Kontakt
+420 495 441 076

Veřejná vyhláška


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu obce Dolní Přím

Magistrát města Hradec Králové jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební zákon) úřadem územního plánování, vykonávajícím v souladu s § 5 odst. 2 působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu. Výkonem činností úřadu územního plánování byl pověřen odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pořizuje Magistrát města Hradec Králové na žádost obce Dolní Přím Změnu č.1 Územního plánu obce Dolní Přím.
V souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahajuje Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu obce Dolní Přím a oznamuje veřejné projednání:

Návrh Změny č.1 Územního plánu obce Dolní Přím
bude veřejně projednán
v úterý 29.dubna 2008 v 9.00 hodin
na Magistrátu města Hradec Králové v zasedací místnosti č.94 - levá část budovy, druhé patro.
S návrhem Změny č.1 Územního plánu obce Dolní Přím se můžete seznámit na Magistrátu města Hradec Králové, v odboru hlavního architekta, (2. patro, kancelář č. 103) a na Obecním úřadě Dolní Přím po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. od 1.dubna 2008 do 2.května 2008. Návštěvu mimo úřední hodiny je třeba předem telefonicky domluvit.
Námitky k návrhu Změny č.1 Územního plánu obce Dolní Přím mohou, ve smyslu § 52 odst. 2 stavebního zákona, uplatnit nejpozději při veřejném projednání pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.
Ve stejné lhůtě může každý, ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona, uplatnit své připomínky k návrhu Změny č.1 Územního plánu obce Dolní Přím.
Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.

Upozornění:
Dle § 22 odst. 3 stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
K později uplatněným připomínkám, námitkám a stanoviskům se nepřihlíží.
Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách je ve smyslu § 53 a § 54 stavebního zákona a § 172 správního řádu součástí odůvodnění změny územního plánu. Změnu územního plánu vydá zastupitelstvo obce opatřením obecné povahy, které bude ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu oznámeno veřejnou vyhláškou.
Ing. arch. Petr Brůna
vedoucí odboru


z pověření Ing. Martina Rambousková
vedoucí oddělení urbanistické koncepce
architektury a regulace


Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f