Kontakt
+420 495 441 076

Rozpočet pro rok 2010

Příjmy:

V tis. Kč
Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 780
Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 350
Daň z př.fyz.osob z kapitálových výnosů 70
Daň z příjmů právnických osob 1300
Daň z příjmů právnických osob za obce  
Daň z přidané hodnoty 1700
Poplatek za znečišťování ovzduší  
Poplatek za ukládání odpadů  
Odvody za odnětí zemědělské půdy  
Poplatek za komunální odpad ( dle zák. č. 125/97 Sb.)  
Poplatek ze psů 7
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt  
Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,5
Poplatek ze vstupného  
Poplatek za ubytovací kapacity  
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj  
Odvod výtěžku z provozování loterií  
Správní poplatky 3
Daň z nemovitostí 1000
   
Příjmy z poskytování služeb a výrobků  
Pěstební činnost  
Vnitřní obchod, služby, turismus  
Záležitosti pozemních komunikací j.n.  
Pitná voda 8
Odv.a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 650
Film.tvorba, distr., kina, shrom.audioviz. archiv  
Tělovýchovná činnost j.n.  
Jiná zdrav.zařízení a služby pro zdravotnictví j.n.  
Bytové hospodářství 230
Nebytové hospodářství  
Pohřebnictví 10
Lokální zásobování teplem  
Komunální služby a územní rozvoj j.n.  
Sběr a svoz komunálních odpadů 220
   
   
X Příjmy z pronájmů pozemků 40
Komunální služby a územní rozvoj j.n.  
   
x Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 130
Záležitosti lesního hospodářství j.n.  
Vnitřní obchod, služby, turismus  
Zájmová činnost v kultuře  
Tělovýchovná činnost j.n.  
Nebytové prostory  
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  
Ost.sociální péče a pomoc starým občanům ( kromě ústavní)  
Ost.sociální péče a pomoc starým občanům ( kromě ústavní)
   
Příjmy z úroků 20
Příjmy z podílů na zisku a dividend  
   
Přijaté nekápitálové příspěvky a náhrady  
Ostatní nedaňové příjmy j.n.  
Činnost místní správy 30
Nebezpečný odpad 90
Ostatní záležitosti kultury  
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9,0
První stupeň základních škol  
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3,5
   
Přijaté splátky půjček – od obcí  
   
x Příjmy z prodeje investičního majetku  
   
Příjmy z prodeje akcií  
   
Neinv.přij.dot ze SR v rámci SDV ( glob.dotace) 222,96
Neinvetiční přijaté dotace od obcí  
Převody z vlastních fondů j.n.  
Investiční přijaté dotace od obcí  
   
Daňové příjmy celkem 1 5200
Nedaňové příjmy celkem 2 1451
Kapitálové příjmy 3 0
Přijaté dotace 4 222,96
Příjmy celkem 6873,96
   
   
   

Výdaje:

V tis. Kč
Pěstební činnost ( lesy )  
Platy zaměstnanců  
Nákup služeb j.h.  
   
   
Silnice  
Platy zaměstnanců  
Nákup materiálu j.h. 10
Nákup služeb j.h. - vyhrnování sněhu p. Ševčík 15
Opravy a udržování
Ostatní osobní výdaje  
Neinvestiční příspěvky řízeným příspěvkovým organizacím  
Budovy, haly, stavby  
Projektová dokumentace  
Vjezdy občanům 10
Odvětvové a odbor.programy j.h. neinves.přísp.řízeným PO  
Oprava chodníků 350
   
Provoz veřejné silniční dopravy ( dopr. Obslužnost )  
Neinv.dotace nefinanč. Podnikatelským subj. práv.osob  
Výdaje na dopravní územní obslužnost  
   
Pitná voda  

 
Ostatní osobní výdaje  
Opravy a udržování  
Nákup služeb j.h. 20
Elektrická energie  
Dary obyvatelstvu  
Budovy, haly, stavby  
Investiční dot.nefin.podnikatel.subj. - práv.osob  
Nákup materiálu j.h.  
   
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly  
Odv.a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 220
Ostatní osobní výdaje  
Nákup materiálu j.h. 10
Elektrická energie 280
Nákup služeb j.h. 312
Opravy a udržování 50
Budovy, haly, stavby  
Projektová dokumentace  
Odvádění a čištění odpadních vod j.h.  
Úpravy drobných toků  
Opravy a udržování 10
Nákup materiálu ( chlór, vápno ) 30
Voda 25
   
   
Předškolní zařízení  
Neinvestiční transfery obcím  
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  
Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  
Další výdajové položky v závislosti na zřizovací listině PO  
   
Základní školy – první stupeň  
Neinvestiční transfery obcím 85
Neinvestiční příspěvky řízeným příspěvkovým organizacím 450
Investiční příspěvky řízeným příspěvkovým organizacím  
Další výdajové položky v závislosti na zřizovací listině PO 10
Daneta 10
Podlaha herna MŠ  
Opravy a udržování 100
   
Školní stravování při předškol.a základním vzdělávání  
Neinvestiční transfery obcím  
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  
Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  
Další výdajové položky v závislosti na zřizovací listině PO  
   
Základní umělecké školy  
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  
   
Kina  
Ostatní osobní výdaje  
Elektrická energie  
Nákup služeb j.h.  
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  
   
Činnost knihovnická  
Platy zaměstnanců  
Ostatní osobní výdaje  
Knihy, učební pomůcky a tisk 3
Drobný hmotný inv.a neinvestiční majetek  
Nákup materiálu j.h.  
Elektrická energie  
Opravy a udržování  
Neivestiční transfery obcím  
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  
Telefon 1
   
Činnost muzeí a galerií  
Nákup materiálu j.h.  
Elektrická energie  
Opravy a udržování 10
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  
   
Záležitosti kultury  
Koncerty, vítání občánků 10
Ostatní osobní výdaje  
Dary, hračky, květiny 10
Nákup služeb j.h. ( doprava koncerty ) 10
Neinvestiční dot.nezisk.a podnik.org. j.h.  
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  
   
Zachování a obnova kulturních památek  
Opravy a udržování  
Neinvestiční dotace církvím a náboženským organizacím 20
Neinvestiční dot.nezisk.a podnik.org. j.h.  
Budovy, haly, stavby  
   
Pořiz.zachování a obnova hodnot místního významu  
Opravy a udržování  
Neinvest.dotace církvím a náboženským organizacím  
   
Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy) hostinec  
Ostatní osobní výdaje  
Elektrická energie  
Služby telekomunikací a radiokomunikací  
Nákup služeb j.h.  
Opravy a udržování 10
Neinvest.přísp.řízeným příspěvkovým organizacím  
   
Záležitosti kult.církví a sdělov.prostředků j.h. ( SPOZ )  
Věcné dary ( dárkové balíčky ) 50
Sokol, kynologové, myslivci, paintball 50
   
Tělovýchovná činnost j.n.  
Voda 5
Platy zaměstnanců  
Ostatní osobní výdaje  
Nákup materiálu j.h.  
Plyn 30
Elektrická energie 25
Opravy a udržování  
Neinvest.dotace nefin.podnikat.subjektům – právn.osobán  
Neinvest. Dotace občanským združením  
Neinvest.dotace neziskovým a podobným organizacím j.h.  
Neinvest.přísp.řízeným příspěvkovým organizacím  
Budovy, haly, stavby  
Invest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  
Tělocvična 18
Pozemek – nájem 9
Pohonné hmoty a maziva 5
Poskytnuté neinvestiční příspěvky 10
   
Všeobecná ambulantní péče  
Neinvest. Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  
Budovy, haly, stavby  
   
Ambulantní péče j.n. (zdravotní středisko )  
Plyn  
Elektrická energie  
Opravy a udržování  
   
Jiná zdrav.zařízení a služby pro zdravotnictví  
Platy zaměstnanců  
Ostatní osobní výdaje  
Neinvest.přísp.řízeným příspěvkovým organizacím  
   
Bytové hospodářství  
Platy zaměstnanců  
Ostatní osobní výdaje  
Povinné pojištění na sociální zabezpečení  
Povinné pojištění na zdravotní pojištění  
Nákup materiálu j.n.  
Voda 30
Elektrická energie 20
Nákup paliv a energie j.n.  
Nákup služeb j.h.  
Opravy a udržování 15
Neinv.dotace podnikatelským subjektům j.n.  
Budovy, haly, stavby  
Projektová dokumentace  
   
Nebytové hospodářství  
Nákup materiálu  
Elektrická energie  
Nákup služeb j.h.  
Opravy a udržování  
Budovy, haly, stavby  
   
Programy obnovy bydlení a bytové hosp.j.n.  
Konzultační a poraden.a právní služby  
Ostatní nákupy j.n.  
   
Veřejné osvětlení  
Ostatní osobní výdaje  
Povinné pojištění na sociální zabezpečení  
Povinné pojištění na zdravotní pojištění  
Nákup materiálu  
Elektrická energie 180
Nákup služeb j.h.  
Opravy a udržování + oprava MR H. Přím 150
Neinvest.přísp.řízeným příspěvkovým organizacím  
Invest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  
Pořízení nových světel 100
   
Pohřebnictví  
Platy zaměstnanců  
Ostatní osobní výdaje  
Povinné pojištění na sociální zabezpečení  
Povinné pojištění na zdravotní pojištění  
Voda 3
Nákup materiálu  
Nákup služeb j.h.  
Opravy a udržování, chodník hřbitov 200
   
   
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí  
Budovy, haly, stavby  
Poskytnuté investiční příspěvky  
Projekt kanalizace ( vodovod Jehlice )  
Oprava kanalizace  
   
Územní plánování  
Konzultační a poraden.a právní služby  
Nákup služeb j.h.  
   
Komunální služby a územní rozvoj j.n.  
Pozemky ( p. Kouba) 170
Platy zaměstnanců  
Ostatní osobní výdaje  
Povinné pojištění na sociální zabezpečení  
Povinné pojištění na zdravotní pojištění  
Nákup materiálu  
Elektrická energie  
Pohonné hmoty a maziva  
Nákup služeb j.h. 40
Opravy a udržování 30
Mikroregion – příspěvek 24
Pohoštění 5
Neinv.transfery obcím veř.právní smlouva Nechanice 4

 
   
Sběr a svoz komunálních odpadů  
Ostatní osobní výdaje  
Povinné pojištění na sociální zabezpečení  
Povinné pojištění na zdravotní pojištění  
Drobný hmotný inv.a neinvestiční majetek  
Nákup materiálu 50
Nákup služeb j.h. 400
Nebezpečný odpad 20
   
Zeleň  
Pohonné hmoty a maziva 35
Nákup služeb j.h. 50
Opravy a udržování 35
Neinvest.přísp.řízeným příspěvkovým organizacím  
Stroje,přístroje a zařízení  
Invest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  
Materiál 15
Drobný hmotný majetek 20
Ost.sociální péče a pomoc starým občanům ( kromě ústavní)  
Platy zaměstnanců  
Ostatní osobní výdaje  
Povinné pojištění na sociální zabezpečení  
Povinné pojištění na zdravotní pojištění  
Potraviny  
Nákup služeb j.h.  
Neinvest.dotace nefin.podnikat.subjektům – fyzickým osobám  
Neinvest.dotace obecně prospěšným sdružením  
Neinvest.dotace občanským sdružením  
Neinvest. Dotace církvím a náboženským společnostem  
   
Požární ochrana – dobrovolná část  
Ostatní osobní výdaje – přísp.na činnost ( soutěž o pohár star.obc.) 10
Prádlo, oděv, obuv  
Drobný hmotný inv.a neinvestiční majetek  
Nákup materiálu 15
Elektrická energie  
Pohonné hmoty a maziva 10
Nákup služeb j.h.  
Opravy a udržování  
Nechanice – hasiči 1
   
Zastupitelstva obcí  
Ostatní osobní výdaje – uvolnění funkcionáři 700
Povinné pojištné na sociální zabezpečení 100
Povinné pojištné na zdravotní pojištění 50
Ostatní osobní výdaje – neuvolnění funkcionáři  
Cestovné  
   
Činnost místní správy ( vnitřní činnost samotného OÚ )  
Platy zaměstnanců 300
Ostatní osobní výdaje 400
Povinné pojitné na sociální zabezpečení 250
Povinné pojitné na zdravotní pojištění 130
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem  
Knihy, učební pomůcky a tisk 10
Drobný hmotný inv.a neinvestiční majetek 25
Nákup materiálu 25
Voda  
Plyn  
Elektrická energie 180
Pohonné hmoty a maziva 20
Služby pošt 3
Služby telekomunikací a radiokomunikací 65
Služby peněžních ústavů ( pojištění majetku ) 110
Nájemné  
Konzultační, poraden.a právní služby 90
Služby školení a vzdělávání 6
Služby zpracování dat  
Nákup služeb j.h. 60
Opravy a udržování 40
Programové vybavení  
Cestovné  
Pohoštění 17
Ostatní nákupy j.n.  
Neinvest.dotace nezisk.apod.organizacím  
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu  
Nespecifikované reservy  
Programové vybavení  
Budovy, haly, stavby  
Výpočetní technika  
Nákup dopravního prostředku  
Úroky vlastní  
Úroky vzniklé převzetím cizích závazků  
Investiční úroky ( vstupují do pořizovací ceny investice )  
Uhrazené splátky ( dle přijatých půjček – mínus ) 710
Změna stavu krátkodobých prostř.na bankovních účtech 800
   

Rekapitulace výdajů:

 
Běžné výdaje  
Kapitálové výdaje  
Výdaje celkem 7196
   
6647290 Příjmy celkem + 6873,96
7364500 Výdaje celkem - 7196
+987210 Financování třída 8 (saldo) zůst.z min.roku 800
0  
   
   

Rozpočet je schodkový, schodek mezi příjmy a výdaji bude hrazen přebytkem rozpočtu z r.2009

 

Vyvěšeno : 18.11.2009

 

 

Soubory ke stažení

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f