Kontakt
+420 495 441 076

Poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

Obecní úřad V souladu s ustanovením § 5 odstavece 1 písmena a) až g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje:
Obecní úřad jako povinný subjekt, následující informace vztahující se k jeho působnosti. Obec vznikla jako uzemní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, zákona č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). K plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti je zřízen Obecní úřad, v jehož čele stojí starosta. Místo a způsob získávání informací: Informace lze požadovat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, ústní formou, podáním písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Odpovědi na ústní žádost jsou podávány rovněž ústně, neformálně a bezplatně. Pokud je žadatelem požadována informace již zveřejněná, může být žadatel na tuto informaci odkázán. Způsob získávání informací je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Místo a způsob podávání stížnosti, žádosti, návrhu, podnětu, či jiného dožádání: Stížnost, žádost, návrh, podnět, či jiné dožádání lze podat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo prostřednictvím pošty na adresu obecního úřadu. Žádost je podána dnem jejího doručení povinnému subjektu. Žádost musí mít veškeré náležitosti dané právními předpisy. Rozhodnutí lze obdržet: Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele a to osobně nebo prostřednictvím pošty do 15 dnů od podání žádosti. Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí: Odvolání lze podat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo prostřednictvím pošty na adresu obecního úřadu a to ve lhůtách dle §16 odstavec 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. K tomuto účelu se nepoužívá zvláštní formulář. Postup při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání: Postup při vyřizování je v souladu s §14 odstavec 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Příjem žádosti a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obce (obecního úřadu), který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O tomto postupu nemusí být proveden písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané prostřednictvím elektronické pošty), musí mít tyto náležitosti:

1. Kdo žádost podává
2. Komu je žádost určena
3. Co je konkrétně požadováno

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo jeho upřesnění - do 15 dní (možnost prodloužení na 25 dní), prodloužení lhůty je možné jen ze závažných důvodů o kterých je žadatel informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu (obce), jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost je žadateli sdělena do 3 dnů od odložení (§ 14 odst. 3 písm b. zákona č. 106/1999 Sb.,). Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliž obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7. dnů od podání. Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti ( § 16 odst. 2 zákona) - do 15. dnů. Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15. dnů. Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 30. dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

- odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu

- odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a 

  bydliště žadatele

O odvolání rozhoduje:

- obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informaci spadající do samostatné působnosti obce

- krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti

O odvolání je nutné rozhodnout do 15. dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se za každých započatých 30 min) 60.00 Kč
fotokopie existujícího dokumentu (formát A4)       1.50 Kč
výtisk z tiskárny PC (formát A4)    1.50 Kč
disketa 15.00 Kč
paušál provozních nákladů (materiál, energie)   9.00 Kč
poštovné a ostatní náklady dle vynaložených nákladů

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f