Kontakt
+420 495 441 076

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30.10.2018

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 30.10.2018 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava,Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : 0

Hosté : 0

 

Program :                1.Úvod, kontrola prezenční listiny

                               2.Složení slibu členů zastupitelstva

                               3.Schválení programu

                               4.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               5.Uvolněné a neuvolněné funkce

                               6.Volba starosty

                               7.Volba místostarosty

                               8.Volba výborů

                               9.Stanovení odměn členů zastupitelstva

                            10.Daneta – žádost o finanční výpomoc na úhradu neinvestičních nákladů na žáky

                            11.Směna pozemků – žádost

                            12.ZŠ a MŠ Probluz – navýšení provozních nákladů

                            13.Ostatní

                            14.Závěr

 

                            13/1.Rozpočtové opatření č.8/2018

                            13/2.Jmenování zástupce obce do Mikroregionu Nechanicko

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání zahájil v 19.08 hod dosavadní starosta obce Petr Švasta, přivítal přítomné zastupitele a následně předal slovo nejstaršímu nově zvolenému členovi zastupitelstva, kterým je Ladislava Rajnltová.

Bod č.2

Ladislava Rajnltová provedla kontrolu prezenční listiny a konstatovala, že jednání je usnášeníschopné. Následně přečetla slib nově zvolených zastupitelů a vyzvala jednotlivé členy, aby slib stvrdili slovem slibuji a tento dokument podepsali. Všichni přítomní zastupitelé takto učinili.

Bod č.3

Předsedající seznámila zastupitelstvo s programem jednání, který byl přítomnými zastupiteli schválen.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Předsedající podala návrh na ověřovatele zápisu, na které jsou navrženi: Ing. Hana Vycpálková a Vratislav Ševčík a na zapisovatele zápisu, kterým by měla být Bc. Ladislava Tichá. Oba návrhy byly zastupitelstvem schváleny.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Předsedající předložial návrh na funkce, které by měly být v následujícím období vykonávány jako uvolněné a neuvolněné. Jako uvolněnou navrhuje funkci starosty obce. Zastupitelé uvolněnou funkci starosty obce schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Předsedající předložila návrh jako neuvolněnou funkci místostarosty obce. Zastupitelé neuvolněnou funkci místostarosty obce schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6

Předsedající navrhuje přímou volbu starosty obce. Zastupitelé přímou volbu starosty obce schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     1 proti  0 se zdržel

Předsedající navrhuje na funkci starosty obce Petra Švastu. Jiný návrh nebyl podán, zastupitelé přímou volbou volí starostou obce Petra Švastu.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  1 se zdržel

Předsedající pogratulovala nově zvolenému starostovi obce, popřála mu hodně zdaru a předala mu řízení zasedání.

Bod č.7

Nově zvolený starosta obce seznámil zastupitele s postupem volby místostarosty obce. Jedná se buď o volbu přímou (zvednutím ruky) a nepřímou (hlasovací lístky). Zastupitelé schvalují přímou volbu místostarosty obce.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  1 se zdržel

Starosta obce navrhl na pozici místostarosty obce pana Romana Fejfara. Jelikož nebyl podán jiný návrh, bylo přistoupeno k přímé volbě, ve které byl většinou zastupitelů zvolen Roman Fejfar.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  2 se zdrželi

Bod č.8

Starosta obce předložil návrh na složení výborů zastupitelstva obce:

Finanční výbor : Bc. Ladislava Tichá                         předseda

                              Kroupa Milan                            člen

                              Fejfar Roman                            člen

Kontrolní výbor : Ing. Hana Vycpálková                 předseda

                        Mgr. Marek Vlastník                   člen

                               Vratislav ševčík                   člen

Stavební výbor : Vítězslav Třebeška                        předseda

                        Roman Fejfar                                člen

                        Petr Švasta                                   člen

                       Zdeněk Ryba st.                             Člen

 

Výbor pro životní prostředí a rozvoj obce : Mgr. Marek Vlastník                 předseda

                                                                   Milan Kroupa                    člen

                                                                   Ladislava Rajnltová            člen

                                                                   Vítězslav Třebeška            člen

Kulturní a sociální výbor :       Milan Kroupa                         předseda

                                     Bc. Ladislava Tichá                      člen

                                           Ladislava Rajnltová                 člen

Sportovní výbor :        Ladislava Rajnltová                             předseda

                          Ing. Hana Vycpálková                               člen

                                Vítězslav Třebeška                             člen

Výbor pro byty a majetek obce : Vratislav Ševčík              předseda

                                               Roman Fejfar                  člen

                                               Petr Švasta                     člen

Předložený návrh na členy jednotlivých výborů zastupitelstva přítomní zastupitelé schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.9

Starosta obce předložil návrh na výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva tak, jak je to v souladu s přílohou nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Tato příloha umožňuje souběh dvou položek (v případě obce Dolní Přím, kde není volena rada zastupitelstva). Nově zvolené zastupitelstvo schvaluje odměny v dosavadní výši, tj. 2.757,-Kč před zdaněním na člena zastupitelstva s platností od 1.11.2018.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  1 se zdržel

Starosta obce předložil návrh na odměnu pro neuvolněného místostarostu obce ve výši 15.000,-Kč. Také plně v souladu s přílohou nařízení vlády č. 318/201. Jednotlivý zastupitelé se postupně vyjadřovali k předloženému návrhu a závěrem diskuze k tomuto bodu programu bylo navrženo, aby místostarosta obce pobíral odměnu ve výši 16.000,-Kč před zdaněním. Ve veřejném hlasování byla schválena odměna pro místostarostu obce ve výši 16.000,-Kč před zdaněním.

Veřejné hlasování :         6 pro     0 proti 3 se zdrželi

Bod č.10

Zastupitelé projednali žádost MŠ, zš a střední škola DANETA Hradec Králové v souvislosti s úhradou neinvestičních nákladů na docházející žáky ve výši 10.000,-Kč. Jedná se o dva docházející žáky, kteří docházejí do této speciálně zaměřené školy. Příspěvek na jednoho žáka tedy činí 5.000,-Kč. Jelikož se jedná o základní školní docházku zastupitelé finanční příspěvek v souhrnné výši 10.000,-Kč schvalují. Starosta je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.11

Obec obdržela žádost o směnu pozemků od p. Macháně z Horního Přímu. Jedná se o pozemek v majetku obce p.č. 113/30 v k.ú. Horní Přím o výměře 11 571 m2, který by byl směněn za pozemek p.č. 166/9 v k.ú. Horní Přím o výměře 11 571 m2, který by je oddělen z pozemku p.č. 166/4 v k.ú. Horní Přím, jehož je p. Macháň vlastníkem. Směna by proběhla bez finančního vyrovnání, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a směnné smlouvy bude hradit navrhovatel p. Macháň. Zastupitelstvo záměr o směně pozemků schvaluje, starosta obce zajistí řádné zveřejnění.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.12

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem seznámil zastupitele s potřebou navýšení provozních nákladů pro ZŠ a MŠ Probluz oproti rozpočtu na rok 2018 o 100.000,-Kč. Důvodem tohoto požadavku je pořízení nového nábytku do tříd a oprava, případně pořízení nových projektorů do tříd. Přítomní zastupitelé navýšení provozních nákladů ve výši 100.000,-Kč pro ZŠ a MŠ Probluz schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.13/1

Zastupitelé projednali návrh na rozpočtové opatření č.8/2018, které vypracovala účetní obce ve spolupráci s finančním výborem. Jedná se přesun financí v rámci jednotlivých kapitol, nebude se čerpat z přebytku hospodaření z roku 2017. Zastupitelstvo rozpočtové opatření č.8/2018 schvaluje bez výhrad. Řádné zveřejnění zajistí starosta obce.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.13/2

Přítomní zastupitelé zvolili jako zástupce obce v mikroregionu Nechanicko starostu obce Petra Švastu.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.14

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva ve 21.40 hod. ukončil

 

V Dolním Přímě dne : 30.10.2018

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Ing. Hana Vycpálková

                                    Vratislav Ševčík

Starosta obce : Petr Švasta

 

 

               

                                              

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f