Kontakt
+420 495 441 076

Obecně závazná vyhláška o závazné části územního plánu obce Dolní Přím

O B E C D O L N Í P Ř Í MO B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

č. 4 / 2006

o závazné části územního plánu obce Dolní Přím

Zastupitelstvo obce Dolní Přím, příslušné podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2006 Sb., o obcích, schválilo dne 14.9.2006 Územní plán obce Dolní Přím. Při
tom vymezilo závaznou část tohoto územního plánu a na základě ustanovení § 10 písm.
d) téhož zákona vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.


1. Úvodní ustanovení

Účel vyhlášky

1.1. V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje tato vyhláška závaznou část Územního
plánu obce Dolní Přím ( dále jen ÚPO ), která určuje základní zásady uspořádání a
koncepci územního rozvoje obce.

1.2. Vyhláška stanovuje funkční využití ploch, jejich uspořádání, a určuje základní regulaci
území, t.j. základní podmínky pro umísťování staveb.Vymezuje územní systém eko -
logické stability a pozemky veřejně prospěšných staveb.

Rozsah platnosti

1.3. Vyhláška platí pro správní území obce Dolní Přím, vymezené hranicemi katastrálních
území Dolní Přím, Horní Přím a Probluz.

1.4. Vyhláška je závazná pro Obecní úřad Dolní Přím, všechny orgány státní správy, fyzické
a právnické osoby při činnostech vyvolávajících změny ve funkčním využití území, při
přípravě a realizaci staveb nebo jejich změn, při užívání, údržbě a odstraňování staveb.

1.5. Aktualizace územního plánu bude prováděna průběžně dle rozvoje obce, minimálně ve
čtyřletých cyklech ( jedenkrát v průběhu volebního období zastupitelstva). Aktualizaci
bude třeba provést po ukončení projektové části komplexních pozemkových úprav.


2. Závazná část územního plánu

2.1. Závazná část územního plánu obce Dolní Přím je uvedena v příloze této vyhlášky s
názvem “Závazná část územního plánu- Regulativy územního rozvoje“. Tato příloha
je nedílnou součástí této vyhlášky.


3. Závěrečná ustanovení

3.1. Schválený územní plán je uložen na Obecním úřadě Dolní Přím, na Magistrátu města
Hradec Králové ( v odboru hlavního architekta ), na Městském úřadě Nechanice
( v odboru stavebním ) a na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje ( v odboru
územního plánování a stavebního řádu ).

3.2. Změny závazné části územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce Dolní Přím po
řádném projednání.

3.3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
..........................................                                                                          .....................................
Švasta Petr                                                                                                     Rajnltová Lada
starosta                                                                                                           místostarosta


Závazná část územního plánu

Regulativy územního rozvoje

Závazná část územního plánu obce v návaznosti na § 18 odst. 2) písm. b) vyhl.č.135/2001Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje:
1. Urbanistická koncepce
2. Využití ploch a jejich uspořádání, omezení změn v užívání staveb
3. Vymezení zastavitelného území
4. Zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení
5. Vymezení územního systému ekologické stability
6. Limity využití území
7. Plochy přípustné pro těžbu nerostů
8. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby
9. Vymezení ploch pro provedení asanací nebo asanačních úprav

1. Urbanistická koncepce
Obec Dolní Přím se bude rozvíjet v souladu se zachováním veškerých urbanistických, architektonických, historických a přírodních hodnot. Rozložení a návrh jednotlivých funkcí je směřován k optimálnímu rozvoji řešeného území, vychází ze silných stránek obce a jejího přírodního zázemí a snaží se řešit nedostatky a disproporce na všech úrovních (funkční, prostorové…). Rozvoj se předpokládá zejména v oblasti bydlení, je možno využít přírodního potenciálu obce k rozvoji rekreace a dalších složek s tím spojených. Základní urbanistická koncepce, využití ploch a prostorové uspořádání je patrné v grafické části.
Obec Dolní Přím se bude rozvíjet jako urbanizovaný celek. Základní urbanistická koncepce je dána vymezením jednotlivých funkčních ploch. Při dalším rozvoji sídla bude respektována zejména dopravní kostra, základní urbanistická struktura a charakter zástavby sídla, kulturní a přírodní památky a chráněná území vymezená příslušnými zákony a souvisejícími právními dokumenty, kostra ekologické stability, ochranná pásma sítí regionálního a nadregionálního charakteru, další limity využití území, kterými se stanoví mezní hodnoty využití území.

2. Využití ploch a jejich uspořádání, omezení změn v užívání staveb
Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn jejich užívání. Stavby a jiná opatření, která funkčnímu vymezení území neodpovídají, nesmí být na tomto území umístěny nebo provedeny.
Umisťování a povolování staveb a zařízení technického vybavení pro obsluhu jednotlivých funkčních území je přípustné jen tehdy, pokud nebudou mít negativní vliv na jejich základní funkci nad přípustnou míru stanovenou příslušnými předpisy a normami.
Území venkovské obytné
Území venkovské obytné je charakterizováno způsobem bydlení venkovského typu se zázemím užitkových zahrad a chovem domácího zvířectva, příp. omezeným chovem hospodářského zvířectva (počty a kategorie zvířat budou projednány v samostatném řízení). Jsou zde integrována zařízení základní občanské vybavenosti a služeb obyvatelstvu v místním měřítku.
přípustné využití:
rodinné domy
drobné stavby
zahrady
zemědělské stavby pro skladování produktů zemědělské výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy
stavby a zařízení pro obchod a služby nemající charakter výroby
stavby a zařízení pro veřejné stravování
stavby a zařízení ubytovací
stavby a zařízení správní a administrativní místního významu
stavby a zařízení zdravotnická a sociální péče
stavby a zařízení kulturní a společenská
stavby a zařízení školská a vzdělávací
stavby a zařízení rekreační
stavby a zařízení veterinární péče
stavby a zařízení pro sport
místní obslužné a účelové komunikace a komunikace pro pěší a cyklisty
odstavné a parkovací plochy v souladu s § 4 vyhl.č.137/1998 Sb., v platném znění, garáže
veřejná zeleň
nepřípustné využití:
bytové domy
objekty výroby průmyslové a zemědělské velkovýroby
stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů
stavby a zařízení služeb mající charakter výroby, u nichž negativní účinky, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, na životní prostředí překročí limity uvedené v příslušných předpisech (zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, vyhl.č. 356/2002 Sb., apod.).
stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost, u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, znečišťování vod a pozemních komunikací) překročí limity uvedené v příslušných předpisech
čerpací stanice pohonných hmot
hromadné garáže
podmíněné funkční využití:
- stavby zemědělské výroby živočišné, jejichž přípustnost, resp. počty hospodářského zvířectva určí orgán hygieny v samostatném řízení

Území občanské vybavenosti
je tvořeno monofunkčními solitérními objekty a areály nebo víceúčelovými (integrovanými) objekty občanské vybavenosti převážně lokálního významu
přípustné využití:
stavby a zařízení pro obchod
stavby a zařízení pro služby
stavby a zařízení veřejné správy, pošt
stavby a zařízení pro administrativu a peněžnictví
stavby a zařízení pro školství
stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální péči
stavby a zařízení kulturně společenská
stavby a zařízení ubytovací a stravovací
stavby a zařízení církevní
účelové sportovní plochy a zařízení
zahradnictví
stavby a zařízení služeb majících charakter výroby, u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech
stavby pro skladování
zařízení veterinární péče
ubytovací jednotky a byty
rodinné domy
příslušné komunikace účelové, místní obslužné komunikace, pěší, cyklistické, odpočinkové plochy
odstavné a parkovací plochy v souladu s § 4 vyhl.č.137/1998 Sb., v platném znění, garáže
stavby a zařízení hromadné dopravy
stavby a zařízení technického vybavení
zeleň veřejná a ochranná
- zahrady v areálech objektů občanské vybavenosti
nepřípustné využití:
stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu hromadné garáže
velkokapacitní stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály
stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů
stavby a zařízení služeb mající charakter výroby, u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překročí limity uvedené v příslušných předpisech
stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost, u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, znečišťování vod a pozemních komunikací) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

Plochy sportovní
jsou plochy sportovních areálů s možností sezónního a celoročního využití ke sportovním účelům
přípustné využití:
- sportovní plochy a zařízení krytá a nekrytá
tribuny, hlediště, sociální zařízení
stavby a zařízení pro relaxaci
stavby a zařízení veřejného stravování
stavby a zařízení pro zdravotnictví
stavby a zařízení pro administrativu
ubytovací jednotky a byty
stavby a zařízení provozního vybavení
příslušné komunikace účelové, místní obslužné komunikace, pěší, cyklistické, odpočinkové plochy
odstavné a parkovací plochy v souladu s § 4 vyhl.č.137/1998 Sb., v platném znění, garáže
stavby a zařízení hromadné dopravy
stavby a zařízení technického vybavení
zeleň veřejná, pobytové louky
nepřípustné využití:
stavby a zařízení služeb mající charakter výroby, u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překročí limity uvedené v příslušných předpisech
stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu
velkokapacitní stavby a zařízení pro obchod, nákupní centra, zábavní střediska
stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály
stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů
stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost, u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, znečišťování vod a pozemních komunikací) překročí limity uvedené v příslušných předpisech
čerpací stanice pohonných hmotÚzemí výroby, podnikatelských aktivit
je určeno pro umisťování staveb a zařízení výroby nezemědělského charakteru a služeb majících charakter výroby, u nichž negativní účinky, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, na životní prostředí nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech (zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, vyhl.č. 432/2003 Sb kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, vyhl.č. 356/2002 Sb., apod.).
přípustné využití:
stavby a zařízení výroby nezemědělského charakteru a služeb majících charakter výroby a řemeslné výroby
stavby a zařízení pro skladování a manipulační a skladové plochy
stavby a zařízení pro servis a opravy
stavby a zařízení administrativní, obchodní a stravovací, hygienické a sociální sloužící pro obsluhu tohoto území
stavby a zařízení služeb nemající charakter výroby
stavby a zařízení zemědělské výroby rostlinné
čerpací stanice pohonných hmot
stavby a zařízení technického vybavení
stavby a zařízení provozního vybavení
příslušné účelové komunikace, místní obslužné komunikace, pěší a cyklistické trasy a odpočinkové plochy
stavby a zařízení hromadné dopravy
odstavné a parkovací plochy v souladu s § 4 vyhl.č.137/1998 Sb., v platném znění, garáže
zeleň veřejná a ochranná
nepřípustné využití:
stavby a zařízení průmyslové výroby jiného charakteru, než je uvedeno v přípustném využití
rodinné a bytové domy
stavby a zařízení občanské vybavenosti ( s výjimkou staveb a zařízení administrativních, obchodních a stravovacích, hygienických a sociálních sloužících pro obsluhu tohoto území), stavby a zařízení pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči
stavby pro chov hospodářského zvířectva, hnojiště, silážní jámy
skládky odpadů
Území zemědělské výroby
slouží umístění staveb a zařízení zemědělské výroby a služeb s ní spojených, staveb pro skladování a servis
přípustné využití:
stavby a zařízení pro chov hospodářského zvířectva a chov ryb
stavby a zařízení pro skladování produktů živočišné výroby
stavby a zařízení pro přípravu a skladování krmiv a steliva
stavby a zařízení pro pěstování rostlin
stavby a zařízení pro skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby
stavby a zařízení pro skladování a přípravu prostředků výživy
stavby a zařízení pro ukládání přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů
stavby a zařízení pro zemědělské služby
stavby a zařízení pro odstavování nákladní a zemědělské techniky
hnojiště, silážní jámy
stavby a zařízení skladovací a pro servis, manipulační plochy a provozní nádrže
stavby a zařízení provozního vybavení
stavby a zařízení administrativní, obchodní a stravovací, hygienické a sociální sloužící pro obsluhu tohoto území
stavby a zařízení služeb mající charakter výroby
stavby a zařízení veterinární péče
čerpací stanice pohonných hmot v rámci areálů
příslušné účelové komunikace, místní obslužné komunikace, pěší a cyklistické trasy, odpočinkové plochy
odstavné a parkovací plochy a garáže
stavby a zařízení technického vybavení
zeleň veřejná a ochranná
nepřípustné využití:
stavby a zařízení průmyslové výroby
rodinné a bytové domy
stavby a zařízení občanské vybavenosti ( s výjimkou staveb a zařízení administrativních, obchodních a stravovacích, hygienických a sociálních sloužících pro obsluhu tohoto území),stavby a zařízení pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči
skládky odpadů
Plochy technické vybavenosti
jsou určeny pro umisťování staveb a zařízení technické infrastruktury jako je zásobování vodou, elektrickou energií, plynem, centrálně vytápěným teplem a teplou vodou, přenos dat a informací a dalších médií (produktovod), dále slouží odvádění a likvidaci odpadních vod a nakládání s odpady a odstraňování odpadů.
přípustné využití:
stavby a zařízení pro zásobování vodou
stavby a zařízení pro zásobování energiemi
stavby a zařízení pro zásobování centrálně vyráběným teplem a teplou vodou
stavby a zařízení pro telekomunikace a radiokomunikace
stavby a zařízení sloužící přenosu dalších médií (produktovody apod.)
stavby a zařízení pro odvádění, čištění a likvidaci odpadních vod a nakládání s kaly
stavby a zařízení sloužící k nakládání s odpady
stavby a zařízení a plochy pro skladování a manipulaci s materiály
stavby a zařízení provozního, technického a technologického vybavení
stavby pro administrativu
komunikace účelové, pěší a cyklistické
odstavné a parkovací plochy a garáže
zeleň veřejná a ochranná
protipovodňová opatření.
nepřípustné:
stavby a zařízení průmyslové výroby
rodinné a bytové domy
stavby a zařízení občanské vybavenosti, pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči
stavby a zařízení zemědělské výroby
čerpací stanice pohonných hmot
Dopravní plochy
jsou plochy liniových dopravních staveb, parkovišť a dopravní vybavenosti
přípustné využití:
liniové stavby dopravy silniční (silnice I., II., III., třídy, rychlostní komunikace, dálnice, místní obslužné a účelové komunikace)
komunikace pro pěší a cyklisty
odstavné a parkovací plochy
liniové a plošné stavby dopravy železniční, letecké a vodní
stavby, zařízení a plochy sloužící k zajištění dopravního provozu (nástupiště, odbavovací objekty a plochy, nakládací rampy, stavby a zařízení pro manipulaci a skladování přepravovaného zboží, pro odstavování vozidel a mechanizmů, pro opravy a servis, čerpací stanice pohonných hmot, informační zařízení)
odstavné a parkovací plochy, řadové a hromadné garáže
stavby a zařízení technického vybavení
nepřípustné :
rodinné a bytové domy
stavby a zařízení občanské vybavenosti
stavby a zařízení pro sport a rekreaci
stavby a zařízení průmyslové výroby, služeb mající charakter výroby, stavby a zařízení zemědělské výroby
skládky odpadů
Plochy zeleně v sídle
jsou plochy utvářené udržovanou zelení se zahradnickou úpravou, umožňující každodenní rekreaci ve veřejném prostoru, udržované travnaté plochy, louky, sady a zahrady v zastavěném území obce a v návaznosti na ně
přípustné využití :
parkové porosty okrasné a přírodní, doprovodné porosty a travnaté plochy nábřežní u vodních ploch a toků, udržované travnaté plochy, nízká a skupinová zeleň a solitéry, sady, zahrady
stavby a zařízení zvyšující využitelnost těchto ploch – dětská hřiště apod.
stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňové hráze, ochranné, opěrné zdi, poldry)
komunikace pro pěší, cyklisty, místní obslužné komunikace
stavby a zařízení technické vybavenosti
nepřípustné využití:
veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s využitím přípustným
skládky odpadů
Plochy vyhrazené zeleně
jsou plochy utvářené převážně zelení specifického účelu
přípustné využití:
hřbitovy, účelové parky a parkově upravené plochy
zahradnictví
zeleň specifická a izolační
stavby a zařízení technického vybavení
stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňové hráze, ochranné, opěrné zdi, poldry)
komunikace pro pěší a cyklisty, místní obslužné komunikace
stavby a zařízení zvyšující využitelnost těchto ploch
nepřípustné využití:
veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím
skládky odpadů

Plochy krajinné zeleně
Jedná se o břehovou a doprovodnou zeleň vodních ploch a toků a komunikační sítě v krajině, stabilizační vegetaci svahů, ochrannou vegetaci plošin a sníženin, květnaté louky, mokřady a prameniště, vegetaci říčních a poříčních niv, extenzívní staré sady a postagrární lada, integrované krajinné linie, klimaxové dřevinné porosty a urbánní lada.
přípustné využití:
extenzívní travní porosty, dřeviny, skupinová, rozptýlená, solitérní a liniová zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná a dřevinná společenstva (skály, stepi, mokřady).
komunikace pro pěší, cyklistické stezky
stavby a zařízení technického vybavení
stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňové hráze, ochranné, opěrné zdi, poldry)
plochy pro krátkodobé rekreační využití
nepřípustné využití :
veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím
skládky odpadu
podmíněné funkční využití:
Je-li plocha součástí prvků SES, platí pro ni přednostně regulativy funkčního využití stanovené pro prvky SES
Zemědělské plochy - orná půda
Jedná se o intenzivně obdělávané zemědělské pozemky určené pro pěstování zemědělských plodin.
přípustné využití:
orná půda
liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle územních systémů ekologické stability
stavby a zařízení technické vybavenosti odpovídající ustanovení § 9 odst.2 zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
nepřípustné využití :
veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím
skládky odpadu
podmíněné funkční využití:
Je-li plocha součástí prvků SES, platí pro ni přednostně regulativy funkčního využití stanovené pro prvky SES
Zemědělské plochy - trvalé travní porosty
Jedná se o intenzivní travní porosty a pastviny a extenzivní travní porosty.
přípustné využití :
trvalé travní porosty
liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle územních systémů ekologické stability
stavby a zařízení technické vybavenosti odpovídající ustanovení § 9 odst.2 zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
nepřípustné využití :
veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím
skládky odpadu
podmíněné funkční využití:
Je-li plocha součástí prvků SES, platí pro ni přednostně regulativy funkčního využití stanovené pro prvky SES
Vodní plochy a toky
jsou řeky a drobné vodní toky, přehrady, rybníky, jezera, mokřady a ostatní vodní nádrže, které plní funkce vodohospodářské, ekologicko stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské
přípustné využití:
vodní toky a plochy přírodní, upravené nebo uměle vybudované sloužící vodnímu hospodářství, ekologické stabilizaci, rekreaci a sportu, vodní dopravě, hospodářskému využití (chov ryb, vodních živočichů, výrobě energií)
stavby a zařízení technického vybavení (měřicí stanice aj.)
technické stavby a zařízení pro obsluhu a ochranu území (jezy, jímání vody, výpusti, hráze, čepy, kaskády, ochranné a opěrné zdi, energetická zařízení aj.)
nepřípustné využití:
veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím
skládky odpadu
podmíněné funkční využití:
Je-li plocha součástí prvků SES, platí pro ni přednostně regulativy funkčního využití stanovené pro prvky SES

Plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa
jsou pozemky plnící funkci lesa a sloužící k pěstování lesních porostů
přípustné využití:
- lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití, pro ekologickou stabilizaci krajiny, pro funkci izolační
nepřípustné využití:
veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím
skládky odpadu
stavby individuální rekreace
podmíněné funkční využití:
Je-li plocha součástí prvků SES, platí pro ni přednostně regulativy funkčního využití stanovené pro prvky SES

3. Vymezení zastavitelného území
Územní plán stanovil následující zastavitelná území. Jejich vymezení je patrné z hlavního výkresu v grafické části elaborátu, popis lokalit je uveden v kap.č.8.A - převažuje bydlení
B - převažuje obchod a služby
C - převažuje rekreace
D - převažuje výroba (zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
E - převažuje jiné využití

4. Zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení

Doprava
Řešeným územím procházejí nebo se ho dotýkají silnice II. třídy č. 324 a silnice III. třídy č. 32429, č. 32430, č. 32431, č. 32432, č. 32433 a č. 32435. Severovýchodně řešeného území prochází trasa silnice I. třídy č. 35.
Ostatní komunikace jsou komunikace místní, resp. účelové. Současný komunikační skelet je návrhem respektován, nejsou navrhovány výraznější úpravy.
Na stávajících komunikacích se doporučuje v rámci oprav a udržovacích prací zlepšovat kvalitu krytu a odtok srážkové vody z vozovky.

Technické vybavení
Vodovod
Dolní Přím, Probluz a Horní Přím mají realizován venkovní vodovod, který je zásobován vodou z městské sítě krajského města Hradec Králové. Tímto jsou součástí "Vodárenské soustavy Východní Čechy".
Realizované vodovodní systémy vyhovují pro zásobování zmíněných částí obce a bezpečně lze dodat i zvýšené množství pitné vody oproti dnešní potřebě. Pro nové plochy uvažované zástavby budou provedeny nové řady napojené na stávající vodovodní síť a budou v maximální míře propojeny zaokruhováním.
Dolní Přím, Horní Přím a Probluz budou zásobovány pitnou vodou stejně jako doposud. Nový Přím má vlastní vodovodní systém a výhledově se uvažuje s jeho napojením na Vodárenskou soustavu Východní Čechy. Jehlice vzhledem ke své velikosti a způsobu zástavby, zůstane zásobovány pitnou vodou individuálně jako je tomu doposud.
Kanalizace
Kanalizace s čištěním odpadních vod na ČOV Dolní Přím je vybudována v částech obce Dolní a Horní Přím. Územní plán řeší vybudování kanalizace a napojení na ČOV části Probluz.
Nový Přím a Jehlice nemají realizovánu kanalizační soustavu, odpadní vody jsou likvidovány v septicích s vyústěním přepadu do místní vodoteče, nebo jsou realizovány jímky na vybírání (žumpy). V těchto částech se i do budoucna uvažuje s likvidací odpadních vod stávajícím způsobem.
Elektrorozvody
Části obce jsou napájeny elektrickou energií vrchním primérním rozvodným systémem 35kV, jsou napájeny z primerní kmenové linky 35kV VN 373. Z této kmenové linky jsou vrchními odbočkami připojeny trafostanice v obci.
Dolní Přím :
Výhledový požadovaný výkon 904 kW pro distribuci bude zajištěn ze stávajících trafostanic, které se osadí větším transformátorem a přezbrojí a z nové trafostanice T1.
Probluz :
Výhledový požadovaný výkon 450 kW pro distribuci bude zajištěn ze stávajících trafostanic, které se osadí větším transformátorem a přezbrojí.
Horní Přím :
Výhledový požadovaný výkon 332 kW pro distribuci bude zajištěn ze stávající trafostanice, které se osadí větším transformátorem a přezbrojí (eventuelně se celá vymění, protože je zděná) a z nové trafostanice T2.
Nový Přím :
Požadovaný výkon 92kW pro distribuci bude zajištěn ze stávající trafostanice, které se osadí větším transformátorem a přezbrojí.
Jehlice :
Výhledový požadovaný výkon 126 kW pro distribuci bude zajištěn ze stávající trafostanice, které se osadí větším transformátorem a přezbrojí.

Nové trafostanice T1 a T2 budou příhradové nebo sloupové a budou připojeny vrchním vedením odbočkami z kmenového vedení VN 373
Radiokomunikace
Východním okrajem řešeného území prochází RRs směr vojenské správy, který však svojí výškou neovlivní běžnou stavební činnost.
Zásobování plynem
Obec je plynofikována (s výjimkou Jehlice, s jejíž plynofikací se ani do budoucna nepočítá). V částech obce, kde je plyn zaveden se plynofikují stávající objekty a počítá se i s plynofikací navrhované zástavby.

Občanské vybavení
Obec Dolní Přím je v současnosti vybavena zařízeními základní občanské vybavenosti, za vyšší vybaveností musí obyvatelé dojíždět do větších center, především do Hradce Králové, dopravně dobře dostupného. Pro návrhové období se nepočítá s výraznou změnou v této oblasti.

5. Vymezení územního systému ekologické stability
přípustné využití:
- ekologicky významné plochy zahrnující vodní toky a plochy, lesní plochy, trvalé travní porosty, skupinovitou, rozptýlenou, solitérní a liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva
nezbytné plochy dopravní a zařízení technické infrastruktury, které neovlivní funkčnost prvků SES
nepřípustné využití:
veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným a podmíněným funkčním využitím
skládky odpadu
Z ÚTP NR a R ÚSES ČR, zpracovaného ing. Trávníčkem byl územním plánem převzat a zpracován regionální biokoridor č. 1259 (cílové společenstvo dubohabřiny, senixerotermní a xerotermní trávníky a lesy, mokřady a travino- bylinná společenstva s halofyty), který je veden po západní hranici administrativního území obce. Dle ing. Trávníčka je tento biokoridor členěn na části 11, 12 (BC), 13, 14 (BC) a 15.
Prvky lokálního SES jsou tvořeny:
LBK č. 2 (2a + 2b +2c), který je veden ze severního okraje řešeného území jihovýchodním směrem přes Bor a jihovýchodně Dolního Přímu do biocentra ležícího mimo řešené území v Přímském lese. Z něho pokračuje LBK západním směrem pod Nový Přím. (Zde je v územním plánu provedena změna ÚSES, kdy je LBK odkloněn od zastavěného území Horního Přímu, které v generelu protíná, jižním směrem. Tímto zásahem je zrušena část biokoridoru (v generelu ZC), což však k pokrytí prvky SES v Přímském lese není kontraproduktivní. )
Na LBK 2 jsou situována LBC č. 2/1, 2/2 a 2/3 v rámci řešeného území a 3 biocentra ležící za hranicemi řešeného území.
LBK č. 1 je veden ze seveního okraje řešeného území jihozápadním směrem po Radostovském potoce až po Nový Přím.
Na LBK 1 jsou situována LBC 1/1 , 1/2 a navržená vodní plocha 1/3 východně Jehlice.
LBK 3 odbočuje z LBK 1 pod silnicí na Lubno z Dolního Přímu a pokračuje jižně Dolního Přímu do LBC 3/1. Zde končí. Územní plán doplňuje pokračování navrženého LBK 3 dále východním směrem do LBC situovaného mimo řešené území na LBK 2.
lesem Bažantnice ležícím mezi Dolním Přímem a Jehlice vede LBK 4 s LBC 4/1, který propojuje LBK 1 a LBK 3
od jižního okraje Nového Přímu je veden LBK 5 (5a + 5b) vedoucí po hranici řečeného území západním směrem. Na něm je situováno LBC 5/1.
Limity ÚSES
u biokoridoru regionálního významu je nutné zachovat či vytvořit pás široký 40 m (lesní společenstva a mokřady), 50 m (luční společenstva).
u biokoridoru lokálního významu je nutné zachovat či vytvořit pás široký 20 m (luční společenstva a mokřady), 15 m (lesní společenstva).
u biocentra lokálního významu zachovat plochu 3 ha ( lesní, luční společenstva a mokřady).
je nutno dodržovat nezbytnou péči o Bc a Bk, zamezit změně trofosti, zanášení cizorodých látek splachy a úlety z výrobních ploch, změny hydrických poměrů stanovišť odvodněním, či naopak zamokřením, změny druhové skladby porostů zanášením agresivních druhů dřevin, mechanické poškození okrajů mechanizací ( dooráváním, lámáním větví atd.), nadměrnou rekreací, přemnožením zvěře, chovem hospodářských zvířat.
- v první řadě se jedná o ochranu existujících částí SES a dále realizace v návrhovém období ( např. doplnění Bc a Bk prostorově či strukturně). V další fázi realizace prvků SES, u kterých je vzhledem ke konkrétním realizačním podmínkám území, nebo vzhledem k současným právním předpisům realizace problematická.
Navrhovaný či zpracovaný plán ÚSES výrazně neomezí či neznemožní povinnosti správce toku dle § 47 zákona č. 254/2001 Sb. , o vodách.
U biokoridorů, které jsou navrženy podél melioračních kanálů a vodních toků, je třeba ponechat alespoň jednostranný přístup k vodotečím. Je doporučena skupinová výsadba a doplnění zatravněného pásu podél vodotečí s cílem ochrany vodního toku před zanášením zeminou.

6. Limity využití území
Do řešeného území nezasahuje žádná z kategorií zvláště chráněných území přírody, je zde však vyhlášeno 5 památných stromů: v Horním Přímu buk lesní (obvod kmene 425 cm), v Dolním Přímu 3 duby letní (obvod kmenu 415 cm, 510 cm a 490 cm), v Probluzi dub letní (350 cm) a v Jehlici rovněž dub letní.
K zastavěnému území obce zasahuje pásmo 50m od hranice lesa. Stavby v tomto pásmu podléhají souhlasu státní správy lesů (dle zák. 289/1995 Sb. , § 14 odst.2).
Památková zóna Areálu bojiště války roku 1866 částečně zasahuje do řešeného území a je návrhem respektována.
Podmínka stavební činnosti na památkově chráněném území (krajinná památková zóna Bojiště bitvy u Hradce Králové, prohlášená Vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 208/1996 sb., o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny, ze dne 1. července 1996): Na základě §14, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, je vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v krajinné památkové zóně, povinen k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko Magistrátu města Hradec králové, odboru památkové péče.
Z hlediska vodohospodářského:
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m
Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat po obou stranách toku pro možnost užívání volný nezastavěný manipulační pruh o šířce 6m od břehové čáry dle § 49, odst. 2c zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V oblasti dopravy jsou vymezena následující ochranná pásma:
Ochranná silniční pásma se zřizují dle zákona 13/1997 Sb., v platném znění, mimo souvisle zastavěné území obcí. Velikost pásma je určena důležitostí komunikace. Vlastní velikosti pásem jsou měřeny od osy na obě strany :
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a osy místní komunikace II. třídy
V zastavěném území se stanovují hygienická pásma s ohledem na hlukové poměry způsobené pozemní dopravou a nejvyššími přípustnými hlukovými hladinami pro konkrétní druh zástavby.

Ochranná pásma elektrických rozvodů jsou následující:
Dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, platí pro zařízení následující ochranná pásma:
Pro zařízení vybudovaná po 1.1.1995 platí ochranná pásma:
Vrchní primerní vedení do 35 kV – 7m od krajních vodičů
(ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení).
Trafostanice VN/NN do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV.
Trafostanice VN/NN do 35 kV – zděná - 20m od obvodové zdi.
Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) – 1m na každou stranu od krajního kabelu.
Pro zařízení vybudovaná před 1.1.1995 platí ochranná pásma:
Vrchní primerní vedení do 35 kV – 10 m od krajních vodičů
(ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení).
Trafostanice VN/NN do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV.
Trafostanice VN/NN do 35 kV – zděná - 30m od obvodové zdi.
Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) – 1m na každou stranu od krajního kabelu.

Ochranná pásma plynovodů jsou stanovena následovně:
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu,
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu
Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.
Bezpečnostní pásma:
- odpařovací stanice zkapalněných plynů ......................................... 100 m,
- regulační stanice vysokotlaké ....................................................…. 10 m,
- regulační stanice velmi vysokotlaké ............................................… 20 m,
- vysokotlaké plynovody do DN 100 mm .......................................… 15 m,
do DN 250 mm ..............................................,..... 20 m,
nad DN 250 mm .............................................… 40 m,
- velmi vysokotlaké plynovody do DN 300 mm ............................….. 100 m,
do DN 500 mm .................................... ..... 150 m,
nad DN 500 mm .................................... ... 200 m.
Ochranná pásma produktovodů
Ochranné pásmo potrubí je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách osy potrubí.
Uvnitř ochranného pásma je zakázáno do vzdálenosti 100 m provádět souvislé zastavění, do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě.
Záplavová území
Do řešeného území nezasahuje záplavové území vyhlášené vodohospodářským orgánem.

7. Plochy přípustné pro těžbu nerostů
V řešeném území se nenachází žádné ložisko nerostných surovin, poddolované ani sesuvné území.
8. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby
V řešeném území byly stanoveny plochy pro veřejně prospěšné stavby. Dle zákona o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), v platném znění - část čtvrtá, § 108 se za veřejně prospěšné stavby považují stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí, které vymezí schvalující orgán v závazné části územně plánovací dokumentace ( stavby pro odstraňování odpadů, pro zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, pro veřejné školství, pro veřejnou správu, a pod. ).
Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb, pokud řešení majetkoprávních vztahů nebude možno dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.
V ÚPO Dolní Přím jsou vymezeny následující plochy pro veřejně prospěšné stavby:
vodní plocha R1 severně Dolního Přímu
vodní plocha R2 východně Jehlice

9. Vymezení ploch pro provedení asanací nebo asanačních úprav
Plochy pro asanace a asanační úpravy nebyly vymezeny.

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f