O místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška
obce Dolní Přím č.2/2006

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH


Zastupitelstvo obce Dolní Přím se na svém zasedání dne 24.8.2006 usneslo vydat podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
I.
Část první

čl. 1
Úvodní ustanovení

Poplatky vybírané obcí Dolní Přím:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek za provozování výherního hracího přístroje
d) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho napojení na stavbu vodovodu
a kanalizace
čl. 2
. Správa poplatků

Správu poplatků uvedených v úvodním ustanovení této vyhlášky, vykonává Obecní úřad
Dolní Přím. Poplatky jsou vybírány na území obce Dolní Přím a přilehlých místních částech
Probluz, Horní Přím, Nový Přím a Jehlice. Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

II.
Část druhá
čl. 3

Poplatek ze psů

. Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanovuje sazbu místního poplatku ze psů na území obce Dolní Přím a v jejích
přilehlých místních částech, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost,
splatnost poplatku, osvobození od poplatku a povinnosti vlastníků psů.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

čl. 4

Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která
má trvalý pobyt, nebo sídlo na území ČR.

čl. 5
Oznamovací povinnost

a) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů od dne pořízení psa, tuto
skutečnost. Po dovršení stáří psa tří měsíců je poplatník povinen zaplatit poplatek
dle této vyhlášky.
b) Povinnost oznámit držení psa má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, nebo podle této
vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí při oznámení správci poplatku prokázat.
c) Poplatní má rovněž povinnost oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má
vliv na výši poplatku, osvobození nebo zánik osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.
d) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník rovněž povinen sdělit správci poplatku
stáří a počet psů v rodinném domě, bytě nebo sídle.Dále je poplatník povinen sdělit
správci poplatku příjmení, jméno a bydliště. Pokud je poplatníkem fyzická nebo
právnická osoba, která podniká, sdělí správci poplatku sídlo, IČO nebo další potřebné
údaje.
čl. 6

Sazba poplatku

Sazba poplatku ze psů činí za kalendářní rok :
a) první pes 50,- Kč
b) každý další pes 50,-Kč
c) za prvního psa, jehož držitelem je osoba požívající
starobní, invalidní nebo vdovský důchod 30,-Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem
je osoba uvedená pod písm. c) 30,-Kč

čl. 7

Osvabození od poplatku

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa :
a) kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které
byl přiznán III. stupeň zdravotního postižení
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu zdravotně postižených osob
c) osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy, zřízený obcí
Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození

čl. 8

Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa, bez ohledu na to, zda pes
poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen.Tato známka je nepřenosná na jiného psa,
i kdyby šlo o psa téhož držitele.
čl. 9

Vznik a zánik poplatkové povinosti

a) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost
vznikla.
b) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
c) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu, právnická osoba
dle sídla firmy.

čl. 10

Splatnost poplatku

a) Poplatek je splatný předem, nejpozději do 31.3. každého roku.
b) Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku po 31.3., je poplatek splatný
do 15. dne prvého měsíce, za který má být poplatek placen.
c) Poplatek může být uhrazen v hotovosti do pokladny Obecního úřadu Dolní Přím,
poštovní poukázkou nebo na účet OÚ.

čl. 11

Závěrečné ustanovení

a) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou mu touto vyhláškou, lze
dlužné částky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
b) Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo
jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.III.
Část třetí

Poplatek za užívání veřejného prostranství

čl. 12

Předmět poplatku

Vyhláška stanoví sazbu místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství na území obce Dolní Přím a jejích místních částech, vznik a zánik poplatkové povinnosti, oznamovací
povinnost, splatnost poplatku, osvobození od poplatku, určení míst, která v obci podléhají
poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství pro účely této vyhlášky a povinnosti
poplatníků.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a
zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

čl. 13

Veřejné prostranství

Za veřejné prostranství se považují náměstí, pozemní komunikace ( silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace) parky, chodníky apod.
Veřejná prostranství :
Dolní Přím - prostory okolo budovy č.p. 1
prostory okolo pošty
prostory okolo obecního hostince
místní komunikace - k bytovkám
místní komunikace - Sluneční ulice
prostory okolo rybníka
Probluz - prostory okolo obecní knihovny
prostranství před prodejnou
prostory okolo rybníka
místní komunikace ke škole
místní komunikace ke hřišti
místní komunikace od ob. knihovny k parku
Horní Přím - prostranství na návsi
místní komunikace k lesu
místní komunikace k domu č.p. 22 / p. Machaň /
Nový Přím - prostranství na návsi
místní komunikace na Hrádek
Jehlice - prostranství na návsi

čl. 14

Poplatník

a) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která uřívá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v čl. 1 Předmět poplatku.
b) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení
celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku
kterémukoli z nich.

čl. 15

Oznamovací povinnost

a) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství zvláštním
způsobem 5 dní před jeho započetím.
b) Při plněni oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku účel,
rozsah a dobu užívání.
c) Pro zvláštní užívání veřejného prostranství u odložení stavebního materiálu, suti, paliva a
dalších věcí, je poplatník povinen ohlásit začátek a konec záboru veřejného prostranství.
Tuto povinnost nemá, jestliže do 3 kalendářních dnů věci z veřejného prostranství odklidí.

čl. 16

Sazby poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství činní za každý i započatý m2 a den :
a) za umístění zařízení k poskytování služeb 10,-Kč / m2 / den
b) za umístění stavebního zařízení 10,-Kč/ m2 / den
c) za umístění prodejního zařízení 15,-Kč / m2 / den
d) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 300,-Kč / rok- paušál
e) za umístění reklamního zařízení 1000,-Kč / m2 / rok- paušál
f) za výkopové práce 5,-Kč / m2 / den

čl. 17

Osvobození od poplatku

Poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství nepodléhají :
a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného nebo akce, jejichž výtěžek je
určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) vyhrazení trvalých parkovacích míst pro osoby zdravotně postižené
c) skládky uhlí a paliv do 3 kalendářních dnů
d) stavby jejichž investorem je obec Dolní Přím
e) poplatníci, kteří mají vydáno stavební povolení, nebo ohlásili provádění stavebních prací
na příslušném stavebním úřadě a tuto skoutečnost prokázali správci poplatku. Osvobození
při vydání stavebního povolení od tohoto poplatku platí maximálně do 3 let, u ohlášení
stavebních úprav do 6 měsíců

čl. 18

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplateksevybírá za celou dobu, kdy je veřejné prostranství zvláštním způsobem užíváno a
to počínaje dnem, kdy se začalo veřejné prostranství skutečně užívat až do dne, kdy jeho
užívání skončilo. Při stanovení výše poplatku se považuje část dne za celý den a každý
započatý m2 za celý m2.

čl. 19

8. Splatnost poplatku a sankce

Poplatek je splatný :
a) při krátkodobém užívání veřejného prostranství je poplatek splatný nejpozději v den, kdy
bylo s užíváním započato. / doba ne delší než jeden měsíc /.
b) při dlouhodobém užívání veřejného prostranství se poplatek platí do 30 dnů od počátku
užívání. / doba delší než jeden měsíc /.
Sankce :
a) nezaplatí-li poplatník poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou
část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

čl. 20

Závěrečné ustanovení

a) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze
dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
b) Přeplatek vzniklý ukončením užívání veřejného prostranství před ohlášeným datem
vrátí správce poplatku poplatníkovi do 30 dnů ode dne doručení jeho písemné žádosti,
činí-li více jak 50,- Kč.
c) Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek
nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.


IV.

Část čtvrtá

čl. 21

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Vyhláška stanoví sazbu místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, sazbu, splatnost poplatku a povinnosti
poplatníků.
Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj.
Obec není povinna poskytnout osvobození od tohoto poplatku.

čl. 22

Poplatník

Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.

čl. 23

Oznamovací povinnost

Poplatník je povinen písemně, nebo ústně do protokolu oznámit správci poplatku :
a) uvedení výherního hracího přístroje do provozu a to nejpozději do 7 kalendářních dnů
b) poplatník je povinen oznámit správci poplatku ukončení provozování výherního hravcího
přístroje, tj. zánik poplatkové povinnosti
c) při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název osoby
provozovatele, sídlo a IČO

čl. 24
3. Sazba poplatku

a) Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí na tři měsíce 1.500,-Kč.

čl.25

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do posledního dne příslušného čtvrtletí kalendářního roku.

čl. 26

5. Vznik a zánik poplatkové povinnosti

a) Poplatková povinnost vzniká uvedením výherního hracího přístroje do provozu.
b) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozování výherního hracího přístroje.

čl. 27

Závěrečné ustanovení

a) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné
částky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
b) Přeplatek vzniklý ukončením provozování výherního hracího přístroje před ohlášeným
datem vrátí správce poplatku poplatníkovii, činí-li více jak 50,- Kč.
c) Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo
jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. / §16 zákona č. 565/1990 Sb. /


V.

Část pátá


Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu
vodovodu nebo kanalizace

čl. 28

Poplatník

Poplatek platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí
vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace.
Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.

čl. 29

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na obcí
vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace.

čl. 30

Sazba poplatku

a) Sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení
na obcí vybudovanou stavbu vodovodu a kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto
možností.
b) Cena stavebního pozemku v obci se stanoví podle zvláštního právního předpisu
/ vyhláška č. 640/2004 Sb., o oceňování pozemků /
c) Výše sazby za 1m2 zhodnoceného stavebního pozemku je v obci Dolní Přím a jejích
přilehlých částech stanovena na 3,50,- Kč.

čl. 31

Závěrečné ustanovení

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve stanovené výši, vyměří obec poplatek platebním
výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na
trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo domšřit do tří let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Stanovení poplatků patří do samostatné působnosti obce, která je ve svém území zavedla.
Obec která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.


Tato vyhláška nahrazuje vyhlášku o místních poplatcích schválenou obecním zastupitelstvem
obce Dolní Přím dne 4.1.1998.Rajnltová Lada Švasta Petr
místostarostka obce starosta obce
Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f