Kontakt
+420 495 441 076

rodinné domky Horní Přím
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
NAŠE ZNAČKA
VYŘIZUJE / LINKA
HRADEC KRÁLOVÉ
-
6540/ZP/2007-Čr
Černošek / 495 817 188
30.4.2007

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Novostavba základní technické vybavenosti pro výstavbu rodinných domů, Horní Přím“ zařazeného v kategorii II, bod 10.15

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto zasílá kopii oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu, záměru „Novostavba základní technické vybavenosti pro výstavbu rodinných domů, Horní Přím“ podle § 6 odst. 4 zákona a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Dolní Přím a Královéhradecký kraj, žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého kraje). Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady podle ust. § 6 odst. 4 zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat dle zákona. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz.
Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 5 zákona, na skutečnost, že každý má možnost zaslat své písemné vyjádření k  oznámení krajskému úřadu, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové - a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (http://eia.cenia.cz/eia). Informace o zahájení zjišťovacího řízení je také na internetových stránkách krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve složce Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA. Na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce. Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet do oznámení lze také na krajském úřadu, Pražská ulice 322 (budova ZVU), č. dveří 313, Černošek, tel. 495 817 188.
Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
Příloha: kopie oznámení, všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru


Rozdělovník k čj.: 6540/ZP/2007 - Čr

Dotčené územní samosprávné celky:
1)Královéhradecký kraj – zde (bez oznámení)
2) Obec Dolní Přím, 503 16 Dolní Přím čp. 1

Oznamovatel:
FATO invest a.s., zastoupená Ing. arch. Milanem Vojtěchem, Nerudova 77, 533 04 Sezemice (bez oznámení)

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f