Kontakt
+420 495 441 076

závěr zjišťovacího řízení o rozšíření LPG

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Rozšíření ČS PHM o ČS LPG“

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)


Identifikační údaje:

Název: Rozšíření ČS PHM o ČS LPG

Kapacita (rozsah záměru):
1 x nadzemní zásobník LPG o objemu 4,85 m3 a 1 x výdejní stojan LPG

Charakter záměru:
Záměrem je rozšíření stávající ČS PHM o ČS LPG. Rozšíření zahrnuje realizaci nadzemního zásobník LPG, dopravního zařízení LPG (potrubní vedení) a výdejního stojanu LPG do osobních automobilů. Záměr je realizován v rámci stávající ČS PHM.

Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Dolní Přím
Katastrální území: Dolní Přím

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Zahájení realizace záměru: červen 2007
Ukončení realizace záměru: červenec 2007

Oznamovatel: Milan Bednář - AUTODOPRAVA


Závěr:
Záměr „Rozšíření ČS PHM o ČS LPG“ naplňuje dikci bodu 10.15, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Rozšíření ČS PHM o ČS LPG“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.


Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených orgánů státní správy, dotčených územních samosprávných celků, občanských sdružení a veřejnosti vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru.

Ke zveřejněnému záměru se v zákonném termínu vyjádřil:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 22.05.2007,
- Obec Dolní Přím, ze dne 24.05.2007.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení vydávaná podle zvláštních právních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.
Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů k záměru „Rozšíření ČS PHM o ČS LPG“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
Příloha: kopie obdržených vyjádření (pouze pro oznamovatele)


Rozdělovník k čj.: 7186/ZP/2007 - Čr

Dotčené územní samosprávné celky:
1)Královéhradecký kraj – zde
2) Obec Dolní Přím, 503 16 Dolní Přím čp. 1

Oznamovatel:
Milan Bednář - AUTODOPRAVA, 503 14 Stračov čp. 111

Na vědomí:
MŽP ČR, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f