Kontakt
+420 495 441 076

Změna územního plánu

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 74313-a/2007/HA/Pe

VYŘIZUJE: Věra Petráková

TELEFON: 495 707 625

EMAIL:

DATUM: 27.7.2007

Oznámení o projednávání zadání Změny č.1

Územního plánu obce Dolní Přím

Magistrát města Hradec Králové jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu

s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) úřadem územního plánování,

vykonávajícím v souladu s § 5 odst. 2 působnost ve věcech územního plánování ve svém

správním obvodu. Výkonem činností úřadu územního plánování byl pověřen odbor hlavního

architekta Magistrátu města Hradec Králové.

Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pořizuje Magistrát města

Hradec Králové na žádost obce Dolní Přím Změnu č.1 Územního plánu obce Dolní Přím.

V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje Magistrát města Hradec

Králové projednávání návrhu zadání Změny č.1 Územního plánu obce Dolní Přím.

Návrh zadání Změny č.1 Územního plánu obce Dolní Přím bude ve dnech od 6.srpna 2007

do 5.září 2007 vystaven u pořizovatele, tj. na Magistrátu města Hradec Králové, ul.

Československé armády 408, v odboru hlavního architekta, v kanceláři č.103 ve 2.patře, na

obecním úřadě Dolní Přím a na www.dolni-prim.cz k veřejnému nahlédnutí. Návštěvu mimo

úřední hodiny je třeba předem telefonicky domluvit.

V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky.

Ing.arch. Petr Brůna

vedoucí odboru

z pověření Ing. Martina Rambousková

vedoucí oddělení urbanistické koncepce

Z A D Á N Í

( N Á V R H )

Změny č.1 Územního plánu obce Dolní Přím

Zadání je zpracováno v souladu s § 55 odst. 2 a § 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a § 11

vyhlášky č. 500/2006., Sb o územně analytických podkladech, územně plánovací

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Zpracovala:

Věra Petráková, odbor hlavního architekta, oddělení urbanistické koncepce Magistrátu města

Hradec Králové

ve spolupráci s Petrem Švastou - určeným zastupitelem obce Dolní Přím

červenec 2007

Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Dolní Přím č. ………. ze dne ……………

1. Základní charakteristika změny

 Schválení pořízení Změny č.1 Zastupitelstvem obce Dolní Přím

Pořízení Změny č.1 Územního plánu obce Dolní Přím bylo schváleno usnesením

na zasedání Zastupitelstva obce Dolní Přím konaném dne 16.7.2007.

 Pořizovatel změny

Magistrát města Hradec Králové jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je

v souladu § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) úřadem územního plánování,

vykonávajícím v souladu s § 5 odst. 2 působnost ve věcech územního plánování ve

svém správním obvodu. Výkonem činností úřadu územního plánování byl pověřen

odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.

Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pořizuje Magistrát

města Hradec Králové na žádost obce Dolní Přím Změnu č.1 Územního plánu obce

Dolní Přím (dále jen Změnu č.1).

 Určený zastupitel

p. Petr Švasta, starosta obce, byl určen usnesením Zastupitelstva obce Dolní Přím ze

dne 16.7.2007

 Katastrální území

Dolní Přím

 Charakteristika změny

Doplnění regulativu územního rozvoje pro funkční využití „území zemědělské výroby“

 Žadatel změny

Ivo Dušek, Dolní Přím 46. Návrh na pořízení Změny č.1 Územního plánu obce Dolní

Přím, byl podán zastupitelstvu obce v souladu s § 46 stavebního zákona.

 Důvody pro změnu

Navrhovatel je vlastníkem st.p.č. 124/1, 124/4 a 125 v k.ú. Dolní Přím, na kterých se

nacházejí objekty sloužící pro chov koní. Požaduje doplnit regulativy územního

rozvoje pro funkční využití „území zemědělské výroby“ o zařízení pro příležitostné

ubytování a rekreaci.

2. Obsah návrhu zadání změny

v souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací

dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

Z celostátních dokumentů tj. Politiky územního rozvoje ČR, která byla schválena usnesením

vlády ČR č. 561 ze dne 17.5.2006 ani z krajské územně plánovací dokumentace tj.

z Územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální

aglomerace, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 151 ze dne 18.5.1988, včetně jeho

dvou změn a doplňků, ani z širších územních vztahů nevyplývají pro pořízení Změny č.1

žádné požadavky.

b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Územně analytické podklady nejsou doposud zpracovány, v současné době bylo zahájeno

jejich pořizování. Při pořízení této změny se bude vycházet ze stávajícího stavu řešeného

území a z dosavadních průzkumů a rozborů a limitů využití území, vyplývajících z právních

předpisů, správních rozhodnutí a schváleného územního plánu obce.

c) požadavky na rozvoj území obce

Změna č.1 umožní v obci využití ploch určených pro zemědělskou výrobu také pro účely

agroturistiky v návaznosti na chov koní.

V „Textové části“ v kapitole 8. a v kapitole 22.2 pod nadpisem „Území zemědělské výroby“

se doplní v odstavci :

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení průmyslové výroby

- rodinné a bytové domy

- stavby a zařízení občanské vybavenosti ( s výjimkou staveb a zařízení administrativních,

obchodních a stravovacích, hygienických a sociálních sloužících pro obsluhu tohoto území),

stavby a zařízení pro sport a rekreaci (s výjimkou zařízení pro agroturistiku), školství, kulturu,

zdravotnictví a sociální péči

- skládky odpadů

a doplní odstavec:

podmíněně přípustné využití:

- přechodné ubytování a další služby spojené s agroturistikou ve vazbě na chov koní, za

splnění hygienických podmínek dle platných legislativních předpisů

d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a

koncepci uspořádání krajiny)

Pořízením změny nebude dotčena urbanistická koncepce ani území volné krajiny a z tohoto

důvodu nejsou stanoveny požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání

krajiny.

e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Bez požadavku.

f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území

Změna č.1 nemění požadavky v platném územním plánu obce.

g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Bez požadavku.

h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například na

ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany

ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi

a jinými rizikovými přírodními jevy)

Návrh této změny bude respektovat požadavky stanovené platnou legislativou zejména na

úseku ochrany veřejného zdraví, ochrany životního prostředí a jeho hlavních složek – půdy,

vody a ovzduší, dále požadavky civilní ochrany a další požadavky plynoucí z jiných právních

předpisů tak jak byly vymezeny platným územním plánem

Případné požadavky dotčených orgánů plynoucí z dalších právních předpisů, uplatněné

v průběhu projednání zadání této změny, včetně komentáře a vyhodnocení , budou předána

společně se schváleným zadáním projektantovi, který bude zpracovávat návrh změny.

i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

Z průzkumů a rozborů nevyplývají žádné požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů

zájmů a problémů v území.

j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na

obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo

rozvojové ose

Požadavek na vymezí nových zastavitelných ploch se neuplatňuje.

k) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření

změn jejich využití územní studií

Bez požadavku.

l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro

rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

Bez požadavku.

m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území,

pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek

na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud

nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

Nepředpokládá se. Jedná se pouze o doplnění regulativu funkčního využití ve stávajících

plochách určených pro zemědělskou výrobu.

n) případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování

variant

Vzhledem k jednoduchosti této změny nebudou koncept ani varianty zpracovány.

o) požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na

uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a

problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Návrh této změny bude zpracován v souladu s platnou legislativou na úseku územního

plánování, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně

plánovací činnosti.

Návrh této změny bude věcně navazovat na platný Územní plán obce Dolní Přím a

bude zpracován v následujícím rozsahu, přiměřeně stanoveném dle přílohy č. 7

k vyhlášce č. 500/2006 Sb.:

Obsah Změny č.1 Územního plánu obce Dolní Přím:

 textová část Změny č.1 Územního plánu obce Dolní Přím

 grafická část nebude doložena nemění se

Odůvodnění změny Změny č.1 Územního plánu obce Dolní Přím:

 textová část Změny č.1 Územního plánu obce Dolní Přím

 grafická část nebude doložena nemění se

Počet vyhotovení této změny:

 návrh…………3 paré

 čistopis…….. 4 paré

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f