Kontakt
+420 495 441 076

Rozpočet pro rok 2008

Rozpočet na rok 2008 

Příjmy
SU   PAR POL              Text                                                                                                             V tis. Kč
231           1111  Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož.                                                 770
231           1112  Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti                                       420
231           1113  Daň z př.fyz.osob z kapitálových výnosů                                                                50
231           1121  Daň z příjmů právnických osob                                                                             780
231           1122  Daň z příjmů právnických osob za obce
231           1211  Daň z přidané hodnoty                                                                                         1320
231           1332  Poplatek za znečišťování ovzduší
231           1333 Poplatek za ukládání odpadů
231           1337  Odvody za odnětí zemědělské půdy
231           1337  Poplatek za komunální odpad ( dle zák. č. 125/97 Sb.)

231           1341 Poplatek ze psů                                                                                                            6,5
231           1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
231           1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství                                                             0,5 231           1344  Poplatek ze vstupného
231            1345 Poplatek za ubytovací kapacity
231            1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
231            1351 Odvod výtěžku z provozování loterií
231            1361 Správní poplatky                                                                                                           2
231            1511 Daň z emovitostí                                                                                                      800 
                   2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
231 1031 2111 Pěstební činnost
231 2140 2111 Vnitřní obchod, služby, turismus
231 2219 2111 Záležitosti pozemních komunikací j.n.
231 2310 2111 Pitná voda                                                                                                                   8
231 2321 2111 Odv.a čištění odpadních vod a nakl.s kaly                                                       830
231 3313 2111 Film.tvorba, distr., kina, shrom.audioviz. archiv
231 3419 2111 Tělovýchovná činnost j.n.
231 3539 2111 Jiná zdrav.zařízení a služby pro zdravotnictví j.n.
231 3612 2111 Bytové hospodářství                                                                                              200
231 3613 2111 Nebytové hospodářství
231 3632 2111 Pohřebnictví                                                                                                               10
231 3634 2111 Lokální zásobování teplem
231 3639 2111 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
231 3722 2111 Sběr a svoz komunálních odpadů                                                                       220
231 3631 2131 X Příjmy z pronájmů pozemků                                                                                40
231 3639 2131 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

231 3639 2132 x Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí                                            100
231 1039 2132 Záležitosti lesního hospodářství j.n.
231 2140 2132 Vnitřní obchod, služby, turismus
231 3392 2132 Zájmová činnost v kultuře
231 3419 2132 Tělovýchovná činnost j.n.
231 3613 2132 Nebytové prostory
231 3745 2132 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
231 4318 2132 Ost.sociální péče a pomoc starým občanům ( kromě ústavní)
231 4319 2132 Ost.sociální péče a pomoc starým občanům ( kromě ústavní)
231 6310 2141 Příjmy z úroků                                                                                                              15
231 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend
231 3111 2324 Přijaté nekápitálové příspěvky a náhrady
231            2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.
231 6171 2111 Činnost místní správy                                                                                                 30
231 3725 2324 Nebezpečný odpad                                                                                                      50
Ostatní záležitosti kultury
231 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                                      5,5
První stupeň základních škol
231 3117 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                                                                 3,5
231            2441 Přijaté splátky půjček – od obcí
231            311 x Příjmy z prodeje investičního majetku
231 3639 3201  Příjmy z prodeje akcií
231            4112  Neinv.přij.dot ze SR v rámci SDV ( glob.dotace)                                               69,82 231            4121  Neinvetiční přijaté dotace od obcí
231            4139   Převody z vlastních fondů j.n.
231            4221   Investiční přijaté dotace od obcí
Rekapitulace příjmů Daňové příjmy celkem                                                                             1 4149 Nedaňové příjmy celkem                                                                                                              2 1512 Kapitálové příjmy                                                                                                                                      3 0 Přijaté dotace                                                                                                                                    4 69,82
Příjmy celkem                                                                                                                                  5730,82

Výdaje

SU PAR POL                  Text                                                                                                        V tis. Kč
231 1031           Pěstební činnost ( lesy )
231 1031 5011 Platy zaměstnanců
231 1031 5169 Nákup služeb j.h.


231 2212           Silnice
231 2212 5011 Platy zaměstnanců
231 2212 5139 Nákup materiálu j.h.                                                                                               10
231 2212 5169 Nákup služeb j.h. - vyhrnování sněhu p. Ševčík                                                 25
231 2212 5171 Opravy a udržování
231 2212 5112 Ostatní osobní výdaje
231 2212 5331 Neinvestiční příspěvky řízeným příspěvkovým organizacím
231 2212 6121 Budovy, haly, stavby
231 2212 6126 Projektová dokumentace
231 2212 5192 Vjezdy občanům                                                                                                       15
231 2119 5331 Odvětvové a odbor.programy j.h. neinves.přísp.řízeným PO
231 2219 5171 Oprava chodníků                                                                                               640,32

231 2221           Provoz veřejné silniční dopravy ( dopr. Obslužnost )
231 2221 5213 Neinv.dotace nefinanč. Podnikatelským subj. práv.osob
231 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost

231 2310           Pitná voda                                                                                                                  1,5
231 2310 5139
231 2310 5021 Ostatní osobní výdaje
231 2310 5171 Opravy a udržování
231 2310 5169 Nákup služeb j.h.                                                                                                      10
231 2310 5154 Elektrická energie
231 2310 5492 Dary obyvatelstvu
231 2310 6121 Budovy, haly, stavby
231 2310 6313 Investiční dot.nefin.podnikatel.subj. - práv.osob
231 2310 5139 Nákup materiálu j.h.

231 2321           Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
231 2331 5137 Odv.a čištění odpadních vod a nakl.s kaly                                                            30
231 2321 5021 Ostatní osobní výdaje
231 2321 5139 Nákup materiálu j.h.                                                                                                  10
231 2321 5154 Elektrická energie                                                                                                    250
231 2321 5169 Nákup služeb j.h.                                                                                                     350
231 2321 5171 Opravy a udržování                                                                                                     60
231 2321 6121 Budovy, haly, stavby
231 2321 6126 Projektová dokumentace
231 2329 5169 Odvádění a čištění odpadních vod j.h.
231 2333             Úpravy drobných toků
231 2341 5171 Vodní díla v zemědělské krajině                                                                             10
231 2341 5139 Nákup materiálu ( chlór, vápno )                                                                            30
231 2341 5159 Voda                                                                                                                             30
231 2341 5169 Chlór, vápno                                                                                                                 2

231 3111           Předškolní zařízení
231 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím
231 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
231 3111 6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
231 3111 5194 Další výdajové položky v závislosti na zřizovací listině PO

231 3117           Základní školy – první stupeň
231 3117 5321 Neinvestiční transfery obcím                                                                                85
231 3117 5331 Neinvestiční příspěvky řízeným příspěvkovým organizacím                         450
231 3117 6351 Investiční příspěvky řízeným příspěvkovým organizacím
231 3117 5194 Další výdajové položky v závislosti na zřizovací listině PO                               10
231 3114 5229 Daneta                                                                                                                       10
231 3117 5171 Podlaha herna MŠ                                                                                                   50
231 3117 5171 Oprava – úprava hřiště

3141                   Školní stravování při předškol.a základním vzdělávání
231 3141 5321 Neinvestiční transfery obcím
231 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
231 3141 6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
231 3141 5..... Další výdajové položky v závislosti na zřizovací listině PO

3231                   Základní umělecké školy
231 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

3313                   Kina
231 3313 5021 Ostatní osobní výdaje
231 3313 5154 Elektrická energie
231 3313 5169 Nákup služeb j.h.
231 3313 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

3314                   Činnost knihovnická
231 3314 5011 Platy zaměstnanců
231 3314 5021 Ostatní osobní výdaje
231 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                                                                                5
231 3314 5137 Drobný hmotný inv.a neinvestiční majetek
231 3314 5139 Nákup materiálu j.h.
231 3314 5154 Elektrická energie
231 3314 5171 Opravy a udržování
231 3314 5321 Neivestiční transfery obcím
231 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
231 3314 5162 Telefon                                                                                                                       1

3315                   Činnost muzeí a galerií
231 3315 5139 Nákup materiálu j.h.
231 3315 5154 Elektrická energie
231 3315 5171 Opravy a udržování                                                                                                10
231 3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

3319                    Záležitosti kultury
231 3319 5175 Koncerty, vítání občánků                                                                                          6
231 3319 5021 Ostatní osobní výdaje
231 3319 5194 Dary, hračky, květiny                                                                                                10
231 3319 5169 Nákup služeb j.h. ( doprava koncerty )                                                                 10
231 3319 5229 Neinvestiční dot.nezisk.a podnik.org. j.h.
231 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

3322                    Zachování a obnova kulturních památek
231 3322 5171 Opravy a udržování
231 3322 5223 Neinvestiční dotace církvím a náboženským organizacím                               20
231 3322 5229 Neinvestiční dot.nezisk.a podnik.org. j.h.
231 3322 6121 Budovy, haly, stavby

3326                   Pořiz.zachování a obnova hodnot místního významu
231 3326 5171 Opravy a udržování
231 3326 5223 Neinvest.dotace církvím a náboženským organizacím

3392                   Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy) hostinec
231 3392 5021 Ostatní osobní výdaje
231 3392 5154 Elektrická energie
231 3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
231 3392 5169 Nákup služeb j.h.
231 3392 5171 Opravy a udržování                                                                                                     20
231 3392 5331 Neinvest.přísp.řízeným příspěvkovým organizacím

3399                   Záležitosti kult.církví a sdělov.prostředků j.h. ( SPOZ )
231 3399 5194 Věcné dary ( dárkové balíčky )                                                                                  50
231 3429 5194 Sokol, kynologové, myslivci, paintball                                                                     40

3419                   Tělovýchovná činnost j.n.
231 3419 5151 Voda                                                                                                                               3
231 3419 5011 Platy zaměstnanců
231 3419 5021 Ostatní osobní výdaje
231 3419 5139 Nákup materiálu j.h.
231 3419 5153 Plyn                                                                                                                              25
231 3419 5154 Elektrická energie                                                                                                     20
231 3419 5171 Opravy a udržování
231 3419 5213 Neinvest.dotace nefin.podnikat.subjektům – právn.osobán
231 3419 5222 Neinvest. Dotace občanským združením
231 3419 5229 Neinvest.dotace neziskovým a podobným organizacím j.h.
231 3419 5331 Neinvest.přísp.řízeným příspěvkovým organizacím
231 3419 6121 Budovy, haly, stavby
231 3419 6351 Invest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
231 3419 5164 Tělocvična                                                                                                                   16
231 3419 5165 Pozemek – nájem                                                                                                       7
231 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva                                                                                          5
231 3419 5194 Věcné dary ( dárkové balíčky )                                                                                10

3511                   Všeobecná ambulantní péče
231 3551 5331 Neinvest. Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
231 3551 6121 Budovy, haly, stavby

3519                   Ambulantní péče j.n. (zdravotní středisko )
231 3519 5153 Plyn
231 3519 5154 Elektrická energie
231 3519 5171 Opravy a udržování

3539                   Jiná zdrav.zařízení a služby pro zdravotnictví
231 3539 5011 Platy zaměstnanců
231 3539 5021 Ostatní osobní výdaje
231 3539 5331 Neinvest.přísp.řízeným příspěvkovým organizacím

3612                   Bytové hospodářství
231 3612 5011 Platy zaměstnanců
231 3612 5021 Ostatní osobní výdaje
231 3612 5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení
231 3612 5032 Povinné pojištění na zdravotní pojištění
231 3612 5139 Nákup materiálu j.n.
231 3612 5151 Voda                                                                                                                             25
231 3612 5154 Elektrická energie                                                                                                      15
231 3612 5159 Nákup paliv a energie j.n.
231 3612 5169 Nákup služeb j.h.
231 3612 5171 Opravy a udržování                                                                                                  100
231 3612 5219 Neinv.dotace podnikatelským subjektům j.n.
231 3612 6121 Budovy, haly, stavby
231 3612 6126 Projektová dokumentace

3613                   Nebytové hospodářství
231 3613 5139 Nákup materiálu
231 3613 5154 Elektrická energie
231 3613 5169 Nákup služeb j.h.
231 3613 5171 Opravy a udržování
231 3613 6121 Budovy, haly, stavby

3619                   Programy obnovy bydlení a bytové hosp.j.n.
231 3619 5166 Konzultační a poraden.a právní služby
231 3619 5179 Ostatní nákupy j.n.

3631                   Veřejné osvětlení
231 3631 5021 Ostatní osobní výdaje
231 3631 5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení
231 3631 5032 Povinné pojištění na zdravotní pojištění
231 3631 5139 Nákup materiálu
231 3631 5154 Elektrická energie                                                                                                  80
231 3631 5169 Nákup služeb j.h.
231 3631 5171 Opravy a udržování                                                                                                 50
231 3631 5331 Neinvest.přísp.řízeným příspěvkovým organizacím
231 3631 6351 Invest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
231 3631 6121 Pořízení nových světel                                                                                            50

3632                   Pohřebnictví
231 3632 5011 Platy zaměstnanců
231 3632 5021 Ostatní osobní výdaje
231 3632 5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení
231 3632 5032 Povinné pojištění na zdravotní pojištění
231 3632 5151 Voda 2
231 3632 5139 Nákup materiálu
231 3632 5169 Nákup služeb j.h.
231 3632 5171 Opravy a udržování                                                                                                  50


3633                   Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
231 3633 6121 Budovy, haly, stavby                                                                                             2000
231 3633 6141 Poskytnuté investiční příspěvky
231 3633 6121 Projekt kanalizace
231 3633 5171 Oprava kanalizace

3635                   Územní plánování
231 3635 5166 Konzultační a poraden.a právní služby
231 3635 5169 Nákup služeb j.h.

3639                   Komunální služby a územní rozvoj j.n.
231 3639 6130 Pozemky ( p. Kouba)                                                                                          170
231 3639 5011 Platy zaměstnanců
231 3639 5021 Ostatní osobní výdaje
231 3639 5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení
231 3639 5032 Povinné pojištění na zdravotní pojištění
231 3639 5139 Nákup materiálu
231 3639 5154 Elektrická energie
231 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva
231 3639 5169 Nákup služeb j.h.                                                                                                   40
231 3639 5171 Opravy a udržování                                                                                                 30
231 3639 5329 Mikroregion – příspěvek                                                                                       25
231 3639 5175 Pohoštění                                                                                                                  5
231 3639 5321 Neinv.transfery obcím                                                                                             3


3722                   Sběr a svoz komunálních odpadů
231 3722 5021 Ostatní osobní výdaje
231 3722 5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení
231 3722 5032 Povinné pojištění na zdravotní pojištění
231 3722 5137 Drobný hmotný inv.a neinvestiční majetek
231 3722 5139 Nákup materiálu                                                                                                  30
231 3722 5169 Nákup služeb j.h.                                                                                               315
231 3721 5169 Nebezpečný odpad                                                                                              15

3745                   Zeleň
231 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva                                                                                   30
231 3745 5169 Nákup služeb j.h.                                                                                                  60
231 3745

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f