Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva obce ze dne 5.2.2018

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 5.2.2018 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, ing. Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk

Hosté : 0

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Objekty Harrachovské sýpky

                               6.Rozpočtové opatření č.2/2018

                               7.SOS Královéhradeckého kraje – žádost o dotaci

                               8.Obecní byty (ukončení nájemní smlouvy)

                               9.ZŠ a MŠ Probluz – dotace na opravu fasády

                            10.Márnice Probluz – dotace na opravu

                            11.Ostatní

                            12.Závěr

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva v 19.25 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a následně seznámil členy zastupitelstva s návrhem na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Ladislava Rajnltová a Bc. Ladislava Tichá. Jelikož nebyl podán jiný návrh, přítomní zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :        8 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na schválení programu jednání v počtu 12 jednacích bodů.

Veřejné hlasování .        8 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Vítězslava Třebešku a Vratislava Ševčíka. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :        8 pro                     0 proti                   0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :        8 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.4

Finanční výbor předložil zastupitelstvu finanční zprávu za období od 14.1.2018 do 4.2.2018. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 512 100,-Kč a výdaje 449 265,-Kč. Zastupitelé si předložený dokument důkladně prostudovali a následně finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :        8 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.5

Starosta obce po řádném zveřejnění předložil zastupitelstvu ke schválení Záměr č.1/2018 o prodeji obecních pozemků st.p.č. 3/1 o výměře 2774 m2 a st.p.č. 3/2 o výměře 320 m2, oba v k.ú. Dolní Přím v ceně 650,-Kč/m2. Zastupitelé Záměr č.1/2018 následně schválili.

Veřejné hlasování :        8 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.6

Finanční výbor předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2018. V tomto rozpočtovém opatření došlo k těmto úpravám : na straně rozpočtových příjmů bylo provedeno navýšení o 30 000,-Kč a rozpočtové výdaje byly navýšeny o 480 000,-Kč. Rozdíl v částce 450 000,-Kč bude čerpán z přebytku rozpočtu z roku 2017. Zastupitelé rozpočtové opatření schvalují bez výhrad.

Veřejné hlasování :        8 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.7

Sdružení pro ochranu spotřebitelů Královéhradeckého kraje prostřednictvím emailu požádalo obec o finanční příspěvek na rok 2018. Zastupitelé žádost projednali a následně rozhodli finanční příspěvek neposkytnout.

Veřejné hlasování :        8 proti                  0 pro                     0 se zdržel

Bod č.8

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se situací okolo obecních bytů na zámku na Dolním Přímě. Konkrétně se jedná o nutnosti celkové rekonstrukce bytu po zemřelé p. Doubravské. Zastupitelé se shodli na tom, že rekonstrukce je nezbytná a bude zahájena po vyklizení bytu. Práce budou prováděny pracovníkem obce, jen nutné instalace (voda, odpady, elektro) budou zadány odborným firmám. Zastupitelé tento postup schvalují.

Veřejné hlasování :        8 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.9

V tomto bodě jednání se zastupitelé seznámili s podrobnostmi konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy na Probluzi. Starosta obce v souladu s příslušným zákonem zveřejnil výzvu pro případné zájemce na toto pracovní místo s tím, že první jednání konkursní komise bude 27.2.2018 od 14.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě. Zastupitelé berou informaci na vědomí.

Bod č.10

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem předložil zastupitelům návrh vypracovaný projektantem na opravu márnice na hřbitově na Probluzi. V této souvislosti by mohla být podána žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství (SZIF), která je určena na opravy sakrálních staveb. Přítomní zastupitelé podání žádosti o dotaci na opravu márnice na Probluzi jednomyslně schvalují. Starosta zajistí podání žádosti.

Veřejné hlasování :        8 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.11

Žádné doplňující body nebylo třeba řešit.

Bod č.12

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.05 hod. ukončil.

V Dolním Přímě dne : 5.2.2018

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

Ověřovatelé zápisu : Vítězslav Třebeška

                              Vratislav Ševčík

Starosta obce : Petr Švasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f