko zamítavé. A to z důvodu velkých ploch určených jako stavební pozemky, které nejsou zatím zastavěny.

Bod č. 6
Členové zastupitelstva se seznámili s žádostí p. Hanouska, který žádá o odprodej obecního pozemku p.č. 272/8 v k.ú. Horní Přím o výměře 85 m2. Zastupitelstvo žádost projednalo a rozhodlo prodej tohoto obecního pozemku schválit. Cena byla stanovena na 800,- Kč/m2 ( pozemek je podle ÚP obce určen k zástavbě ). Tato cena je v místě obvyklá. Záměr o prodeji bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu a po uplynutí této doby bude rozhodnuto komu se pozemek prodá.
Bod č. 7
KVH – historický C.k. Řadový pěší pluk č. 18 požádal obec o finanční příspěvek u příležitosti konání oslav bitvy z r. 1866. Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu a účetní poukázáním financí na účet výše jmenované organizace.
Bod č. 8
Starosta seznámil zastupitele s návrhem žádosti o bezúplatný převod ( darování ) pozemku
p.č. 462/2 v k.ú. Probluz. Pozemek se nachází pod chodníkem a v současné době je ve vlastnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Zastupitelstvo žádost schvaluje a pověřuje starostu dalšími potřebnými kroky k uskutečnění převodu.
Bod č. 9
V tomto bodě programu navrhl starosta zastupitelstvu posoudit rekonstrukci sociálního zařízení u obecního hostince na Dolním Přímě. Stávající zařízení již nevyhovuje a je potřeba jej zmodernizovat. Ve spolupráci s p. Zdeňkem Rybou st. byl vytvořen návrh stavebních úprav tak, aby na jeho základě mohla obec oslovit stavební firmy ohledně cenových nabídek. Návrh zastupitelstvo prostudovalo a navrhuje některé jeho změny. Tyto budou opět ve spolupráci s p. Rybou st. zaneseny do jednoduché stavební dokumentace. Po této úpravě budou osloveny stavební firmy k vypracování cenových nabídek.Zajistí starosta a stavební komise.
Bod č. 10
Členové zastupitelstva se seznámili se stížností p. Novotného L. z Probluze, která poukazuje na údajné problémy ( větve ze stromu na pozemku p. Homoláče zasahující do komunikace ) ohledně přístupové ( obecní, účelové ) komunikace vedoucí k jeho rodinnému domku. Starosta při šetření na místě samém zjistil, že situace není ve stížnosti uvedena podle skutečnosti. Větve nebrání vjezdu osobních, ale ani nákladních automobilů. Od firmy Rund, která zajišťuje pro obec svoz komunálního odpadu nebyla doposud registrována žádná žádost o prořez větví a na komunikaci se v současné době nenalézají žádné předměty bránící v provozu. P. Novotný byl v odpovědi na svoji stížnost upozorněn na to, že pokud nebude s výsledkem šetření souhlasit, bude celá záležitost předána k přestupkové komisi při Městském úřadě v Nechanicích.
Bod č. 11
Zastupitelé byli starostou informováni o stížnosti na služby firmy Rund, kterou na adresu obecního úřadu zaslal MUDr. Hejzlar. Ve svém dopise p. Hejzlar poukazuje na to, že poslední svoz v r. 2009 měl být v 53. týdnu a ne v 52. týdnu a s t ím souvisí i počátek svozů v r. 2010, které v naší obci začínají v druhém týdnu, tj. 11.1.2010. Dále se v dopise uvádí, že bylo p. Hejzlarem zjištěno, jak probíhá svoz v okolních obcích, kde tyto služby neprovádí f. Rund. V těchto obcích byl údajně svozovými firmami nabídnut svoz navíc a to zdarma. Starosta se proto v okolních obcích také informoval na jejich případné problémy ohledně posledního svozu v r. 2009. Obce kde provádí svoz f. Rund měly ty samé podmínky jako obec Dolní Přím, tj. poslední svoz v 52. týdnu a nebo nákup označených svozových pytlů. Žádná oslovená obec v okolí neměla možnost bezplatného svozu navíc. Po zjištění těchto skutečností bylo p. MUDr. Hejzlarovi písemně odpovězeno.
Bod č. 12/12a
Vzhledem k průběhu letošní zimy starosta informoval členy zastupitelstva o tom, že bude nutné navýšit rozpočet v kapitole zimní údržby. A to minimálně o 100 %. V rozpočtu je nyní vyčleněno vzhledem k průběhu předchozích zim 15. 000,- Kč. Zastupitelstvo tuto informaci bere na vědomí.
Bod č. 12/12b
Finanční výbor spolu se starostou informovali zastupitelstvo o skutečnosti, že od 1.2.2010 je obec plátcem DPH. V tomto případě je nutné schválit navýšení poplatku za úklid na hřbitově o 20 %. Poplatek se bude tedy vybírat od 2.2.2010 ve výši 72,- Kč. Místního poplatku ze psů se navýšení o DPH netýká. S tímto návrhem obecní zastupitelstvo souhlasí.
Bod č. 13
Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce ve 22.05 hod.

Usnesení č. 2/2010

Obecní zastupitelstvo volí : 8 hlasy pro
                                       0 proti
                                       0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Špačková Jana, Ing. Bílek Jiří
J. Blažeje a V. Vejmana jako ověřovatele zápisu
L. Rajnltovou jako zapisovatelku zápisu
obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                               0 proti
                                               0 se zdržel
finanční zprávu za období od 11.1. do 31.1.2010 bez výhrad

prodej obecního pozemku p.č. 2/17 v k.ú. Dolní Přím o výměře 29 m2 za cenu 180 Kč / m2
+ DPH ( celková cena 6. 264,- Kč ) panu Adamírovi z Hradce Králové
obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                               0 proti
                                               0 se zdržel
záměr prodeje obecního pozemku p.č. 272/8 v k.ú. Horní Přím o výměře 85 m2 za cenu 800 Kč/ m2
včetně DPH

finanční příspěvek pro KVH -  C.k. Řadový pěší pluk č.18 u příležitosti výročí bitvy 1866 ve výši 3.000,- Kč

bezúplatný převod pozemku p.č. 462/2 v k.ú. Probluz od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ( pozemek pod chodníkem )

rekonstrukci sociálního zařízení u obecního hostince na Dolním Přímě

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
žádost p. Pavlíčka z Chvojence o pořízení změny ÚP obce Dolní Přím
stížnost p. Novotného L. z Probluze
stížnost p. MUDr. Hejzlara
obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem kupní smlouvy s p. Adamírou na prodej obecního pozemku p.č. 2/17
v k.ú. Dolní Přím
starostu obce a stavební komisi zajištěním cenových nabídek na rekonstrukci sociálního zařízení u obecního hostince na Dolním Přímě
starostu obce a účetní obecního úřadu poukázáním finančního příspěvku ve výši 3. 000,- Kč
( KVH-historický C.k. Řadový pěší pluk č. 18 )

V Dolním Přímu dne : 1.2.2010                                                                                zapsala : Rajnltová Lada

Ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
                              Vejman Vladislav
Starosta obce : Švasta Petr
 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f