Kontakt
+420 495 441 076

závěr z řízení rodinné domky Horní Přím

 

viz. rozdělovník
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
NAŠE ZNAČKA
VYŘIZUJE / LINKA
HRADEC KRÁLOVÉ
-
6540/ZP/2007-Čr
Černošek / 495 817 188
29.5.2007


Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Novostavba základní technické vybavenosti pro výstavbu rodinných domů, Horní Přím“

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)


Identifikační údaje:

Název: Novostavba základní technické vybavenosti pro výstavbu rodinných domů, Horní Přím

Kapacita (rozsah záměru):
Výstavba dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu 32 rodinných domů. Stavba rodinných domů bude řešena individuelně jednotlivými stavebníky.
Dopravní infrastruktura: nová místní komunikace kategorie C3 (III. třída) o šíři max. 5 m, délka cca 440 m, úprava stávající polní cesty na místní komunikaci kategorie C2 (III. třída) o šíři 3 m včetně 3 výhyben, délka cca 400 m.
Technická infrastruktura: vodovodní řady, řady splaškové kanalizace, STL plynovodní řad, kabelové vedení NN, telefonní kabelové vedení a veřejné osvětlení.

Charakter záměru:
Jedná se o výstavbu dopravní a technické infrastruktury umožňující výstavbu rodinných domů. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem obce Dolní Přím.


Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Dolní Přím
Katastrální území: Horní Přím

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru: podzim roku 2007
Předpokládaný termín dokončení záměru: dokončení záměru do konce roku 2008, výstavba RD se předpokládá v letech 2008-2009.

Oznamovatel: FATO invest a.s.


Závěr:
Záměr „Novostavba základní technické vybavenosti pro výstavbu rodinných domů, Horní Přím“ naplňuje dikci bodu 10.15, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Novostavba základní technické vybavenosti pro výstavbu rodinných domů, Horní Přím“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.


Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených orgánů státní správy, dotčených územních samosprávných celků, občanských sdružení a veřejnosti vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru.

Ke zveřejněnému záměru se v zákonném termínu vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 11.5.2007.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení vydávaná podle zvláštních právních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.
Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů k záměru „Novostavba základní technické vybavenosti pro výstavbu rodinných domů, Horní Přím“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.


Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
Příloha: kopie obdržených vyjádření (pouze pro oznamovatele)


Rozdělovník k čj.: 6540/ZP/2007 - Čr

Dotčené územní samosprávné celky:
1)Královéhradecký kraj – zde
2) Obec Dolní Přím, 503 16 Dolní Přím čp. 1

Oznamovatel:
FATO invest a.s., zastoupená Ing. arch. Milanem Vojtěchem, Nerudova 77, 533 04 Sezemice

Na vědomí:
MŽP ČR, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f