Obecně závazná vyhláška č.3/2006 kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad

Obec …Dolní Přím.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006
kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Dolní Přím se dne…14.9. 2006 usneslo vydat na
základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu § 17a odst.1 zákona číslo 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět

Obecně závazná vyhláška stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“),
ohlašovací a registrační povinnost plátce poplatku, výši a splatnost poplatku na území obce
Dolní Přím a jejích přilehlých částech.

Čl. 2
Poplatník a plátce, ohlašovací povinnost

(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem
poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které
vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto
společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
(2) Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci
poplatku doručí prohlášení plátce poplatku,, do 30dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo
nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku.

Čl. 3
Výše poplatku

(1) Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s odpadem podle počtu, objemu a frekvence obsluhy
sběrných nádob objednaných plátcem poplatku.
(2) Poplatek zahrnuje:
- svoz a likvidaci zbytkového komunálního odpadu, druhy svozů pro obec Dolní Přím a její
přilehlé části jsou následující :
poloviční/ 26 svozů za rok / známka žlutá
poloviční +měsíční / 21 svozů za rok / známka žlutočervená
měsíční / 13 svozů za rok / známka červená
dvouměsíční / 7 svozů za rok / známka modrá

- poskytnutí sběrné nádoby o objemu 110 l, 120 l, příp. 1100 l na zbytkový komunální
odpad, první nádoba je poskkytována zdarma, druhá a další s 50% slevou,
plastová za 500,- Kč a plechová za 400,- Kč. Po zaplacení se nádoby stávají vlastnictvím
poplatníka.
- využití kontejnerů na separovaný sběr papíru, skla a plastů, které jsou rozmístěny po obci

- odkládání nebezpečného, objemného a zahradního odpadu ve sběrném dvoře nebo při
mobilním svozu.
Čl. 4
Splatnost poplatku

(1) Poplatník (plátce poplatku) uhradí poplatek do 31.3. daného kalendářního roku.
(2) Pokud povinnost platit poplatek vznikla v průběhu kalendářního roku, je povinen jej
poplatník uhradit do jednoho měsíce od vzniku této povinnosti, přičemž výše poplatku se
poměrně sníží o část připadající na počet celých kalendářních měsíců před vznikem této
povinnosti.
Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení.


-----------------------                                                                    ---------------------

 Švasta Petr                                                                                Rajnltová Lada
    starosta                                                                                   místostarosta 

 


Příloha č.1
Náležitosti „Prohlášení plátce poplatku“
(bytové domy, rodinné domy):

A. Údaje o plátci
Jméno a příjmení / název ; datum narození / IČ ;
Adresa / sídlo: ulice; číslo popisné; číslo orientační; obec; PSČ

B. Údaje o nemovitosti (bytový dům, rodinný dům, rekreační stavba, jiné)
Číslo popisné:
Počet poplatníků:

C. Výše poplatku
Počet sběrných nádob pro nemovitost. Plátce vyplní počet sběrných nádob určeného objemu a
frekvenci svozu:
Frekvence svozů
Objem sběrné nádoby 1 x za 7 dní 1 x za 14 dní
(lze objednat pouze pro 1 až 6
poplatníků u plátce)
110 l, 120 l
110 l, 120 l s vynáškou
1100 l nelze objednat

Příloha č. 2
Poplatek za komunální odpad

Ceny pro rok 2007 byly stanoveny takto :

sazba za nádobu 110 l podle druhu svozu :

26 svozů                                   1.083,- Kč / rok
21 svozů                                      950,- Kč / rok
13 svozů                                      588,- Kč / rok
7 svozů                                         408,- Kč / rok

K ceně se připočítává částka 20,- Kč za známku, která je každoročně vydávána na Obecním úřadu.Částky za jednotlivé svozy jsou každoročně kalkulovány a mění se podle inflace a ceny
energií.

.

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f