O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM

Obecní zástupitelstvo Dolní Přím se usneslo podle § 36 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dne 24.2.2000 vydat podle § 16 odst. 1 tohoto zákona a v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech tuto obedně závaznou vyhášku. Čl. 1 Závaznost vyhlášky 1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem obce Dolní Přím. 2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby , které mají na území obce trvalé nebo přechodné bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují. Čl. 2 Základní pojmy 1. Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Okruh věcí , které se za dále stanovených podmínek považují za odpad je uveden v příloze č.1zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech. 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů. 4. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování. 5. Pro komunální odpad osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu. Čl. 3 Nakládání s komunálním odpadem 1. Pro nakládání s komunálním odpadem tj. jeho shromažďování a třídění jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení: a) sběrné nádoby (popelnice) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady První popelnici poskytuje obec vlastníkovi nemovitosti na požádání zdarma, další popelnici poskytne za polovinu nákupní ceny, s tím, že občan přiveze starou popelnici. b) kontejnery (např. zvony, plastové nádoby, kovové kontejnery) na tříděný odpad - sklo,plasty c) mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu (olovněné akumulátory, výbojky, zářivky, televiz, barvy,..) bude přistaven fa RUND dle potřeby, nejméně 1x ročně u konzumu Dolní Přím. Čl. 4 Nakládání se stavebním odpadem Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů. Oprávněné osoby náklad odvezou na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na řízenou skládku fa RUND. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky popř. jiným způsobem. Čl. 5 Nakládání s odpadem z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně a hřbitovů Odpad z čištění veřejných komunikací je ukládán pracovníky oprávněné osoby do mobilních kontejnerů a poté ukládán na skládku. Bioodpad z veřejné zeleně a hřbitovů je ukládán na kompostárně. Ostatní odpad z hřbitova je ukládán do kontejneru před hřbitovem. Čl. 6 Povinnosti fyzických osob Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky, komunální odpad odděleně shřomažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění dle výše uvedeného systému. Fyzické osoby zneškodnění odpadu prokáží takto: 1. Dokladem o zaplacení minimálně 6 svozů na rok a nemovitost. 2. Dokladem o předání komunálnícho odpadu na řízenou skládku minimálně 6x ročně. Čl. 7 Povinnosti oprávněné osoby 1. Provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy, vyhláškou obce o nakládání s odpady. 2. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech fa RUND. 3. Zajišťovat čistotu v místě vyprázdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění. 4. Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami dohodnuté místo. 5. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba zajistí náhradní svoz do konce příslušného svozového dne. Čl. 8 Sankce Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech. Nedoloží - li fyzická osoba k 30.6. doklad o zneškodnění komunálního odpadu dle čl.6 této vyhlášky zaplatí obecnímu úřadu částku Kč 500,-, neboť její nakládání s odpadem je v rozporu s ustanovením čl.3 této vyhlášky. Čl. 9 Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu Cenu za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu platí fyzické osoby obci ve výši, která je v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je stanovena obecní radou za 1svoz nádoby na odpad (popelnice) . Čl. 10 Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí členové zastupitelstva v jednotlivých obcích. Čl. 12 Rušící ustanovení Ruší se vyhláška ze dne 8.1.1998 a dodatek č.1 k vyhlášce ze dne 8.2.1998 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Čl. 13 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 24.2.2000.

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f